Abilify®

N05AX12
 
 
2. generations antipsykotikum med ringe sedativ effekt. Partiel dopamin D2-receptoragonist. Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

 

Bemærk: 

Ved anvendelse til børn og unge under 18 år skal behandlingen varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg aripiprazol.
Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 10 mg eller 15 mg aripiprazol.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg aripiprazol.
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 7,5 mg aripiprazol. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Skizofreni
  • Voksne. Individuelt. Sædvanligvis initialt 10-15 mg 1 gang dgl. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 15 mg 1 gang dgl, men det kan være nødvendigt - og forsvarligt - at øge dosis til maksimalt 30 mg dgl.
  • Unge > 15 år. Individuelt. Sædvanligvis initialt 2 mg 1 gang dgl. i 2 dage og derefter 5 mg 1 gang dgl. i yderligere 2 dage. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl. Det kan være nødvendigt - og forsvarligt - at øge dosis til maksimalt 30 mg dgl.
 • Maniske episoder
  • Voksne. Individuelt. Sædvanligvis initialt 15 mg 1 gang dgl. Maksimalt 30 mg dgl.
  • Unge > 13 år. Initialt 2 mg 1 gang dgl. i 2 dage og derefter 5 mg 1 gang dgl. i 2 dage. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl. i højest 12 uger. Doser over 10 mg dgl. kan anvendes i særlige tilfælde, men øget forekomst af bivirkninger er set ved 30 mg dgl.
 • Forebyggelse af maniske episoder
  • Voksne. Individuelt. Initialt samme dosis som tidligere anvendt ved manisk episode.

 

Parenteralt 

 • Initialt 9,75 mg (1,3 ml) dybt i.m. Dosis kan gentages efter behov efter mindst 2 timer. Højst 3 injektioner dgl. og højst 30 mg aripiprazol dgl.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter over 65 år. Lavere initialdosis kan overvejes.
 • Behandling af unge < 13 år frarådes på grund af øget risiko for bivirkninger.
 • Smeltetabletterne skal lægges oven på tungen eller opslæmmes i et glas vand.

Kontraindikationer

Smeltetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin, må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 •  Forsigtighed ved: 
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Øget risiko for cerebrovaskulære tilfælde
  • Risiko for venøs trombose
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Tidligere kramper og ved sygdomme, der er forbundet med øget krampetendens.
  • Faktorer, der kan disponere til forlænget QTC-interval. QTc-forlængelse er forekommet.
 • Svær hyperglykæmi er set ved anvendelse af 2. generations antipsykotika, og patienten bør løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum.
 • Hos ældre personer med demens er der set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser. Desuden generel forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion.
Diabetes mellitus.
Akatisi, Angst, Ekstrapyramidale gener, Hovedpine, Rastløshed, Sedation, Somnolens, Svimmelhed, Søvnløshed, Tremor.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ortostatisk hypotension.
Hyperglykæmi, Hyperprolaktinæmi.
Depression, Dyskinesier, Dystoni, Hyperseksualitet.
Dobbeltsyn.
Ikke kendt Pludselig død.
Hepatitis, Leverinsufficiens, Pancreatitis.
Aspirationspneumoni, Bradykardi, Dyb venetrombose, Forlænget QT-interval, Hjertestop, Hypertension, Laryngospasme, Perifere ødemer, Torsades de pointes-takykardi, Ventrikulære arytmier.
Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hyperosmolært koma, Hyponatriæmi, Ketoacidose, Påvirkning af blodglucose.
Rhabdomyolyse.
Aggressivitet, Agitation, Kramper, Ludomani, Malignt neuroleptikasyndrom, Nervøsitet, Serotoninsyndrom, Suicidale tanker eller adfærd, Synkope, Talebesvær.
Alopeci, Fotosensibilitet.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Inkontinens, Priapisme, Urinretention.
 • Ovenstående bivirkninger er opgjort for voksne. Hos unge < 18 år ses generelt samme bivirkninger - dog er der enkelte, som kan forekomme hyppigere: Ekstrapyramidale gener og døsighed set hos over 10%, mens mundtørhed, øget appetit, ortostatisk hypotension, vægttab, hyperinsulinæmi, arytmier og leukopeni er set hos 1-10%. Hos unge over 13 år med maniske episoder er desuden også set vægtøgning, dyskinesi og muskelkramper hos 1-10%.
 • Ved behandling med antipsykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • QTc-forlængelse, som er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød, kan ses ved behandling med antipsykotika.

