Rene agonister

N01AH, N02A, N07BC, R05DA

Revideret: 02.03.2017

Anvendelsesområder

Rene opioidagonister er indiceret ved: 

  • akutte postoperative og posttraumatiske smerter. Opioider har ofte en god effekt mod viscerale og iskæmiske smerter
  • cancersmerter
  • lungeødem og terminal respirationsinsufficiens med dyspnø og hoste
  • kroniske smerter som supplement til anden konsekvent gennemført behandling, når denne har vist sig utilstrækkelig. Tilbageholdenhed er påkrævet dels pga. risiko for udvikling af tolerans, kognitiv dysfunktion, psykisk afhængighed og evt. eufomani, dels pga. ringe effektivitet i denne patientgruppe.

Behandlingsvejledning

Akutte smerter 

Dosis i parentes gælder gamle eller svækkede patienter. 

  • Ved stærke akutte smerter gives (1,25) 2,5-5 mg morphin i.v. til en voksen, evt. gentaget med 10-15 minutters interval.
  • Så snart tarmfunktionen er intakt, kan patienten overgå til oral dosering.
  • Titrering af dosis sker med korttids- og hurtigtvirkende morphinpræparat, fx tbl. morphin (5)-10 mg (4)-6 gange dgl. + tbl. morphin (5)-10 mg p.n. Ved forventet længere tids behandling omregnes døgndosis af korttidsvirkende morphin-præparat til depotpræparat, evt. med en reduktion til 60-80% af dosis. Ved uacceptable bivirkninger og/eller utilstrækkelig analgesi skiftes til andet opioid (opioidrotation).
  • Transdermal applikation er et alternativ, når oral opioidbehandling med depotpræparater ikke er mulig. Det er værd at bemærke omregningerne fra oral behandling til plasterbehandling, idet plastrene repræsenterer større doser, end man måske gør sig klart med risiko for overdosering til følge. 

  

Transdermal applikation egner sig bedst til smertetilstande med relativ stabil smerteintensitet. Maksimal analgetisk virkning indtræder efter 17-24 timer for fentanylplastre, mens den for buprenorphinplastre først indtræder efter 60-72 timer. 

For at undgå obstipation ordineres laksantia fra 1. dag som ved behandlingsstart med øvrige opioider: Der startes sædvanligvis med et osmotisk virkende laksans. Hvis dette er utilstrækkeligt, suppleres med middel med primær virkning på tarmmotorikken, se Laksantia

Præparatvalg

Morphin er førstevalgspræparat, og ved langvarige eller kroniske smertetilstande anvendes primært depotmorphin. Såfremt patienten ikke har tilstrækkelig effekt og/eller har uacceptable bivirkninger, bør skiftes til et andet oralt opioid. 

 

Transdermal behandling kan være indiceret til kroniske non-maligne smerter, såfremt der er særlige forhold, der gør oral behandling vanskelig, fx korttarmssyndrom. For enkelte meget bivirkningsfølsomme, ofte ældre patienter, kan lavdosis buprenorphin-plaster være en mulighed.

Methadon er et opioid med langtidseffekt i sig selv. Det kan anvendes som de øvrige opioider til kroniske smerter, men man bør være opmærksom på, at den analgetiske effekt kun er på 6-8 timer - modsat den abstinensdæmpende virkning, der er på over 24 timer. Vær også opmærksom på ikke at øge dosis hyppigere end hvert 4. til 5. døgn, idet der ellers er risiko for overdosering som følge af methadons særlige farmakodynamiske egenskaber. 

 

Codein er en svag opioidagonist (methylmorphin), som demethyleres til morphin i leveren og er således en prodrug til morphin. Codein har i doser på 30-60 mg en analgetisk virkning sammenlignelig med virkningen af 3-5 mg morphin oralt. Disse ækvianalgetiske omregninger er dog afhængige af smertetype og smertelokalisation.
Op til 10% af befolkningen er langsomme omdannere ("poor metabolizers") af codein og har derfor nedsat effekt af præparatet. 

 

Ækvianalgetiske doser

Tabel 1. Vejledende ækvianalgetiske doser (mg) for udvalgte opioider 

Må tages med forbehold, især ved langvarig opioidbehandling 

 

i.m.  

eller  

s.c.  

Oralt  

i.v.  

