Stalevo®

N04BA03
 
 

Anvendelsesområder

Parkinsons sygdom og wearing-off-symptomer, som ikke stabiliseres på behandling med levodopa/decarboxylasehæmmer. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 50 mg levodopa, 12,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 75 mg levodopa, 18,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 100 mg levodopa, 25 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 125 mg levodopa, 31,25 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 150 mg levodopa, 37,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 175 mg levodopa, 43,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • eller 200 mg levodopa, 50 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt ved dosistitrering af levodopa, højst 2.000 mg entacapon (10 tabl.) dgl.
 • For Stalevo®, som indeholder 200 mg levodopa, er maksimal dosis 7 tabl. idet carbidopadosis ellers overskrider 375 mg.

 

Skift fra anden behandling 

 • Til patienter, hvor styrkerne ikke svarer til hidtidig behandling med levodopa/carbidopa og entacapon, tilpasses dosis, så den ligger så tæt som muligt på den hidtil anvendte levodopadosis.
 • Til patienter i behandling med levodopa/benserazid og entacapon startes med en dosering af Stalevo®, der indeholder samme mængde levodopa eller 5-10% mere.
 • Patienter i behandling med levodopa/decarboxylasehæmmer uden entacapon, hvor dosis af levodopa er højere end 800 mg dgl., bør kun behandles med Stalevo® efter dosistitrering med entacapon og levodopa/decarboxylasehæmmer.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Det anbefales, at levodopa/carbidopa/entacapon indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis der forekommer gastro-intestinale gener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage levodopa/carbidopa/entacapon sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Gastro-intestinale gener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Kontraindikationer

 • Nedsat leverfunktion
 • Svær hjerte- eller nyreinsufficiens
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • Snævervinklet glaukom
 • Fæokromocytom
 • Malignt neuroleptikasyndrom eller ikke-traumatisk rhabdomyolyse i anamnesen.
 • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid). Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede.
 • En kombination af MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med Stalevo®.
 • Patienter med alvorlige renale, hepatiske eller endokrine sygdomme (fx Cushings syndrom eller hypertyroidisme).
 • Patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet (der kan være indikation for behandling af patienter under 25 år, fx med diagnosen dopa-responsiv dystoni).

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
 • Alvorlige lungesygdomme
 • Astma
 • Tidligere ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
 • Kramper
 • Tidligere konfusionstilstande og psykoser nødvendiggør lav dosis og langsom øgning.
 • Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis patienten tidligere har haft apopleksi eller AMI.
 • Ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika.
 • Leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt.
 • Kardiovaskulær funktion bør kontrolleres ved mistanke om påvirkning af nævnte organer.
 • Episoder med uvarslede søvnanfald er beskrevet, og patienten bør løbende udspørges og advares mod disse symptomer. Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel eller betjening af maskiner.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Risiko for antikolinerg belastning 

Entacapon er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Artralgi, Myalgi.
Dyskinesier.
Urinen farves rødbrun.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré*, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Arytmier, Forværring af levodopainduceret hypotension**, Myokardieiskæmi.
Depression, Dystoni, Faldtendens, Forværring af parkinsonisme, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Mareridt, Psykiske ændringer, Psykose, Suicidaladfærd, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Tankeforstyrrelser.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifer neuropati.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Ikke kendt Dopaminergt dysreguleringssyndrom*****, Hyperseksualitet***, Ludomani***, Tvangsspisning***.
Malignt melanom****, Planocellulært karcinom****.

