Valsartore Comp

C09DA03
 
 

Antihypertensivum. Kombination af valsartan, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af  thiazidgruppen

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 80 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

Doseringsforslag

Voksne 

 • 80 mg valsartan/12,5 mg hydrochlorthiazid dgl.
 • Dosis kan øges til 160 mg valsartan/12,5 mg hydrochlorthiazid dgl. og 4-8 uger herefter til 160 mg valsartan/25 mg hydrochlorthiazid dgl.
 • Herefter kan dosis øges til 320 mg valsartan/12,5 mg hydrochlorthiazid dgl.
 • 4-8 uger senere til 320 mg valsartan/25 mg hydrochlorthiazid.
 • Ved nedsat leverfunktion dog højst 80 mg valsartan dgl.

 

Bemærk: 

Der er ingen erfaring vedr. børn og unge < 18 år. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. thiazid. Thiazider har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

   

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Rutinemæssig monitorering af kalium og kreatinin. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Valsartan 

 • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.
 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

  

Hydrochlorthiazid 

 • Overfølsomhed over for thiazider, antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen og sulfonamider
 • Stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion.

Forsigtighedsregler

Valsartan 

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Dialyse og svært nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min.) pga. manglende erfaring.
 • Det anbefales at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Kvalme.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Hypotension.
Dehydrering.
Paræstesier.
Fotosensibilitet.
Sløret syn, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier.
Depression.
Meget sjældne (< 0,01%) Vasculitis.
Knoglemarvsdepression.
Artralgi.
Svimmelhed.
Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Neutropeni, Trombocytopeni.
Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Synkope.
Non-melanom hudcancer.
Nyrefunktionspåvirkning.

Interaktioner

Valsartan 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium, kan forårsage hyperkaliæmi, som ses oftere hos børn og unge med en underliggende nyresygdom.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med hæmmere af leveroptagelsestransportør OATP1B1/OATP1B3 (fx rifampicin, ciclosporin) og effluxtransportør MRP2 (fx ritonavir), da disse muligvis kan øge S-valsartan.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Valsartan
  Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere.
 • Diuretika
  Diuretika bør sædvanligvis ikke anvendes til gravide, kun på særlige indikationer og under visse forudsætninger. Behandlingen er en specialistopgave. Er brug af diuretika nødvendigt, foretrækkes bendroflumethiazid eller i særlige tilfælde furosemid.

Se endvidere Hypertension hos gravide

 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Valsartan 

 • Blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning indtræder i løbet af 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer: 

 

Valsartan 

 • Biotilgængelighed ca. 20%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,2 l/kg.
 • Eliminationen er bifasisk med en terminal halveringstid på ca. 9 timer.
 • Ca. 13% udskilles uomdannet gennem nyrerne og ca. 83% med galden.
 • Maksimal virkning indtræder i løbet af 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 6-15 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Hydrochlorthiazidfilmovertrukne tabletter  80+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  160+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  160+25 mg
Valsartanfilmovertrukne tabletter  80+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  160+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  160+25 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 160+25 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 160+25 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 160+25 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 101811
100 stk. (blister)
595,00
(B) filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 495858
100 stk. (blister)
Udgået 28-01-2019
(B) filmovertrukne tabletter 160+25 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 394850
100 stk. (blister)
468,20

Substitution

filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg
Valsartan/HClthiazid"Jubilant" Jubilant, Hydrochlorthiazid, Valsartan, filmovertrukne tabletter 160 mg+12,5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  80+12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,3 x 10,3
filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  160+12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 5,6 x 14,3
filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  160+25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 5,8 x 14,3
filmovertrukne tabletter 160+25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...