 

mg 

mg 

mg 

 

Agonister  

Morphin 

10 

30 

5-10 

Codein 

100 

300 

50-100 

Fentanyl 

0,2 

0,81) 

5) 

Hydromorphon 

1-2 

Ketobemidon2) 

Findes ikke 

15 

Findes ikke 

Methadon

10 

155)

5) 

Nicomorphin 

Findes ikke 

15-30 

Findes ikke 

Oxycodon 

7,5 

203) 

2,5-7,5 

Pethidin 

75-100 

150-250 

50-75 

Sufentanil 

Findes ikke 

Erfaring mangler 

Findes ikke 

Tapentadol 

Findes ikke 

100 

Findes ikke 

Tramadol 

Findes ikke 

150 

Findes ikke 

 

Partielle agonister  

Buprenorphin 

0,3 

0,4-0,64) 

0,1-0,3 

Nalbuphin 

8,6 

Findes ikke 

4,3-8,6 

1) Som sugetabletter (transmukosal + g.i.-absorption).
2) I kombination med spasmolytikum.
3) Den analgetiske effekt af oxycodon i kombination med naloxon i depotpræparat er ækvivalent med oxycodon i andre depotformuleringer.
4) Som resoribletter (transmukosal absorption). 

5) Anvendes kun af særligt uddannet personale.
* Ved vedligeholdelsesbehandling i kronisk sammenhæng er methadon ved oral tilførsel mindst 5 gange så potent som morphin. 

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Tabel 2. Vejledende ækvianalgetiske doser ved skift mellem morphin (oralt) 

og fentanyl (depotplastre). 

Ofte synes plasterdoseringen dog at være i underkanten, hvorfor man i danske lærebøger anbefaler multipla af oralt morphin mg/døgn svarende til 25 mikrogram/time fentanyl depotplaster 

Morphin oralt
(mg/døgn)
 

Fentanyl depotplastre
(µg/time)
 

30 

12 

60 

25 

120 

50 

180 

75 

240 

100 

300 

125 

360 

150 

420 

175 

480 

200 

Dosisjustering bør tidligst finde sted efter 2 døgn. 


Tabel 3. Omregning fra morphin (oralt) til fentanyl (plaster) til børn 

Omregningstabellen skal ikke bruges ved skift fra fentanyl depotplaster til andre opioider, da der kan forekomme overdosering (data baseres på undersøgelser med Durogesic®) 

Morphin oralt (mg/døgn)  

Fentanyl depotplastre µg/time  

30-44 

12 

45-134 

25 

For børn, der behandles med > 90 mg oral morphin dgl., findes der begrænsede tilgængelige data fra kliniske studier. 


Tabel 4. Vejledende ækvianalgetiske doser mellem morphin (oralt) og buprenorphin (depotplastre

Morphin oralt
(mg/døgn)
 

Buprenorphin som
depotplasterstyrker
 

(mikrogram/time)  

7,5 

15 

10 

22,5 

15 

30 

20 

45 

35 

75 

52,5 

105 

70 

135 

2 x 52,5 

165 

1 x 70 + 1 x 52,5 

195 

2 x 70 


Ved epidural indgift af det relativt hydrofile morphin (1-4 mg) indtræder virkningen efter 30-45 minutter og varer i 6-12 timer. Ved epidural indgift af de mere lipofile opioider, fentanyl, alfentanil og sufentanil indtræder virkningen betydeligt hurtigere (5-15 minutter), men varer kortere (1-4 timer), se Opioider (anæstetika). Ved intratekal (subarachnoidal) indgift af morphin (0,1-0,4 mg) indtræder virkningen efter 15 minutter og varer i op til 24 timer. 