Interaktioner

 • Potente hæmmere af CYP2D6 som fluoxetin og paroxetin kan øge AUC for aripiprazol med ca. 100%. Ketoconazol øger plasmakoncentrationen af aripiprazol med ca. 35%. Andre potente CYP3A4-hæmmere må forventes at have en lignende effekt. Carbamazepin nedsætter plasmakoncentrationen af aripiprazol med ca. 70%. Andre potente CYP3A4-induktorer må forventes at have en lignende effekt. Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med potente CYP2D6- eller CYP3A4- hæmmere eller potente CYP3A4-induktorer. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, det gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.
 • Serotoninsyndrom er set ved samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, tramadol og triptaner), se SSRI.
 • Aripiprazol forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Der er data for omkring 100 eksponerede graviditeter, med tegn på en mindre og ikke statistisk signifikant overhyppighed af alvorlige medfødte misdannelser (ca. 5% mod 3.5% i baggrundsbefolkningen).   

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Til FDA har der for perioden 1969-2008 været indberettet ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer fra i alt 69 nyfødte, hvor mødrene har været i behandling med antipsykotika under tredje trimester af graviditeten. Der har været beskrevet agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser i varierende sværhedsgrad og varighed. 

I de fleste tilfælde var der mange andre faktorer (præmaturitet, obstetriske og perinatale komplikationer, andre lægemidler med kendt risiko for abstinenssymptomer) involveret, og kausaliteten er dårligt belyst. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Aripiprazol er et 2. generations antipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift er ca. 85%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-5 timer. 
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 til den aktive metabolit, dehydroaripiprazol. 
 • Plasmahalveringstid ca. 75 timer for aripiprazol og 94 timer for dehydroaripiprazol. 
 • Mindre end 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 30 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 1 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral opløsning 1 mg/ml
Smag:
Appelsin : oral opløsning 1 mg/ml
Vanilje : smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Andre:
Aspartam : smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Lactose : tabletter 5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 30 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml
Sulfobutylether-ß-cyclodextrin : injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml
Vinsyre : injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml

Tilskud

Smeltetabletter 

 • Klausuleret tilskud ved:
  • Patienter, hvor behandling med oralt antipsykotisk lægemiddel i fast formulering ikke er mulig, og hvor behandling med billigere antipsykotisk lægemidddel i tilsvarende formulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
  • Aktuelt/tidligere velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et billigere antipsykotisk lægemiddel.

 

