Telmisartan/Hydroklortiazid "Medical Valley"

C09DA07
 
 
Antihypertensivum. Kombination af telmisartan, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af thiazidgruppen.

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 80 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid. 

Doseringsforslag

Voksne. 

 • 1 tabl. dgl. om morgenen.
 • Ved nedsat leverfunktion dog højst 40 mg telmisartan/12,5 mg hydrochlorthiazid 1 gang dgl.

  

Bemærk: Bør ikke anvendes til børn. 

Kontraindikationer

Telmisartan 

 • Svært nedsat leverfunktion og/eller kolestase
 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

 

Hydrochlorthiazid 

 • Overfølsomhed over for thiazider, antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen og sulfonamider
 • Svært nedsat nyre- eller leverfunktion.

Forsigtighedsregler

Telmisartan  

 • Nedsat leverfunktion
 • Nyrearteriestenose
 • Aorta- eller mitralklapstenose
 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.
 • Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

    

Hydrochlorthiazid 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Dyspnø, Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Forhøjet serum-urat, Hypokaliæmi.
Rygsmerter.
Angst, Paræstesier, Synkope.
Erektil dysfunktion.
Sjældne (0,01-0,1%) Smerter.
Abdominalsmerter, Leverpåvirkning.
Bradykardi, Lungeødem, Pneumoni.
Hypoglykæmi  (diabetikere), Hyponatriæmi.
Artralgi, Smerter i ekstremiteter.
Depression.
Erytem.
Angioødem, Infektion i nedre luftveje, Sepsis, Systemisk lupus erythematosus.
Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Interstitiel lungesygdom.
Ikke kendt Pancreatitis.
Vasculitis.
Anæmi, Eosinofili, Knoglemarvsdepression, Trombocytopeni.
Hyperkaliæmi.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Nyrefunktionspåvirkning.
Snævervinklet glaukom.

Interaktioner

Telmisartan 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • NSAID kan reducere den antihypertensive effekt af angiotensin II-antagonister og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse. Samtidig behandling skal ske med forsigtighed, især ved ældre.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithium anbefales. Det samme gælder digoxin.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Telmisartan
  Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere.
 • Diuretika
  Diuretika bør sædvanligvis ikke anvendes til gravide, kun på særlige indikationer og under visse forudsætninger. Behandlingen er en specialistopgave. Er brug af diuretika nødvendigt, foretrækkes bendroflumethiazid eller i særlige tilfælde furosemid.

Se endvidere Hypertension hos gravide


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Telmisartan blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere. 
 • Hydrochlorthiazid hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer: 

 

Telmisartan 

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-2 timer.
 • Metaboliseres ved glucuronidering i leveren.
 • Eliminationen er bifasisk med en terminal halveringstid på ca. 24 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden som uomdannet stof og glucuronider heraf.
 • Mindre end 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Maksimal virkning indtræder i løbet af ca. 3 timer.
 • Virkningsvarighed minimum 24 timer.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9,5-13 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter ca. 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 80 mg+12,5 mg 453697
98 stk. (blister)
118,35

Substitution

tabletter 80 mg+12,5 mg
Lesamor STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Telmisartan, tabletter 80+12,5 mg
MicardisPlus Boehringer Ingelheim, Hydrochlorthiazid, Telmisartan, tabletter 80 + 12,5 mg
Tolucombi KRKA, Hydrochlorthiazid, Telmisartan, tabletter 80 mg/12.5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  80 mg+12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink, Hvid
Mål i mm: 10,5 x 10,5
tabletter 80 mg+12,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...