Forgiftning

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Codein Kodein "Alternova"
Alternova
filmovertrukne tabletter 25 mg 30 stk. 6,87
Codein Kodein "Alternova"
Alternova
filmovertrukne tabletter 25 mg 100 stk. 4,42
Codein Kodein "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter 25 mg 30 stk. 6,97
Codein Kodein "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter 25 mg 100 stk. 4,47
Codein Kodein "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning 3 mg/ml 200 ml 16,98
Codein Kodein "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning 8 mg/ml 200 ml 8,17
Codein Kodein "SAD"
SAD
tabletter 25 mg 100 stk
Codein Kodein "SAD"
SAD
tabletter 25 mg 100 stk x10
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter 100 mikrogram 10 stk. (blister) 572,23
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter 100 mikrogram 30 stk. (blister) 565,10
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter 100 mikrogram (Paranova Danmark) 30 stk. (blister) 559,41
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter 200 mikrogram 10 stk. (blister) 286,20
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter 200 mikrogram 30 stk. (blister) 282,55
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter 200 mikrogram (Paranova Danmark) 30 stk. (blister) 279,71
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter 300 mikrogram 30 stk. (blister) 188,37
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter 400 mikrogram 30 stk. (blister) 141,28
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter 600 mikrogram 30 stk. (blister) 94,18
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter 800 mikrogram 30 stk. (blister) 70,64
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter 200 mikrogram 3 stk. (blister) 366,70
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter 200 mikrogram 15 stk. (blister) 352,23
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter 400 mikrogram 3 stk. (blister) 183,35
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter 400 mikrogram 15 stk. (blister) 176,12
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter 600 mikrogram 3 stk. (blister) 122,23
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter 600 mikrogram 15 stk. (blister) 117,41
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter 800 mikrogram 3 stk. (blister) 91,68
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter 800 mikrogram 15 stk. (blister) 88,06
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter 1200 mikrogram 15 stk. (blister) 58,71
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter 1600 mikrogram 15 stk. (blister) 44,03
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 12 mikrogram/time 4 stk. (matrix) 51,34
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 12 mikrogram/time 8 stk. (matrix) 51,97
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 25 mikrogram/time 4 stk. (matrix) 39,09
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 25 mikrogram/time 8 stk. (matrix) 39,31
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 25 mikrogram/time 16 stk. (matrix) 39,69
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 50 mikrogram/time 4 stk. (matrix) 36,95
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 50 mikrogram/time 8 stk. (matrix) 37,40
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 50 mikrogram/time 16 stk. (matrix) 37,23
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 75 mikrogram/time 4 stk. (matrix) 35,05
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 75 mikrogram/time 8 stk. (matrx) 35,14
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 75 mikrogram/time 16 stk. (matrix) 34,81
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 100 mikrogram/time 4 stk. (matrix) 33,26
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 100 mikrogram/time 8 stk. (matrix) 33,82
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre 100 mikrogram/time 16 stk. (matrix) 32,81
Fentanyl Effentora
TEVA
bukkaltabletter 100 mikrogram 4 stk. (blister)
Fentanyl Effentora
TEVA
bukkaltabletter 200 mikrogram 4 stk. (blister)
Fentanyl Effentora
TEVA
bukkaltabletter 400 mikrogram 4 stk. (blister)
Fentanyl Effentora
TEVA
bukkaltabletter 600 mikrogram 4 stk. (blister)
Fentanyl Effentora
TEVA
bukkaltabletter 600 mikrogram 28 stk. (blister)
Fentanyl Effentora
TEVA
bukkaltabletter 800 mikrogram 4 stk. (blister)
Fentanyl Effentora
TEVA
bukkaltabletter 800 mikrogram 28 stk. (blister)
Fentanyl Fentanyl "2care4"
Parallelimport
depotplastre 100 mikrogram/time (2care4) 4 stk.
Fentanyl Fentanyl "2care4"
Parallelimport
depotplastre 100 mikrogram/time (2care4) 8 stk.
Fentanyl Fentanyl "2care4"
Parallelimport
depotplastre 100 mikrogram/time (2care4) 16 stk.
Fentanyl Fentanyl "Mylan"
Mylan
depotplastre 12 mikrogram/time 4 stk. 14,29
Fentanyl Fentanyl "Mylan"
Mylan
depotplastre 12 mikrogram/time 8 stk. 30,92
Fentanyl Fentanyl "Mylan"
Mylan