* De gastro-intestinale gener, der for det meste forekommer i begyndelsen af behandlingen, kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-præparatet med lidt mad eller væske eller ved dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

  

** Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

  

*** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

 

***** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden.  

Interaktioner

 • Bør ikke anvendes sammen med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid).
 • Selektiv MAO-B-hæmmer (selegilin, rasagilin) bør ikke anvendes i højere doser end anbefalet sammen med entacapon.
 • Entacapon og levodopa danner chelater med jern, hvorfor disse præparater bør tages med mindst 4 timers interval.
 • Teoretisk kan det forventes, at entacapon forstærker virkningen af lægemidler, der nedbrydes af catechol-O-methyltransferase, fx:
  • adrenalin
  • noradrenalin
  • dopamin
  • dobutamin
  • apomorphin
  • paroxetin
 • For patienter i samtidig behandling med warfarin øges INR-værdierne i gennemsnit med 13%, hvorfor kontrol af INR anbefales.
 • På grund af synergisme øger levodopa den kardiotoksiske effekt af tricykliske antidepressiva.
 • Antikolinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsommere absorption og forstærke dyskinesier. Der kan opstå behov for at justere dosis af levodopa. Antikolinergika må ikke seponeres brat, når behandling med levodopa-præparater påbegyndes, da det kan tage noget tid, før virkningen af levodopa sætter ind.  
 • Dopamin D2-receptor antagonister (fx visse antipsykotika) blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen af levodopa-præparatet. Omvendt kan levodopa også nedsætte effekten af antipsykotika. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af disse lægemidler.
 • Metoclopramid øger levodopas absorptionshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer bør ikke anvendes sammen.
 • Pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Overdosering kan føre til alvorlige hjertearytmier, konfusion samt hyperkinesier, der kan afdæmpes med fx haloperidol 2-5 mg i.m. Kan evt. gentages efter 20-30 min. 

Farmakodynamik

 • Symptomer på parkinsonisme er forbundet med mangel på dopamin i de basale hjerneganglier.
 • Da levodopa efter oral indgift hurtigt decarboxyleres og omdannes til dopamin (der ikke passerer blod-hjernebarrieren), er det kun en mindre mængde uomdannet levodopa, som når centralnervesystemet.
 • Derfor kræves der store doser levodopa med regelmæssige intervaller for at opnå adækvat terapeutisk effekt, og dette er ofte fulgt af mange bivirkninger, af hvilke nogle kan henføres til dopamins dannelse i det ekstracerebrale væv (fx hjertearytmier).
 • Carbidopa, som ikke passerer blod-hjernebarrieren, hæmmer den ekstracerebrale decarboxylering af levodopa, overvejende i den intestinale mucosa, og dermed gøres større mængder levodopa tilgængelige for transport igennem blod-hjernebarrieren for omdannelse til dopamin intracerebralt.
 • Entacapon er en reversibel, specifik og hovedsagelig perifert virkende COMT-hæmmer, designet for samtidig administration med levodopa.
 • Entacapon nedsætter clearance af levodopa fra blodomløbet resulterende i et øget areal under plasmakoncentration-tid-kurven (AUC) i den farmakokinetiske profil af levodopa. Som konsekvens heraf bliver den kliniske respons til hver dosis levodopa forstærket og forlænget.

