Pravastatin "Stada"

C10AA03
 
 
Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat.

Anvendelsesområder

 • Hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi, hvor diæt og andre livsstilsændringer ikke har haft tilstrækkelig effekt.
 • Forebyggende til patienter med høj risiko for kardiovaskulære hændelser, som supplement til reduktion af andre risikofaktorer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg (delekærv) eller 40 mg (delekærv) pravastatinnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne 

Individuelt efter behandlingsmål og respons.
Initialt 10-40 mg som enkeltdosis sammen med aftensmåltidet.
Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 20-40 mg dgl.
Maksimaldosis er 40 mg.
Dosisjusteringer efter mindst 4 ugers behandling. 

Børn 8-13 år 

10-20 mg 1 gang dgl. 

Unge 14-18 år 

10-40 mg 1 gang dgl. 

Bemærk: 

 • Initialdosis på 10 mg anbefales ved nedsat leverfunktion eller moderat til svært nedsat nyrefunktion.
 • Behandling af børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er en specialistopgave.

Kontraindikationer

Aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse af ukendt årsag.

Forsigtighedsregler

Risiko for hyperglykæmi 

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for diabetes-2.
 • Diabetes-2 disponerede patienter bør monitoreres nøje.

 

Risiko for udvikling af myopati og rhabdomyolyse 

 • Ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse (fx ældre > 65 år, kvinder, nedsat nyrefunktion, ukontrolleret hypothyroidisme, alkoholmisbrug, arvelige muskulære sygdomme i familien) bør kreatinkinase måles før behandlingen. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normalgrænse, bør behandlingen ikke startes.
 • Ved uforklarede muskelsmerter, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal præparatet seponeres og kreatinkinase måles. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normale grænse, må behandlingen ikke genoptages. Hvis muskelsymptomerne forsvinder og kreatinkinaseniveauet normaliseres, kan behandlingen genoptages med lavest mulige dosis og under monitorering.

 

Risiko for leverpåvirkning 

 • Forsigtighed ved tidligere leversygdom og stort alkoholforbrug. ALAT bør måles før behandling, efter 1 måneds behandling og ca. halvårligt derefter. Stoffet seponeres, hvis ALAT overstiger 3 gange øverste normalgrænse.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Alopeci.
Seksuelle forstyrrelser.
Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Pancreatitis.
Rhabdomyolyse.
Perifer neuropati.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Systemisk lupuslignende syndrom.
Ikke kendt Diabetes mellitus.
Dermatomyositis, Immunmedieret nekrotiserende myopati*.

* Persisterende muskelsvaghed og forhøjet S-kreatinikinase, der kan vedvare efter seponering. 

Interaktioner

 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50%, hvorfor statiner og anionbyttere skal indtages med mindst 4 timers interval.
 • Ciclosporin, clarithromycin, erythromycin og fibrater kan øge koncentrationen af pravastatin, og derved øges risikoen for myopati og rhabdomyolyse.
 • Ved samtidig anvendelse af fusidin og HMG-CoA-reduktasehæmmere som pravastatin øges risikoen for myopati. Pravastatin skal normalt midlertidigt seponeres ved behandling med fusidin - pravastatinbehandlingen kan genoptages 7 dage efter sidste dosis fusidin.
 • Pravastatin øger virkningen af vitamin K-antagonister.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (12 timers karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Stoffet øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 35%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1 time.
 • På grund af pravastatins hydrofile egenskaber passerer det ikke blod-hjernebarrieren og optages sandsynligvis ikke i perifere celler. Derimod optages pravastatin ved en aktiv transportmekanisme i levercellerne, hvor det således virker selektivt. 
 • Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer. 
 • Udskilles hovedsageligt med galden.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 036312
120 stk. (blister)
Udgået 19-11-2018
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 474864
120 stk. (blister)
43,80 0,27

Substitution

filmovertrukne tabletter 20 mg
Pravastatin "Sandoz" Sandoz, Pravastatin, tabletter 20 mg
Pravastatinnatrium "Teva" TEVA, Pravastatin, tabletter 20 mg
 
filmovertrukne tabletter 40 mg
Pravastatin "Sandoz" Sandoz, Pravastatin, tabletter 40 mg
Pravastatinnatrium "Teva" TEVA, Pravastatin, tabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
20
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,6 x 11,2
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
40
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 12,2
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...