depotplastre 12 mikrogram/time 16 stk. 11,81
Fentanyl Fentanyl "Mylan"
Mylan
depotplastre 25 mikrogram/time 4 stk. 24,48
Fentanyl Fentanyl "Mylan"
Mylan
depotplastre 25 mikrogram/time 8 stk. 7,95
Fentanyl Fentanyl "Mylan"
Mylan
depotplastre 25 mikrogram/time 16 stk. 16,18
Fentanyl Fentanyl "Mylan"
Mylan
depotplastre 50 mikrogram/time 8 stk. 6,35
Fentanyl Fentanyl "Mylan"
Mylan
depotplastre 50 mikrogram/time 16 stk. 6,17
Fentanyl Fentanyl "Mylan"
Mylan
depotplastre 75 mikrogram/time 16 stk. 5,53
Fentanyl Fentanyl "Mylan"
Mylan
depotplastre 100 mikrogram/time 16 stk. 14,30
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 12 mikrogram/time 4 stk. 14,76
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 12 mikrogram/time 8 stk. 10,68
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 12 mikrogram/time 16 stk. 16,69
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 25 mikrogram/time 4 stk. 17,25
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 25 mikrogram/time 8 stk. 9,08
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 25 mikrogram/time 16 stk.
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 50 mikrogram/time 4 stk. 14,73
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 50 mikrogram/time 8 stk. 6,29
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 50 mikrogram/time 16 stk. 6,56
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 75 mikrogram/time 4 stk. 24,06
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 75 mikrogram/time 8 stk. 12,93
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 75 mikrogram/time 16 stk. 6,07
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 100 mikrogram/time 4 stk. 29,69
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 100 mikrogram/time 8 stk. 26,99
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre 100 mikrogram/time 16 stk. 14,87
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 12 mikrogram/time 4 stk. 14,72
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 12 mikrogram/time 8 stk. 10,68
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 12 mikrogram/time 16 stk. 12,55
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 25 mikrogram/time 4 stk. 17,71
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 25 mikrogram/time 8 stk. 6,82
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 25 mikrogram/time 16 stk. 9,51
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 50 mikrogram/time 4 stk. 14,95
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 50 mikrogram/time 8 stk. 6,29
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 50 mikrogram/time 16 stk. 6,68
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 75 mikrogram/time 4 stk. 24,06
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 75 mikrogram/time 8 stk. 13,24
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 75 mikrogram/time 16 stk. 5,92
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 100 mikrogram/time 4 stk. 29,69
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 100 mikrogram/time 8 stk. 27,13
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre 100 mikrogram/time 16 stk. 14,87
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning 50 mikrogram/dosis 10 doser 1.402,16
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning 50 mikrogram/dosis 20 doser 1.390,52
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning 50 mikrogram/dosis 40 doser 1.385,52
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning 50 mikrogram 6 stk. 1.416,10
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning 100 mikrogram/dosis 10 doser 700,66
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning 100 mikrogram/dosis 20 doser 695,47
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning 100 mikrogram/dosis 40 doser 692,66
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning 100 mikrogram 6 stk. 708,05
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning 200 mikrogram/dosis 10 doser 350,44
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning 200 mikrogram/dosis 20 doser 347,68
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning 200 mikrogram/dosis 40 doser 346,35
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning 200 mikrogram 6 stk. 354,03
Fentanyl Ionsys®
The Medicines Company
transdermalt system 40 mikrogram/dosis 6 stk.
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 12 mikrogram/time 4 stk. 14,76
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 12 mikrogram/time 8 stk. 10,68
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 12 mikrogram/time 16 stk. 12,40
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 25 mikrogram/time 4 stk. 17,71
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 25 mikrogram/time 8 stk. 7,13
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 25 mikrogram/time 16 stk. 9,80
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 50 mikrogram/time 4 stk. 14,95
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 50 mikrogram/time 8 stk. 6,29
