Dosispakket medicin og patientsikkerhed

Revideret: 01.07.2022
Stine Fabricius (Forfatter),

Den 15. juni 2020 blev et nyt FMK-dosisdispenseringsmodul implementeret. Modulet letter både apotekernes og lægernes opgaver ved dosisdispensering. Én af de helt store fordele ved det nye modul er, at alle sundhedsvæsenets parter nu har fået adgang til de samme oplysninger om medicinbrugerens dosispakkede medicin. Lægers ændringer af lægemidlerne til dosisdispensering foretages direkte på FMK, og alle sundhedsfaglige med relevante rettigheder kan se præcist, hvad medicinbrugeren får af dosisdispenseret medicin, og hvornår eventuelle ændringer vil slå igennem. Ved akutte ændringer, der kræver pakning af en ny dosisrulle, skal apoteket fortsat kontaktes. 

 

Vær opmærksom på anvendelse af datoerne ’doseringsslut’ og ’behandlingsslut’. Disse datoer skal kun anvendes ved ordinationer, der skal have et reelt ophør. Er der på lægemiddelordinationen sat en behandlingsslut- eller doseringsslutdato, vil dosispakningen af det pågældende lægemiddel stoppe fra denne dato - også selvom datoen ligger midt i en dosisrulle. Datoerne må ikke anvendes til at sikre kontrolbesøg eller lignende, da det kan give risiko for, at pakningen af et lægemiddel stopper utilsigtet, og medicinbrugeren ikke får sin lægemiddelbehandling som forventet. 

 

FMK-dosisdispenseringsmodulet sender alene fornyelsesanmodninger på baggrund af recepten. Det betyder, at lægen ca. 1 måned før en recept udløber modtager en anmodning om fornyelse. Skal dosispakningen fortsætte skal anmodningen godkendes. Er der ikke en gyldig recept tilknyttet den ordination der skal dosispakkes efter, må apoteket ikke pakke. Det er muligt for lægen at regulere receptens gyldighed ved oprettelsen af den. 

 

Siden Bekendtgørelse om dosisdispensering af lægemidler (2958) blev fastsat i juni 2001, har medicinbrugere kunne få udvalgte lægemidler maskinelt dosispakket. Formålet med maskinel dosispakning er at gøre ophældningen af medicinen mere nøjagtig, sikker og hygiejnisk. Desuden kan dosispakning være med til at skabe overblik over medicinbrugerens samlede medicinering, gøre det lettere for medicinbrugeren at tage medicinen og dermed være med til, at lægens ordination efterleves bedre.  


Hvilke lægemidler kan dosispakkes?
Det er muligt at dosispakke tabletter og kapsler. Du kan se på den enkelte lægemiddelbeskrivelse på pro.medicin.dk se, om lægemidlet må dosisdispenseres

Informationen om hvilke lægemidler, der er egnet til at blive dosispakket, hentes fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside (2959). Her kan du også finde information om lægemidlernes opbevaringstid uden for originalemballage. Apotekerne må, så længe de overholder bekendtgørelsens bestemmelser, også dosispakke lægemidler, der ikke er med på Lægemiddelstyrelsens liste. Dog ikke eksempelvis antibiotika eller cytostatika (2958)

 

De dosispakkede lægemidler bliver typisk pakket og udleveret til en periode på 14 dage. Derfor er denne form for dispensering primært egnet til medicin, der gives i samme dosis over længere tid, men kan for eksempel også bruges i forbindelse med planlagte op- og nedtrapninger. Det er den ordinerende læges ansvar at vurdere, om dosispakket medicin er velegnet for den enkelte medicinbruger og i givet fald ordinere dosispakningen. Apotekets behandlerfarmaceuter har også mulighed for at ordinere dosisdispensering med tilskud til medicinbrugere, hvis lægemiddelbehandlingen opfylder de gældende kriterier (5210) 

Dosisdispenseringsmodul i FMK

Den 15. juni 2020 blev dosisdispenseringsmodulet i Det Fælles Medicinkort (FMK) implementeret.  

Med modulet er dosisdispenseringskortet, også kaldet DD-kortet, som apoteket bruger til at pakke medicinen efter, flyttet ind i FMK. Alle parter i sundhedsvæsnet har hermed fået adgang til de samme oplysninger, om den medicin der dosisdispenseres, hvilket øger patientsikkerheden. Det betyder også, at apotekets og lægernes opgaver med dosisdispensering er blevet lettere. For eksempel kan lægerne foretage ændringer i lægemidler, der skal dosispakkes direkte via lægemiddelordinationen i FMK. Oplysninger i dosisdispenseringsmodulet viser, hvornår eventuelle ændringer vil slå igennem. Ved akutte/straks ændringer, der kræver pakning af en ny rulle, skal apoteket fortsat kontaktes. 

