Diprophos

H02AB01
 
 

Syntetisk glukokortikoid til parenteral anvendelse med protraheret virkning. Virkningen på natrium- og vandretentionen er mindre end for det genuine glukokortikoid, hydrocortison, og mindre end for prednisolon i klinisk ækvipotente doser. 

Anvendelsesområder

 • Tilstande og sygdomme, hvor glukokortikoid er indiceret.
 • Lokaliserede inflammatoriske tilstande i led, bursae og synoviale seneskeder samt ved tendinopatier.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder 5 mg betamethason (som dipropionat) og 2 mg betamethason (som dinatriumphosphat). 

Doseringsforslag

Intramuskulært 

 • Individuelt og afhængigt af sygdommens art og aktivitet.
 • Sædvanligvis 7-14 mg, der kan gentages ved behov.
 • Intramuskulær injektion bør gives dybt i de store muskler, fx glutealmusklen, for at undgå lokal vævsatrofi.

  

Intraartikulært 

 • Lokal behandling af aseptisk inflammation i led. 1,4-14 mg efter leddets størrelse og lidelsens sværhedsgrad.

  

Bemærk: 

Må ikke gives i.v., s.c. eller i cerebrospinalvæsken. 

Kontraindikationer

 • Infektiøse tilstande, medmindre infektionen behandles samtidigt.
 • Hvis der er infektion i strukturen eller dennes nære omgivelser, må det ikke gives i:
  • Led
  • Bursae
  • Synovialskeder
  • Omkring senehæfter.
 • Intraartikulær fraktur.
 • Immunsupprimerede patienter bør ikke vaccineres med levende eller levende, svækkede mikroorganismer.

Forsigtighedsregler

Betydende systemisk påvirkning ses sjældent ved korrekt behandling i led og bløddele. 

 

Immunsuppression 

 • På grund af glukokortikoidernes antiinflammatoriske virkning reduceres de sædvanlige tegn på infektion/inflammation, bl.a. feber, hvilket indebærer risiko for at overse infektioner, ligesom de kliniske symptomer ved fx akut peritonitis (perforeret ulcus ventriculi, appendicitis og diverticulitis) sløres.
 • Den antiinflammatoriske virkning nedsætter ydermere organismens forsvar mod infektioner (herunder parasit- eller svampeinfektioner) og særlig omhu er påkrævet ved behandling af en evt. infektion.
 • Immunisering (fx koppevaccination) bør undgås - specielt ved høje kortikosteroiddoser - pga. risiko for neurologiske komplikationer og manglende antistofrespons.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - ved længerevarende behandling af patienter med latent tuberkulose bør der også gives antituberkulosebehandling profylaktisk.

 

Osteoporoserisiko 

 • Ved systemisk påvirkning bør der indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen - specielt hvis patienten har andre risikofaktorer for osteoporose.
 • BMD-måling bør udføres hos alle patienter, der sættes i systemisk glukokortikoidbehandling i farmakologiske doser. Ved T-score i columna og/eller hofte ≤ -1,0 kan der ydes enkelttilskud fra Lægemiddelstyrelsen til behandling med fx bisfosfonat, hvis dosis i gennemsnit overstiger hvad der svarer til 5 mg prednisolon dgl. i mere end 3 måneder.

 

Særlige patientgrupper 

 • Mulig udvikling af diabetes mellitus under behandlingen, specielt ved disposition til diabetes mellitus. Ved eksisterende diabetes mellitus kan der være behov for øget antidiabetisk behandling - omhyggelig kontrol af patienterne anbefales.
 • Omhyggelig kontrol af patienter ved hypertension, hjerteinsufficiens og psykiske lidelser.
 • Bør undgås ved Cushings sygdom, da tilstanden kan forværres.
 • Bør om muligt undgås ved kramper.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis (risiko for myopati), okulær herpes simplex (risiko for corneaperforation), fæokromocytom, nyreinsufficiens, systemisk sklerose (risiko for sklerodermisk renal krise) samt til ældre (bla. risiko for hypertension).
 • Ved hypotyroidisme og levercirrose øges steroidvirkningen.
 • Anvendelse til børn kræver særligt velbegrundede indikationer. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.
 • Dispenseringsformer indeholdende benzylalkohol bør ikke anvendes til børn under 3 år.

 

Administration 

 • Ved injektion omkring senehæfte eller i synovialskede eller bursa må læsioner af sener undgås. Injektion i sener eller brusk kan medføre nekrose.
 • Subkutan injektion kan medføre fedtnekrose.
 • Skift til oral behandling bør overvejes ved længerevarende behandling.

 

Seponering 

 • Risiko for sekundær binyrebarkinsufficiens med "withdrawal"-symptomer ved hurtig seponering efter længerevarende systemisk behandling med kortikosteroider.
 • Sekundær binyrebarkinsufficiens kan vedvare i flere år efter seponering.
 • Symptomer som fx træthed, myalgi, artralgi og feber kan forekomme ved pludselig seponering, uden at være relateret til binyrebarkinsufficiens.