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 50 mikrogram/time 16 stk. 6,68
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 75 mikrogram/time 8 stk. 13,24
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 75 mikrogram/time 16 stk. 5,86
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 100 mikrogram/time 8 stk. 27,11
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre 100 mikrogram/time 16 stk. 14,87
Fentanyl PecFent
ProStrakan
næsespray, opløsning 100 mikrogram/dosis 8 doser 575,21
Fentanyl PecFent
ProStrakan
næsespray, opløsning 400 mikrogram/dosis 8 doser 143,77
Hydromorphon Jurnista
Janssen
depottabletter 8 mg 14 stk. 44,84
Hydromorphon Jurnista
Janssen
depottabletter 16 mg 14 stk (blister) 39,76
Hydromorphon Jurnista
Janssen
depottabletter 32 mg 14 stk. 33,06
Hydromorphon Palladon®
Mundipharma
hårde kapsler 2,6 mg 56 stk. (blister) 32,60
Hydromorphon Palladon®
Mundipharma
hårde depotkapsler 4 mg 56 stk. (blister) 37,76
Hydromorphon Palladon®
Mundipharma
hårde depotkapsler 8 mg 56 stk. (blister) 35,16
Hydromorphon Palladon®
Mundipharma
hårde depotkapsler 16 mg 56 stk. (blister) 29,56
Hydromorphon Palladon®
Mundipharma
hårde depotkapsler 24 mg 56 stk. (blister) 22,58
Hydromorphon Palladon®
Mundipharma
injektions- og infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 5 x 1 ml 32,08
Hydromorphon Palladon®
Mundipharma
injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 5 x 1 ml 31,92
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 20 mg 10 stk. (blister) 4,86
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 20 mg 20 stk. (blister) 3,50
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 20 mg 100 stk. (blister) 2,57
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 20 mg 100 stk. 2,57
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 5 mg 20 stk. (blister) 10,45
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 5 mg 100 stk. 3,31
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning 1 mg/ml 10 ml 73,38
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning 1 mg/ml 40 ml 24,94
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning 1 mg/ml 50 ml 21,73
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning 1 mg/ml 80 ml 15,38
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning 1 mg/ml 100 ml 15,06
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning 1 mg/ml 1000 ml 2,94
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning 1 mg/ml 5000 ml 2,10
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 1 mg/ml 15 ml 97,92
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 1 mg/ml 20 ml 73,44
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 1 mg/ml 25 ml 58,75
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 1 mg/ml 30 ml 48,96
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 1 mg/ml 35 ml 41,96
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 1 mg/ml 40 ml 36,72
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 1 mg/ml 45 ml 32,64
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 1 mg/ml 50 ml 29,38
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 1 mg/ml 60 ml 24,48
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 14 ml 15,45
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 16 ml 13,52
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 18 ml 12,02
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 20 ml 10,82
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 22 ml 9,83
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 24 ml 9,01
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 26 ml 8,32
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 28 ml 7,73
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 30 ml 7,21
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 32 ml 6,76
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 34 ml 6,36
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 36 ml 6,01
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 38 ml 5,69
Methadon Metadon "DnE"
dne
oral opløsning 5 mg/ml 7 x 40 ml 5,41
Methadon Metadon "Orion"
Orion Pharma
tabletter 5 mg 20 stk. (blister) 10,29
Methadon Metadon "Orion"
Orion Pharma
tabletter 5 mg 100 stk. (blister) 3,28
Methadon Metadon "Orion"
Orion Pharma
tabletter 20 mg 10 stk. (blister) 4,80
Methadon Metadon "Orion"
Orion Pharma
tabletter 20 mg 20 stk. (blister) 3,42
Methadon Metadon "Orion"
Orion Pharma
tabletter 20 mg 100 stk. (blister) 2,53
Methadon Methadon "Alternova"
Alternova
tabletter 5 mg 100 stk. (blister) 3,35
Methadon Methadon "Alternova"
Alternova
tabletter 20 mg 20 stk. (blister) 3,49
Methadon Methadon "Alternova"
Alternova
tabletter 20 mg 100 stk. (blister) 2,58
Morphin Contalgin®
Pfizer
depottabletter 5 mg 100 stk. (blister) 23,20
Morphin Contalgin®
Pfizer
depottabletter 10 mg 25 stk. 30,28
Morphin Contalgin®
Pfizer
depottabletter 10 mg 100 stk. 24,60
Morphin Contalgin®
Pfizer