Oral opløsning 

 • Klausuleret tilskud ved:
  • Patienter, hvor behandling med oralt antipsykotisk lægemiddel i fast formulering ikke er mulig, og hvor behandling med billigere antipsykotisk lægemiddel i tilsvarende formulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
  • Aktuelt/tidligere velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et billigere antipsykotisk lægemiddel.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 016620
14 stk. (blister)
665,75 142,65
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 016596
28 stk (blister)
1.329,70 142,47
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 101622
28 stk. (blister) (Abacus)
Udgået 24.04.2017
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 016635
56 stk (blister)
2.642,70 141,57
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 527054
56 stk. (blister) (Abacus)
Udgået 24.04.2017
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 010951
28 stk. (blister)
1.329,70 71,23
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 041989
28 stk. (blister) (Abacus)
Udgået 24.04.2017
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 106975
28 stk. (blister) (Chemvet)
961,15 51,49
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 407004
28 stk. (blister) (Europharma)
1.223,35 65,54
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 011008
56 stk. (blister)
2.642,70 70,79
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 042000
56 stk. (blister) (Abacus)
Udgået 24.04.2017
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 559540
56 stk. (blister) (New Neophar
2.604,75 69,77
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 010953
28 stk. (blister)
1.329,70 47,49
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 042011
28 stk. (blister) (Abacus)
Udgået 24.04.2017
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 043870
28 stk. (blister)(PharmaCoDane
141,40 5,05
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 049606
28 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 27.03.2017
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 597805
28 stk. (blister) (EuroPharma)
941,70 33,63
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 011019
56 stk. (blister)
2.642,70 47,19
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 042022
56 stk. (blister) (Abacus Medi
Udgået 24.04.2017
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 043879
56 stk. (blister)(PharmaCoDane
Udgået 27.03.2017
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 109490
56 stk. (blister) (New Neophar
1.774,15 31,68
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 450255
56 stk. (blister) (EuroPharmaD
1.781,60 31,81
(B) tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 010964
28 stk. (blister)
2.259,25 40,34
(B) tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 011030
56 stk. (blister)
4.516,70 40,33
(B) tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 050065
56 stk. (blister) (New Neophar
3.920,50 35,00
(B) tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 169520
56 stk. (blister) (Abacus Medi
Udgået 24.04.2017
(B) smeltetabletter 10 mg 027968
28 stk. (blister)
1.592,60 85,32
(B) smeltetabletter 10 mg 088151
28 stk. (blister) (Orifarm)
742,00 39,75
(B) smeltetabletter 10 mg 480150
28 stk. (blister) (2care4)
721,00 38,62
(B) smeltetabletter 15 mg 027977
28 stk. (blister)
1.592,60 56,88
(B) smeltetabletter 15 mg 088160
28 stk. (blister) (Orifarm)
982,75 35,10
(B) smeltetabletter 15 mg 159850
28 stk. (blister) (2care4)
682,45 24,37
(B) oral opløsning 1 mg/ml 032523
150 ml
1.423,20 142,32
(B) oral opløsning 1 mg/ml 178742
150 ml (EuroPharma)
1.034,35 103,44
(B) oral opløsning 1 mg/ml 190576
150 ml (Paranova)
1.257,15 125,72
(B) oral opløsning 1 mg/ml 399522
150 ml (Orifarm)
1.147,15 114,72
(B) oral opløsning 1 mg/ml 438509
150 ml (Abacus)
1.034,35 103,44
(B) oral opløsning 1 mg/ml 599644
150 ml (2care4)
570,00 57,00
(B) injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml 053932
1,3 ml
197,95 304,54
(B) injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml 089598
1,3 ml (Paranova)
215,15 331,00
(B) injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml 148110
1,3 ml (Orifarm)
212,50 326,92

Substitution

tabletter 5 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Amneal" Amneal Nordic, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Sandoz" Sandoz, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Lemilvo Actavis, Aripiprazol, tabletter 5 mg
 
tabletter 10 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Amneal" Amneal Nordic, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Sandoz" Sandoz, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Lemilvo Actavis, Aripiprazol, tabletter 10 mg
 
tabletter 15 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Amneal" Amneal Nordic, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Sandoz" Sandoz, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Lemilvo Actavis, Aripiprazol, tabletter 15 mg
 
tabletter 30 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Amneal" Amneal Nordic, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Sandoz" Sandoz, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 30 mg
 
smeltetabletter 10 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, smeltetabletter 10 mg
 
smeltetabletter 15 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, smeltetabletter 15 mg
 
oral opløsning 1 mg/ml
Lemilvo Actavis, Aripiprazol, oral opløsning 1 mg/ml
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
A-007, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 4 x 8
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
A-008, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 

Tabletter  15 mg

Præg:
A-009, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 15 mg
 
 
 

Tabletter  30 mg

Præg:
A-011, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 30 mg
 
 
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
A, 640, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 7
smeltetabletter 10 mg
 
 
 

Smeltetabletter  15 mg

Præg:
A, 641, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 8
smeltetabletter 15 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...