 

Sikrer korrekt afspejling af ordinationer 

DD-kortet er dannet ud fra lægemiddelordinationer i FMK, og forud for hver pakning af en dosisrulle, laver FMK en validering af, at det der står på DD-kortet, er det samme som det, der står i ordinationen. For at FMK kan læse doseringen og dermed foretage denne valideringen, kræver det, at ordinationen er oprettet med en struktureret dosering. Doseringen kan ikke stå som fritekst eller som efter skriftlig anvisning, da FMK så vil komme med en fejlmeddelelse til apoteket. 

 

For at sikre optimal udnyttelse af de sikkerhedsvalideringer FMK tilbyder, er det derfor vigtigt, at lægemiddelordinationer bliver oprettet med strukturerede doseringer. Eksempler på strukturerede doseringer kan være: 1 tablet 2 gange dagligt, 2 tabletter om aftenen eller 1 kapsel kl.12.00. 

 

Vær opmærksom ved brug af datoer i FMK 

Ved lægemiddelordinationer til brug ved dosisdispensering bør der ikke anvendes datoerne ’doseringsslut’ og ’behandlingsslut’ ved faste behandlinger. Dette skyldes, at der så er risiko for, at pakningen af et lægemiddel stopper utilsigtet, og medicinbrugeren derfor ikke får sin lægemiddelbehandling som forventet. Fordi angivelse af datoerne er noget, der sker som et aktivt valg fra lægens side, vil FMK ikke give advarsler om, at pakningen af et lægemiddel stopper - heller ikke selvom det skulle ske midt i en dosisrulle. Brug af datoerne ’doseringsslut’ og behandlingsslut’ bør alene bruges, når det er klinisk relevant.  

 

Dosisrecepter har fået en ny funktion 

Med dosisdispenseringsmodulet i FMK har recepten pr. 15. juni 2020 en anden funktion end tidligere. Hvor den før afspejlede ordinationens indhold (lægemiddel, styrke og dosering) på udstedelsestidspunktet og blev brugt af apoteket til at pakke efter, er den med det nye modul alene apotekets tilladelse til pakning samt angivelse af, hvor længe et lægemiddel skal pakkes. 

 

Fordi der ikke længere bliver pakket efter recepter, er det derfor ikke nødvendigt at udstede nye recepter ved for eksempel dosisændringer. Disse ændringer skal foretages direkte på lægemiddelordinationen i FMK. Der skal dog fortsat være en gyldig recept tilknyttet lægemiddelordinationen for, at apoteket må dosispakke lægemidlet. 

 

Hvis en lægemiddelordination, der dosispakkes, får slettet sin dosisrecept eller dosisrecepten udløber, vil lægemiddelordinationen ikke længere fremgå af DD-kortet, og lægemidlet pakkes ikke.  

 

FMK sender med det nye dosisdispenseringsmodul automatisk en receptfornyelsesanmodning til lægen ca. 1 måned før dosisreceptens udløb. Alle FMK brugere vil kunne se, at receptfornyelsesanmodningen kommer fra FMK, og hvis der ligger ubehandlede receptfornyelsesanmodninger hos lægen. 

Utilsigtede hændelser ved dosispakket medicin

Med den endelig implementering af dosisdispenseringsmodulet i FMK den 15. juni 2020, er arbejdet med og håndteringen af dosispakket medicin blevet markant anderledes. Styrelsen for Patientsikkerhed vil i forbindelse med ibrugtagningen af dosisdispenseringsmodulet i FMK have et stort fokus på utilsigtede hændelser (UTH), der omfatter dosisdispensering, og som rapporteres til styrelsen via Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). 

 

Artiklen har tidligere haft afsnit om UTH´er i ordinationen og dispenseringen af dosisdispenseret medicin, men med den nye ordning er disse ikke længere relevante og derfor fjernet. Artiklen vil blive opdateret, når der er nye relevante data på området og tilstrækkelig data til læring. For nuværende er der derfor alene en beskrivelse af UTH i forbindelse med medicinadministration. Det skyldes, at FMK dosisdispenseringsmodulet ikke formodes at have indflydelse på selve medicingivningen. 