 

Øvrige 

 • Ved udsættelse for stress (fx kirurgiske indgreb) kan øget dosis kortidsvirkende glukokortikoid være nødvendig før, under og efter den stressinducerende situation.
 • Patienter i længerevarende behandling bør have et kort med oplysninger om behandlingen og den behandlende læges navn.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Ødemer.
Binyrebarkinsufficiens, Forværring af diabetes, Hyperkorticisme, Hypokaliæmi, Manifestation af latent diabetes mellitus, Væksthæmning  (hos børn).
Muskelsvaghed, Osteoporose.
Eufori, Hovedpine, Humørforstyrrelser, Søvnforstyrrelser.
Hudatrofi.
Infektioner, Sløring af infektioner.
Hypogonadisme  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat libido og evt. erektil dysfunktion hos mænd).
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Benign intrakraniel trykstigning, Kramper, Svimmelhed.
Dermatitis, Erytem, Purpura, Sårhelingskomplikationer.
Angioødem.
Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-duodenale ulcera, Pancreatitis.
Hjerteinsufficiens.
Exophthalmus, Nedsat glucosetolerans.
Knogleforandring, Myopati, Osteonekrose, Seneruptur.
Depression, Personlighedsforstyrrelser, Psykose.
Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Sløret syn.

Forekomsten af bivirkninger, herunder deres sværhedsgrad og hyppighed, afhænger af dosis og især behandlingsvarighed. De i tabellen angivne bivirkningsfrekvenser er de der generelt ses ved længerevarende behandling med terapeutiske doser af syntetiske glukokortikoider. Ved korttidsbehandling, selv i relativt høje doser, er alvorlige systemiske bivirkninger usædvanlige. Betydende systemiske bivirkninger ses sjældent ved korrekt behandling i led og bløddele. Rødme, varme og svedtendens opleves af op til 10% i minutter til timer efter injektionen. 

TSH, GH og LH hæmmes alle af farmakologiske doser af glukokortikoider. 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

 • CYP3A4-hæmmere (fx diltiazem, erythromycin, itraconazol) øger koncentrationen af glukokortikoider. CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) nedsætter koncentrationen. Kombination med andre CYP3A4-substrater (fx ciclosporin, proteasehæmmere) kan påvirke koncentration og bivirkningsrisiko for betamethason og de andre midler. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Der er øget risiko for hypokaliæmi ved samtidig indgift af thiazider og loop-diuretika på grund af synergistisk effekt på kaliumekskretionen.
  Samtidig behandling med amphotericin B eller beta2-agonister, kan også øge risikoen for hypokaliæmi.
 • Østrogener (herunder lavdosis hormonal kontraception) kan øge virkningen af glukokortikoider.
 • Samtidig behandling med NSAID øger risikoen for ulcus og blødning.
 • Glukokortikoider modvirker effekten af somatropin.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika og interleukin-2.
 • Påvirkning af den antikoagulerende effekt er set ved kombination med antikoagulerende midler. INR bør måles ved behandlingsstart og -ophør. Monitoreringen bør være særlig tæt ved højdosisbehandling med glukokortikoider.
 • Virkningen af kolinesterasehæmmere ved myasthenia gravis kan svækkes af glukokortikoider.
 • Glukokortikoider nedsætter absorptionen af calcium.
 • Myopati er set ved kombination mellem højdosis glukokortikoid og antikolinergika.
 • Levende eller levende svækkede vacciner må ikke anvendes ved immunsupprimerende doser glukokortikoid.
 • Virkningen af døde eller inaktive vacciner kan være nedsat.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Anvendes ved truende for tidlig fødsel med henblik på forebyggelse af lungesvigt (Respiratory Distress Syndrom (RDS)). For glukokortikoider generelt kan en øget risiko for læbe/ganespalte ikke udelukkes. Længere tids behandling kan medføre let nedsat fødselsvægt og øget risiko for præterm fødsel. Enhver velindiceret behandling vil i praksis opveje risikoen for evt. misdannelser. Lavest mulig dosis i kortest mulig tid bør anvendes, specielt sidst i graviditeten, da forbigående binyrebarkinsufficiens har været observeret hos barnet. Ved injektion til kvinder sent i graviditet eller under fødsel kan præparatets indhold af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Glukokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært,  medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Lokalbehandling, fx intraartikulært, er tilladt. 

Farmakodynamik

Syntetisk glukokortikoid. 

Farmakokinetik

 • Den vandopløselige komponent (dinatriumfosfat) absorberes hurtigt og spaltes i blodbanen til betamethason.
 • Det tungtopløselige dipropionat absorberes langsomt og giver protraheret virkning.
 • Efter intramuskulær injektion indtræder virkningen inden for få timer.
 • Efter intra- eller periartikulær injektion indtræder virkningen inden for 24 timer.
 • Virkningsvarighed er oftest 4-6 uger eller mere afhængig af lidelsens art.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk: Injektionsvæsken skal omrystes inden brug. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4)
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4)
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) 181595
1 ml
105,00 6,00
(B) injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) 194713
1 ml
74,00 4,23
(B) injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark) 572625
1 ml
78,35 4,48
(B) injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) 488471
25 x 1 ml
2.052,50 4,69
(B) injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) 143773
25 x 1 ml
2.060,00 4,71
(B) injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark) 473824
25 x 1 ml
2.050,60 4,69

Substitution

injektionsvæske, susp. 7 mg/ml
Diprofos Depot (Parallelimport), Betamethason, injektionsvæske, susp. 7 mg/ml
Diprospan MSD, Betamethason, injektionsvæske, susp. 7 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...