depottabletter 30 mg 25 stk. 20,31
Morphin Contalgin®
Pfizer
depottabletter 30 mg 100 stk. 6,48
Morphin Contalgin®
Pfizer
depottabletter 60 mg 25 stk. 17,93
Morphin Contalgin®
Pfizer
depottabletter 60 mg 100 stk. 6,74
Morphin Contalgin®
Pfizer
depottabletter 100 mg 25 stk. 16,18
Morphin Contalgin®
Pfizer
depottabletter 100 mg 100 stk. 16,50
Morphin Contalgin®
Pfizer
depottabletter 200 mg 90 stk. 13,78
Morphin Contalgin®
Pfizer
depotkapsler 30 mg 28 stk. (blister) 22,89
Morphin Contalgin®
Pfizer
depotkapsler 90 mg 28 stk. (blister) 14,72
Morphin Contalgin®
Pfizer
depotkapsler 150 mg 28 stk. (blister) 13,53
Morphin Contalgin®
Pfizer
depotgranulat til oral suspension, endosis 20 mg 30 stk. 61,74
Morphin Contalgin®
Pfizer
depotgranulat til oral suspension, endosis 30 mg 30 stk. 43,54
Morphin Contalgin®
Pfizer
depotgranulat til oral suspension, endosis 60 mg 30 stk. 43,34
Morphin Depolan®
Nordic Drugs
depottabletter 10 mg 30 stk. (blister) 21,83
Morphin Depolan®
Nordic Drugs
depottabletter 10 mg 100 stk. (blister) 10,19
Morphin Depolan®
Nordic Drugs
depottabletter 30 mg 30 stk. (blister) 15,06
Morphin Depolan®
Nordic Drugs
depottabletter 30 mg 100 stk. (blister) 9,44
Morphin Depolan®
Nordic Drugs
depottabletter 60 mg 30 stk. (blister) 12,58
Morphin Depolan®
Nordic Drugs
depottabletter 60 mg 100 stk. (blister) 8,58
Morphin Depolan®
Nordic Drugs
depottabletter 100 mg 30 stk. (blister) 7,05
Morphin Depolan®
Nordic Drugs
depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 9,79
Morphin Doltard®
Takeda Pharma
depottabletter 10 mg 100 stk. 9,27
Morphin Doltard®
Takeda Pharma
depottabletter 30 mg 100 stk. 7,69
Morphin Doltard®
Takeda Pharma
depottabletter 60 mg 100 stk. 7,08
Morphin Doltard®
Takeda Pharma
depottabletter 100 mg 100 stk. 11,40
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter 10 mg 20 stk. (blister) 26,50
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter 10 mg 25 stk. (blister) 30,28
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter 10 mg 100 stk. (blister) 9,34
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter 30 mg 20 stk. (blister) 16,37
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter 30 mg 25 stk. (blister) 20,31
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter 30 mg 100 stk. (blister) 6,74
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter 60 mg 20 stk. (blister) 17,36
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter 60 mg 25 stk. (blister) 18,02
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter 60 mg 100 stk. (blister) 6,50
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter 100 mg 25 stk. (blister) 16,18
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 11,41
Morphin Morfin "Alternova"
Alternova
tabletter 10 mg 30 stk. (blister) 16,33
Morphin Morfin "Alternova"
Alternova
tabletter 10 mg 100 stk. (blister) 11,30
Morphin Morfin "Alternova"
Alternova
tabletter 10 mg 100 stk. 11,30
Morphin Morfin "Alternova"
Alternova
tabletter 30 mg 100 stk. 9,43
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 10 mg 10 stk. 30,95
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 10 mg 10 stk. (blister) 30,95
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 10 mg 30 stk. (blister) 16,88
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 10 mg 100 stk. 11,18
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 10 mg 100 stk. (blister) 11,18
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 30 mg 30 stk. (blister) 11,59
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 30 mg 100 stk. 9,42
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 10 x 1 ml 32,21
Morphin Morfin "SAD"
SAD
tabletter 10 mg 10 stk
Morphin Morfin "SAD"
SAD
tabletter 10 mg 100 stk
Morphin Morfin "SAD"
SAD
tabletter 10 mg 10 stk x10
Morphin Morfin "SAD"
SAD
tabletter 10 mg 100 stk x10
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske 0,4 mg/ml 10 ml amp
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske 0,4 mg/ml 10 ml amp x10
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske 5 mg/ml 2 ml amp
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske 5 mg/ml 2 ml amp x10
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske 10 mg/ml 1 ml amp
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske 10 mg/ml 1 ml amp x10
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske 20 mg/ml 1 ml amp
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske 20 mg/ml 1 ml amp x10
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske 20 mg/ml 10 ml htgl
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske 20 mg/ml 50 ml htgl
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske 20 mg/ml 10 ml htgl x10
Morphin Morfin "SAD"
SAD
suppositorier 20 mg 10 stk
Morphin Morfin "Takeda"
Takeda Pharma
injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 10 ml 32,21
Morphin Oramorph®
EuroPharmaDK
orale dråber, opløsning 20 mg/ml 20 ml 20,45
Morphin Oramorph®
EuroPharmaDK