Farmakokinetik

 • Levodopa
  • Biotilgængeligheden af levodopa er variabel, i gennemsnit 25% på grund af førstepassage-metabolisme.
  • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-4 timer.
  • Plasmahalveringstid 0,6-1,3 timer.
 • Carbidopa
  • Biotilgængeligheden af carbidopa er 40-70%.
  • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
  • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Entacapon
  • Biotilgængeligheden af entacapon er ca. 35%.
  • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1 time.
  • Metaboliseres i leveren ved glucuronidering til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid 0,4-0,7 timer. 
  • Mindre end 0,5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Carbidopafilmovertrukne tabletter  50+12,5+200 mgfilmovertrukne tabletter  100+25+200 mgfilmovertrukne tabletter  150+37,5+200 mgfilmovertrukne tabletter  200+50+200 mgfilmovertrukne tabletter  75+18,75+200 mgfilmovertrukne tabletter  125+31,25+200 mgfilmovertrukne tabletter  175+43,75+200 mg
Entacaponfilmovertrukne tabletter  50+12,5+200 mgfilmovertrukne tabletter  100+25+200 mgfilmovertrukne tabletter  150+37,5+200 mgfilmovertrukne tabletter  200+50+200 mgfilmovertrukne tabletter  75+18,75+200 mgfilmovertrukne tabletter  125+31,25+200 mgfilmovertrukne tabletter  175+43,75+200 mg
Levodopafilmovertrukne tabletter  50+12,5+200 mgfilmovertrukne tabletter  100+25+200 mgfilmovertrukne tabletter  150+37,5+200 mgfilmovertrukne tabletter  200+50+200 mgfilmovertrukne tabletter  75+18,75+200 mgfilmovertrukne tabletter  125+31,25+200 mgfilmovertrukne tabletter  175+43,75+200 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg, filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg, filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg, filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg, filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg (kan dosisdisp.) 015605
30 Stk.
401,55 120,48
(B) filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg (kan dosisdisp.) 015707
30 stk.
409,65 61,44
(B) filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg (kan dosisdisp.) 015655
30 stk.
409,65 40,97
(B) filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg (kan dosisdisp.) 140963
30 stk.
413,10 30,98
(B) filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg (kan dosisdisp.) 032112
30 stk.
404,30 80,86
(B) filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg (kan dosisdisp.) 032146
30 stk.
413,10 49,57
(B) filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg (kan dosisdisp.) 084864
30 stk.
404,30 34,65
(B) filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg (kan dosisdisp.) 015652
100 stk.
1.334,65 120,12
(B) filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg (kan dosisdisp.) 015718
100 stk.
1.334,65 60,06
(B) filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg (kan dosisdisp.) 015663
100 stk.
1.334,65 40,04
(B) filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg (kan dosisdisp.) 140974
100 stk.
1.222,65 27,51
(B) filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg (kan dosisdisp.) 086914
130 stk.
1.614,00 111,74
(B) filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg (kan dosisdisp.) 086923
130 stk.
1.420,50 49,17
(B) filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg (kan dosisdisp.) 086932
130 stk.
1.420,50 32,78
(B) filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg (kan dosisdisp.) 140985
130 stk.
1.678,40 29,05
(B) filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg (kan dosisdisp.) 032135
130 stk.
1.267,40 58,49
(B) filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg (kan dosisdisp.) 032170
130 stk.
1.291,80 35,77
(B) filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg (kan dosisdisp.) 474398
130 stk.
1.268,10 25,08

Substitution

filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
Dazonay Sandoz, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
Levocaren (Parallelimport), Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 150 mg+37,5 mg+200 m
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva GxMed, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
Pentiro Stada, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
Dazonay Sandoz, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Accord Accord, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 100 mg+25 mg+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva GxMed, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
Pentiro Stada, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg
Dazonay Sandoz, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg
Levocaren (Parallelimport), Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Accord Accord, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 50 mg+12,5 mg+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva GxMed, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg
Dazonay Sandoz, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Accord Accord, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 200 mg+50 mg+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva GxMed, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg
Dazonay Sandoz, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg
Levocaren (Parallelimport), Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 75 mg+18,75 mg+200 m
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva GxMed, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg
Dazonay Sandoz, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg
Levocaren (Parallelimport), Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 125 mg+31,25 mg+200
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva GxMed, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg
Levocaren (Parallelimport), Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 175 mg+43,75mg+200mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50+12,5+200 mg

Præg:
LCE, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 12 x 12
filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  75+18,75+200 mg

Præg:
LCE, 75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,5 x 14
filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100+25+200 mg

Præg:
LCE, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 7,5 x 15,5
filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  125+31,25+200 mg

Præg:
LCE, 125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 9 x 13,5
filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150+37,5+200 mg

Præg:
LCE, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 10 x 15
filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  175+43,75+200 mg

Præg:
LCE 175
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 8 x 17
filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200+50+200 mg

Præg:
LCE 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8 x 17
filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...