Bendroza®

C03AB01
 
 

Diuretikum af  thiazid-gruppen. Tilsat kaliumchlorid. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 1,25 mg bendroflumethiazid og 573 mg kaliumchlorid
 • 2,5 mg bendroflumethiazid og 573 mg kaliumchlorid.

Doseringsforslag

Voksne. 1-2 tabl. (2,5 mg+573 mg) eller 2-4 tabl. (1,25 mg+573 mg) 1-2 gange dgl. 


Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tages med et glas vand.
 • Kan tages med mad.
 • Matriksen i tabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for thiazider, sulfonamider og antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen
 • Addisons sygdom
 • Stærkt nedsat nyrefunktion eller anuri
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Ulcerationer i eller obstruktion af mave-tarmkanalen
 • Alvorlige elektrolytforstyrrelser.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lever- og nyrefunktion
 • Potentiel obstruktion af urinveje
 • Hypotension
 • Diabetes mellitus, da thiazider i store doser kan øge fasteblodsukker og nedsætte glucosetolerancen.
 • Thiazider kan medføre hyperurikæmi og forværre eller fremprovokere anfald af arthritis urica
 • Thiazider kan forværre eller aktivere systemisk lupus erythematosus
 • Tilstande der kan medføre hyperkaliæmi, fx nyre- eller binyrebarkinsufficiens, akut dehydrering eller omfattende vævsbeskadigelse som ved svære forbrændinger.
 • Elektrolytstatus bør kontrolleres jævnligt.

 

Kaliumindhold: 

1 tablet indeholder 7,7 mmol kalium. 

Bivirkninger

Elektrolytforandringer ses især ved langtidsbehandling.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Smerter, Træthed, Tørst.
Kvalme, Mundtørhed.
Anfald af arthritis urica, Forhøjet serum-urat, Hypokaliæmi.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Eksem, Hududslæt, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Dyspnø, Hypotension, Kardiovaskulære hændelser, Ødemer.
Dehydrering, Diabetes mellitus, Hyperparatyroidisme, Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Ataksi, Depression, Konfusion, Paræstesier, Synkope.
Fotosensibilitet.
Erektil dysfunktion, Nyrefunktionspåvirkning.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Neutropeni, Trombocytopeni.
Ikke kendt Hypercalcæmi.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsættes absorptionen af thiazider.
 • NSAID hæmmer effekten af bendroflumethiazid.
 • Bendroflumethiazid kan potensere den hypotensive effekt af andre lægemidler, fx antidepressiva.
 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider pga. thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Bendroflumethiazid kan sammen med klasse Ic og III antiarytmiske lægemidler resultere i øget risiko for elektrolytforstyrrelser og efterfølgende kardiotoksicitet (QT-forlængelse, torsades de pointes, hjertestop). Elektrolytniveau og symptomer på arytmier bør monitoreres.
 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af glukokortikoider, β2-agonister og amphotericin B pga. synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • Ved samtidig indgift af lithium ses øget serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og serum-lithium bør monitoreres tæt.
 • Ved samtidig behandling med cyclophosphamid, fluoruracil eller methotrexat ses 20-25% reduktion i antallet af neutrofile granulocytter, og samtidig behandling bør ske under omhyggelig kontrol af granulocytter.
 • Samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin II-antagonister eller tacrolimus øger risikoen for hyperkaliæmi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 2.100 eksponerede, heraf under 100 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko, og thiazider bør undgås i 1. trimester. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen. Anvendes kun på særlige indikationer, og behandlingen er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand.
 • Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. 
 • Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen.
 • Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. 
 • Tabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. 
 • Virkningen indtræder efter 1-2 timer og er maksimal efter ca. 4 timer. 
 • Virkningsvarighed 12-18 timer. 
 • Plasmahalveringstid af bendroflumethiazid er 3-4 timer.

Indholdsstoffer

Bendroflumethiazidfilmovertrukne tabletter  2,5+573 mgfilmovertrukne tabletter  1,25+573 mg
Kaliumchloridfilmovertrukne tabletter  2,5+573 mgfilmovertrukne tabletter  1,25+573 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2,5+573 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5+573 mg, filmovertrukne tabletter 1,25+573 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5+573 mg (kan dosisdisp.) 530586
100 stk.
138,65 1,39
(B) filmovertrukne tabletter 1,25+573 mg (kan dosisdisp.) 170081
100 stk.
89,80 1,80
(B) filmovertrukne tabletter 2,5+573 mg (kan dosisdisp.) 533065
250 stk.
350,75 1,40
(B) filmovertrukne tabletter 1,25+573 mg (kan dosisdisp.) 084134
250 stk.
205,45 1,64

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5+573 mg
Centyl med Kaliumklorid LEO, Bendroflumethiazid, Kaliumchlorid, overtrukne tabletter 2,5+573 mg
 
filmovertrukne tabletter 1,25+573 mg
Centyl Mite med Kaliumklorid LEO, Bendroflumethiazid, Kaliumchlorid, overtrukne tabletter 1,25+573 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1,25+573 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 18,5
filmovertrukne tabletter 1,25+573 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2,5+573 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9 x 18
filmovertrukne tabletter 2,5+573 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...