Trileptal®

N03AF02
 
 

Antiepileptikum. Ketoanalog til carbamazepin. 

Anvendelsesområder

Epilepsi med fokale anfald med eller uden generalisering. Kan anvendes alene eller i kombination med andre antiepileptika. Se endvidere  Oxcarbazepin 

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg, 300 mg eller 600 mg oxcarbazepin.
Oral suspension. 1 ml indeholder 60 mg oxcarbazepin. 

Doseringsforslag

 • Voksne. Initialt 600 mg dgl. (8-10 mg/kg/døgn) fordelt på 2 doser. Dosis kan med intervaller på ca. 1 uge om nødvendigt øges med højst 600 mg dgl. til vedligeholdelsesdosis 600-2.400 mg dgl.
 • Børn > 6 år. Initialt 8-10 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2 doser, derefter trinvis dosisoptrapning til en vedligeholdelsesdosis på ca. 30 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser. Se endvidere Epilepsi hos børn.

  

Nedsat nyrefunktion: 

 • GFR < 30 ml/min: Der indledes med halv dosis. Dosisøgning med intervaller på mindst 1 uge.

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

  

Bemærk: 

 • Ved direkte skift fra carbamazepin gives 300 mg oxcarbazepin for hver 200 mg carbamazepin.
 • S-natrium bør måles inden behandling med oxcarbazepin og herefter med jævne mellemrum. Patienter med lavt S-natrium og patienter i behandling med diuretika bør nøje monitoreres.
 • Oxcarbazepins leverenzyminducerende effekt er mindre end carbamazepins. Ved skift fra leverenzyminducerende antiepileptika til oxcarbazepin hos patienter i polyterapi kan det være nødvendigt at reducere dosis af andre farmaka.
 • Seponering bør ske gradvis for at undgå risiko for anfaldsprovokering.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:
  • Der indledes med halv dosis.
  • Dosisøgning med intervaller på mindst 1 uge.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for carboxamidderivater (carbamazepin, eslicarbazepin, oxcarbazepin, rufinamid). 

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens, overledningsforstyrrelser
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Ældre med kardiovaskulære sygdomme
 • Risiko for forværring af snævervinklet glaukom
 • Serum-natrium bør kontrolleres under behandlingen
 • Behandling med oxcarbazepin er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker eller -adfærd
 • Krydsallergi mellem oxcarbazepin og carbamazepin i 25-30% af tilfældene.
 • Alkoholindhold
  Oral suspension indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Risiko for antikolinerg belastning 

Oxcarbazepin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Der blev fremstillet en oral suspension, der var 10 gange stærkere end ordineret. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed.
Dobbeltsyn.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Diarré, Obstipation.
Hyponatriæmi.
Agitation, Apati, Ataksi, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Tremor.
Acne, Alopeci, Hududslæt.
Nystagmus, Synsforstyrrelser  (fx sløret syn).
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Pancreatitis.
Arytmier, AV-blok.
Trombocytopeni.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem, Hypersensitivitet, Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Ikke kendt Hypertension.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni, Pancytopeni.
Hypotyroidisme.
Talebesvær.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Anafylaktisk reaktion.

Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. 

Interaktioner

 • Oxcarbazepin synes i ringere grad end carbamazepin og de øvrige inducerende antiepileptika at inducere leverens enzymer.
 • Hos patienter i behandling med oxcarbazepin er ved tillæg af lamotrigin set CNS-påvirkning med bl.a. svimmelhed, ataksi og dobbeltsyn. Dette skyldes en farmakodynamisk interaktion, og symptomerne svinder sædvanligvis ved dosisreduktion af oxacarbazepin.
 • Oxcarbazepin kan nedsætte effekten af hormonale kontraceptiva.
 • Oxcarbazepin nedsætter biotilgængeligheden af felodipin med ca. 30%.
 • Phenobarbital nedsætter plasmakoncentrationen af oxcarbazepin. 

  

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Anvendes kun efter rådgivning fra speciallæge. 

Gravide i antiepileptisk behandling bør kontrolleres ca. 1 gang om måneden med måling af plasmakoncentration, idet en række antiepileptika (specielt lamotrigin, i mindre grad levetiracetam og oxcarbazepin) har øget omsætningshastighed under graviditet. Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Se Oxcarbazepin

Farmakodynamik

Oxcarbazepin forlænger natriumkanalernes refraktærperiode. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 4 timer.
 • Oxcarbazepin er en prodrug, der efter absorption omdannes hurtigt og praktisk talt fuldstændigt til den aktive metabolit, 10-hydroxy-carbazepin (MHD).
 • MHD omsættes ved glucuronidering, og plasmaniveauet kan derfor forventes at blive påvirket af hormonale kontraceptiva og graviditet.
 • Plasmahalveringstid for MHD er 8-12 timer. Der er ingen ændring i halveringstiden efter længere tids behandling.
 • Terapeutisk plasmaniveau er ikke velundersøgt, men angives at være 30-130 mikromol/l.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.
 • Bemærk: Der er ikke bioækvivalens mellem Trileptal® og Apydan®. Derfor kan der ikke substitueres.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering  

Oral suspension omrystes grundigt i mindst 10 sekunder før brug. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral suspension 60 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral suspension 60 mg/ml
Sorbinsyre  (E200) : oral suspension 60 mg/ml
Smag:
Gul-blomme-citron : oral suspension 60 mg/ml
Andre:
Ethanol : oral suspension 60 mg/ml
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg, oral suspension 60 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 552901
100 stk.
277,75 18,52
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 556936
100 stk. (blister)
499,55 16,65
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 417291
100 stk. (blister)
408,00 13,60
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 556951
100 stk. (blister)
972,15 16,20
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 499165
100 stk. (blister)
781,00 13,02
(B) oral suspension 60 mg/ml 004014
250 ml
591,30 39,42
(B) oral suspension 60 mg/ml  (Orifarm) 093588
250 ml
453,95 30,26
(B) oral suspension 60 mg/ml  (2care4) 559933
250 ml
427,00 28,47
(B) oral suspension 60 mg/ml  (Paranova Danmark) 386773
250 ml
481,35 32,09

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Oxcarbazepin "Orion" Orion Pharma, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 150 mg
 
filmovertrukne tabletter 300 mg
Oxcarbazepin "Jubilant" Jubilant, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Oxcarbazepin "Orion" Orion Pharma, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Oxcarbazepine "STADA" STADA Nordic, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 300 mg
 
filmovertrukne tabletter 600 mg
Oxcarbazepin "Jubilant" Jubilant, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 600 mg
Oxcarbazepin "Orion" Orion Pharma, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 600 mg
Oxcarbazepine "STADA" STADA Nordic, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
T D, C G
Kærv: Delekærv
Farve: Grågrøn
Mål i mm: 5,9 x 11,4
filmovertrukne tabletter 150 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
TE, CG
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,7 x 15,2
filmovertrukne tabletter 300 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  600 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
TF, CG
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,4 x 18,8
filmovertrukne tabletter 600 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...