Volibris

C02KX02
 
 

Endothelinreceptor-antagonist til behandling af pulmonal hypertension. 

Anvendelsesområder

Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO-funktionsklasse II-III.  

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg eller 10 mg ambrisentan. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 5 mg dgl.
 • Dosis kan evt. øges til 10 mg dgl.
 • Ved samtidig behandling med ciclosporin; 5 mg dgl. og monitorering.


Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Forhøjede levertransaminaser (ASAT/ALAT > 3 gange øvre normalgrænse)
 • Idiopatisk pulmonal fibrose, med og uden sekundær pulmonal hypertension.

Forsigtighedsregler

 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min) pga. manglende erfaring. Særlig forsigtighed ved dosisøgning til 10 mg dgl.
 • Væskeretention
 • Anæmi
 • Hæmoglobinkoncentrationen bør måles efter 1. og 3. måned - herefter periodisk.
 • Levertransaminase-niveauer skal måles inden behandlingens start og derefter med månedlige intervaller.
 • Ved vedvarende, uforklarlige, klinisk signifikante transaminase-forhøjelser seponeres behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Perifere ødemer, Væskeretention.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Smerter, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Epistaxis, Flushing, Hjerteinsufficiens, Hypotension, Nasal tilstopning, Palpitationer, Rhinitis, Sinuitis.
Anæmi.
Svimmelhed.
Rødme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Leverpåvirkning.
Synkope.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Ikke kendt Synsforstyrrelser  (sløret syn, nedsat syn).

Post-marketing er der rapporteret tilfælde af transfusionskrævende anæmi. 

Interaktioner

 • Metaboliseres hovedsageligt ved glucuronidering og CYP3A4-oxidering.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med hæmmere (fx ciclosporin, se dosering) eller induktorer af disse enzymer (fx rifampicin).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Graviditet skal undgås under behandling. Månedlig graviditetstest anbefales. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Ambrisentan er en selektiv endothelin-receptorantagonist (ERA) med affinitet til ETA-receptorer. Blokeringen forhindrer endotelin-medieret aktivering af "second messenger"-systemer, der ellers ville resultere i vasokonstriktion og muskelcelleformering. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren ved glucuronidering til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 13-16 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.
 • Ca. 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 119984
30 stk. (blister)
26.745,85 1.337,29
(BEGR) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 162854
30 stk. (blister) (Abacus)
28.865,50 1.443,28
(BEGR) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 120007
30 stk. (blister)
26.745,85 668,65

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
K2C, GS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 5,5
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
KE3, GS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 3,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...