orale dråber, opløsning 20 mg/ml (2care4) 20 ml 52,25
Morphin Oramorph®
EuroPharmaDK
oral opløsning 2 mg/ml 100 ml 109,40
Morphin Oramorph®
EuroPharmaDK
oral opl., endosisbeh. 10 mg 30 stk. 61,10
Morphin Oramorph®
EuroPharmaDK
oral opl., endosisbeh. 30 mg 30 stk. 38,93
Nicomorphin Vilan®
Nordic Drugs
tabletter 5 mg 10 stk. (blister) 22,20
Nicomorphin Vilan®
Nordic Drugs
tabletter 5 mg 50 stk. (blister) 8,82
Nicomorphin Vilan®
Nordic Drugs
tabletter 5 mg 100 stk. 6,54
Oxycodon Orionox
Orion Pharma
depottabletter 5 mg 28 stk. (blister) 32,62
Oxycodon Orionox
Orion Pharma
depottabletter 10 mg 28 stk. (blister) 9,72
Oxycodon Orionox
Orion Pharma
depottabletter 20 mg 28 stk. (blister) 4,14
Oxycodon Orionox
Orion Pharma
depottabletter 20 mg 98 stk. (blister) 2,41
Oxycodon Orionox
Orion Pharma
depottabletter 40 mg 98 stk. (blister) 3,57
Oxycodon Orionox
Orion Pharma
depottabletter 80 mg 98 stk. (blister) 1,98
Oxycodon Oxycodone "Teva"
TEVA
hårde kapsler 5 mg 30 stk. (blister) 40,53
Oxycodon Oxycodone "Teva"
TEVA
hårde kapsler 5 mg 100 stk. (blister) 27,13
Oxycodon Oxycodone "Teva"
TEVA
hårde kapsler 10 mg 30 stk. (blister) 15,71
Oxycodon Oxycodone "Teva"
TEVA
hårde kapsler 10 mg 100 stk. (blister) 20,99
Oxycodon Oxycodone "Teva"
TEVA
hårde kapsler 20 mg 30 stk. (blister) 19,89
Oxycodon Oxycodone "Teva"
TEVA
hårde kapsler 20 mg 100 stk. (blister) 11,77
Oxycodon Oxycodone "Vitabalans"
Vitabalans
filmovertrukne tabletter 10 mg 30 stk. (blister) 15,91
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 5 mg 30 stk. (blister) 30,75
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 10 mg 30 stk. (blister) 13,93
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 10 mg 50 stk. (blister) 26,51
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 10 mg 100 stk. (blister) 6,75
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 20 mg 30 stk. (blister) 4,21
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 20 mg 50 stk. (blister) 24,24
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 20 mg 100 stk. (blister) 6,02
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 40 mg 30 stk. (blister) 10,88
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 40 mg 50 stk. (blister) 14,66
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 40 mg 100 stk. (blister) 3,65
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 60 mg 30 stk. (blister) 23,36
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 60 mg 100 stk. (blister) 14,47
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 80 mg 50 stk. (blister) 19,39
Oxycodon Oxycodone Depot "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 80 mg 100 stk. (blister) 2,90
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "2care4"
Parallelimport
hårde kapsler 20 mg (2care4) 100 stk. (blister) 11,14
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Acino"
Orion Pharma
depottabletter 10 mg 50 stk. (blister) 31,93
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Acino"
Orion Pharma
depottabletter 40 mg 28 stk. (blister) 10,89
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Acino"
Orion Pharma
depottabletter 40 mg 50 stk. (blister) 12,96
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Acino"
Orion Pharma
depottabletter 80 mg 98 stk. (blister) 2,96
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Actavis"
Actavis
hårde kapsler 5 mg 30 stk. (blister) 37,53
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Actavis"
Actavis
hårde kapsler 5 mg 100 stk. 24,88
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Actavis"
Actavis
hårde kapsler 10 mg 30 stk. (blister) 15,69
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Actavis"
Actavis
hårde kapsler 10 mg 100 stk. 21,19
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Actavis"
Actavis
hårde kapsler 20 mg 30 stk. (blister) 25,14
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Actavis"
Actavis
hårde kapsler 20 mg 100 stk. 21,22
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
Nordic Drugs
filmovertrukne tabletter 5 mg 28 stk. (blister) 37,28
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
Nordic Drugs
filmovertrukne tabletter 5 mg 98 stk. (blister) 23,73
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
Nordic Drugs
filmovertrukne tabletter 10 mg 28 stk. (blister) 34,85
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
Nordic Drugs
filmovertrukne tabletter 10 mg 98 stk. (blister) 23,18
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"
Nordic Drugs
depottabletter 5 mg 28 stk. (blister) 20,22
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"
Nordic Drugs
depottabletter 10 mg 28 stk. (blister) 13,93
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"
Nordic Drugs
depottabletter 10 mg 50 stk. (blister) 29,97
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"
Nordic Drugs
depottabletter 10 mg 98 stk. (blister) 18,20
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"
Nordic Drugs
depottabletter 20 mg 28 stk. (blister) 4,07