 

Man ved fra tidligere, at problematikker i medicineringsprocessen ikke er unikke for dosispakket medicin, men svarer til de problemstillinger, som generelt er beskrevet i litteraturen. Selvom der nu i FMK er en ny måde at håndtere dosispakket medicin på, og alle sundhedsprofessionelle kan se dosisdispenseringskortet, er det stadig særdeles vigtigt, at der samarbejdes og kommunikeres parterne imellem.  

Medicinadministration

De rapporterede UTH´er viser, at de hyppigste utilsigtede hændelser i administrationen af dosispakket medicin er, at medicinen ikke bliver givet til medicinbrugeren, eller at medicinen gives på forkert tidspunkt eller til forkert medicinbruger.  

 

Årsagerne til, at medicinen ikke bliver givet, kan være flere. I nogle tilfælde er det ikke muligt at dosispakke al medicin en medicinbruger får. Konsekvensen er, at medicinbrugeren både får medicin, der er maskinelt dosispakket og medicin, som skal gives ved siden af (sidedosering). Ligger medicinen ikke samme sted, er der en større risiko for, at enten den dosispakkede eller den sidedoserede medicin glemmes. Til tider skyldes den manglende medicingivning, at det ikke er tydeligt angivet på medicinlisten, at der sammen med den dosispakkede medicin skal gives en sidedosering.  


De utilsigtede hændelser viser også, at der tages fejl af dage og tider, når medicinen skal udleveres. For de alvorlige hændelser er en af grundene ofte, at personalet tror, at medicinen ikke er givet, eller at personalet internt ikke har informeret hinanden, når en medicinbruger har fået udleveret medicin. Dette resulterer i, at den næste dosispose på rullen bliver taget, men uden at personalet, som administrerer medicinen, tjekker dato og tid - hvorved medicinbrugeren fejlmedicineres.  

Hvad kan gøres for at styrke patientsikkerheden i håndteringen af dosisdispenseringen

1) Vær opmærksom på, at sundhedspersonale som håndterer dosisdispensering kender og forstår kommandoveje og ansvar  

Generelt er medicineringsprocessen, og især i overgangen mellem den primære sundhedssektor og sygehussektoren, en organisatorisk omfattende proces med mange led, aktører og kommunikationsveje. Denne kompleksitet samt kommuner og regioners forskellige håndtering af medicineringsprocessen gør ændringer i den medicinske behandling til en risikofaktor. For at dosispakningen kan fungere optimalt, er det nødvendigt med et tæt samarbejde mellem medicinbruger, læge, plejepersonale og apotek (2960). Alle aktører bør have fokus på arbejdsgange og kommunikationen - også på tværs af sektorer.  

Der anbefales ensrettede arbejdsgange, så alt involveret sundhedspersonale, som håndterer dosisdispensering, kender og forstår kommandoveje og ansvar.  

 

Med kompleksitet i medicineringsprocessen er det også vigtigt, at ansvarsfordelingen de forskellige aktører imellem fungerer optimalt. Det er apotekets ansvar, at indholdet i dosisrullen er korrekt (2960), men dette kan kun ske ved, at ændringer i medicineringen bliver kommunikeret hurtigt og korrekt til apoteket. Med FMK Dosismodulet skal alle ændringer i medicineringen ske via lægemiddelordinationerne. Når der foretages ændringer, har lægen mulighed for at se, hvornår den vil kunne træde i kraft. Skal ændringen træde i kraft før det der angivet i FMK, skal apoteket kontaktes. 

Ifølge vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (2965) skal den udskrivende læge tage stilling til om en medicinbruger der fik sin medicin dosispakket inden indlæggelse skal fortsætte med dette efter udskrivelse. Er dette tilfældet skal evt. ændringer i lægemiddelbehandlingen ske via lægemiddelordinationer på FMK. På den måde sikres det at apoteket får besked. Har dosispakningen desuden været sat i bero i forbindelse med indlæggelsen, skal den genoptages, førend der kan pakkes medicin. Det plejepersonale, der ved leveringen modtager dosisrullen fra apoteket, skal foretage den samme varemodtagelseskontrol, som når der modtages andre lægemidler fra apoteket.  

 

2) Overvej hvornår en effektuering af ændringen i medicineringen skal eller kan finde sted  

Da dosispakkede lægemidler som regel bliver udleveret til 14 dage ad gangen, er dosisdispensering primært egnet til medicin, der gives i samme dosis over længere tid eller til planlagte op- og nedtrapninger. En ændring midt i en dispenseret periode er en risikofaktor. Bliver det fx nødvendigt for plejepersonalet at fjerne tabletter fra posen pga. ændringer i medicineringen, er der stor risiko for, at der sker utilsigtede hændelser, og det anbefales derfor ikke (2960). Det er derfor vigtigt, når der skal ændres i medicineringen, at det overvejes, hvornår en effektuering af ændringen i medicineringen skal eller kan finde sted. Om ændringen kan vente til næste pakning og levering af medicin, eller om ændringen skal ske akut. Med FMK Dosismodulet er det muligt at se hvornår en ændring i lægemiddelbehandlingen vil træde i kraft. Er det nødvendigt, at ændringen sker akut, skal medicinbruger, plejepersonale og apotek have besked. Det skal tillige aftales med apoteket, om der skal pakkes en ny rulle, eller om ændringen skal ske som en tillægsrulle/tillægsgivning indtil evt. ny medicin kan indgå i den samlede dosisrulle og indgå i den normale 14 dages rutine.  

 

3) Vær opmærksom på ro og tid til fokus omkring administration  

Medicin udleveret på forkert tidspunkt eller til forkert person er ofte en konsekvens af manglende kontrol af oplysningerne på dosisposen eller manglende kommunikation personalet imellem. Det er derfor vigtigt, at alle involverede i medicinhåndteringen kender sine opgaver og ansvar, således at hvert trin i medicinhåndteringen udføres korrekt. Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet et værktøj til dette formål (2967).  

 

Forstyrrelser er i de utilsigtede hændelser en hyppig årsag til, at der sker fejl i administrationen af medicin. Det anbefales, at der er ro og tid til fokus omkring administration.  

 

4) Vær opmærksom på sidedosering til dosispakket medicin  

Det er ikke muligt at eliminere sidedoseringer fuldstændigt, da nogle lægemidler ikke kan eller bør dosispakkes. Sundhedspersonale og den ordinerende læge bør derfor have problematikken med sidedoseringer for øje.  

  • Det skal tydeligt fremgå af medicinlisten, om det enkelte præparat er dosispakket eller sidedoseret.
  • Sidedoseret medicin skal også dokumenteres, og der må kun være én medicinliste.
  • Dosispakket og sidedoseret medicin bør om muligt ligge samme sted.

 

Vejledninger

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet informationsmateriale og vejledninger til sundhedsprofessionelle om FMK herunder vejledninger (5209)

 

Ovenstående tekst om dosispakket medicin er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med Danmarks Apotekerforening. Er der er spørgsmål til dosisdispensering kan man henvende sig til det lokale apotek eller Danmarks Apotekerforening (kontaktperson: Stine Fabricius). 

 

STOP TÆNK TJEK 

I efteråret 2019 lancerede Styrelsen for Patientsikkerhed og medicin.dk kampagnen STOP TÆNK TJEK, der består af film og print-materiale om risikosituationslægemidlerne. Se film og hent kampagne materialet.  

 

Referencer

2959. Lægemiddelstyrelsen. Liste over dosisdispenserede lægemidler. 2020; , https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/apoteker/dosisdispensering/liste-over-dosisdispenserede-laegemidler (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

5209. Sundhedsdatastyrelsen. Dosisdispensering. Sundhedsdatastyrelsen. 2020; , https://sundhedsdatastyrelsen.dk/dosis (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5210. Retsinformation. Bekendtgørelse om behandlerfarmaceutens virksomhedsområde. Retsinformation. 2020; , https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/688 (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

2967. Styrelsen for Patientsikkerhed. Korrekt håndtering af medicin. Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder - ansvar, sikkerhed og opgaver. 2019; 2. udgave, https://stps.dk/da/udgivelser/2019/korrekt-medicinhaandtering/~/media/0E30EDB960FA47DBA41FDA577A0AB979.ashx (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2965. retsinformation.dk. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. 2015; , https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/9079 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2960. Sundhedsstyrelsen. Dokumentation i forbindelse med dosisdispensering. 2011; , https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/apoteker/dosisdispensering/~/media/F1C2137A74E04376A1623546D18B7F39.ashx (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2958. retsinformation.dk. Bekendtgørelse om dosisdispensering af lægemidler. 2003; , https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=9526 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 
Gå til toppen af siden...