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"
Nordic Drugs
depottabletter 20 mg 50 stk. (blister) 13,67
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"
Nordic Drugs
depottabletter 20 mg 98 stk. (blister) 6,14
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"
Nordic Drugs
depottabletter 40 mg 28 stk. (blister) 10,84
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"
Nordic Drugs
depottabletter 40 mg 50 stk. (blister) 19,50
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"
Nordic Drugs
depottabletter 40 mg 98 stk. (blister) 3,85
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"
Nordic Drugs
depottabletter 80 mg 28 stk. (blister) 14,27
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"
Nordic Drugs
depottabletter 80 mg 98 stk. (blister) 2,96
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Orion"
Orion Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 1 ml 57,62
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Orion"
Orion Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 2 ml 52,21
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "Teva"
TEVA
depottabletter 5 mg 28 stk. (blister)
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 5 mg 28 stk. (blister) 45,90
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 10 mg 28 stk. (blister) 34,90
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 10 mg 50 stk. 31,87
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 10 mg 98 stk. (blister) 23,25
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 15 mg 28 stk (blister) 30,65
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 15 mg 98 stk. (blister) 22,79
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 20 mg 28 stk. (blister) 30,80
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 20 mg 50 stk. 26,73
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 20 mg 98 stk. (blister) 21,76
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 30 mg 28 stk. (blister) 30,94
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 30 mg 98 stk. (blister) 21,75
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 40 mg 28 stk. (blister) 27,07
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 40 mg 98 stk. (blister) 21,32
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 60 mg 28 stk. (blister) 22,48
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 60 mg 98 stk. (blister) 14,10
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 80 mg 28 stk. (blister) 16,68
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 80 mg 50 stk.
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 80 mg 98 stk. (blister) 17,99
Oxycodon OxyContin®
Mundipharma
depottabletter 120 mg 28 stk. (blister) 20,53
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
smeltetabletter 5 mg 28 stk. (blister) 43,76
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
smeltetabletter 10 mg 28 stk. (blister) 44,55
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
smeltetabletter 20 mg 28 stk. (blister) 41,02
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
hårde kapsler 5 mg 28 stk. (blister) 43,76
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
hårde kapsler 5 mg 98 stk. (blister) 27,89
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
hårde kapsler 10 mg 28 stk. (blister) 45,15
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
hårde kapsler 10 mg 98 stk. (blister) 24,31
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
hårde kapsler 20 mg 28 stk. (blister) 26,22
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
hårde kapsler 20 mg 98 stk. (blister) 23,88
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
oral opløsning 1 mg/ml 250 ml 46,46
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
oral opløsning 10 mg/ml 120 ml 43,65
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 1 ml 59,51
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 2 ml 54,85
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 4 x 20 ml 42,97
Oxycodon Reltebon Depot
Actavis
depottabletter 5 mg 28 stk. (blister)
Oxycodon Reltebon Depot
Actavis
depottabletter 10 mg 28 stk. (blister) 12,11
Oxycodon Reltebon Depot
Actavis
depottabletter 10 mg 100 stk. 7,42
Oxycodon Reltebon Depot
Actavis
depottabletter 20 mg 28 stk. (blister) 6,19
Oxycodon Reltebon Depot
Actavis
depottabletter 20 mg 100 stk. 6,02
Oxycodon Reltebon Depot
Actavis
depottabletter 40 mg 100 stk. 2,21
Pethidin Petidin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter 25 mg 100 stk. 22,44
Pethidin Petidin "DAK"
Takeda Pharma
suppositorier 100 mg 10 stk. (blister) 59,30
Pethidin Petidin "SAD"
SAD
injektionsvæske 10 mg/ml 2 ml amp
Pethidin Petidin "SAD"
SAD
injektionsvæske 10 mg/ml 2 ml amp x10
Pethidin Petidin "SAD"
SAD
injektionsvæske 50 mg/ml 1 ml amp
Pethidin Petidin "SAD"
SAD
injektionsvæske 50 mg/ml 1 ml amp x10
Sufentanil Zalviso
Grünenthal
sublinguale resoribletter 15 mikrogram 20 x 40 stk.
 
 
Gå til toppen af siden...