Adalat® Oros

C08CA05
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Middel mod angina pectoris. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg, 30 mg eller 60 mg nifedipin. 

Doseringsforslag

Angina pectoris og hypertension 

 • 20-120 mg 1 gang dgl.

 

Raynauds syndrom 

 • 20-120 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Lavere vedligeholdelsesdosis kan være nødvendig ved ældre patienter > 65 år.
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge < 18 år.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.

Kontraindikationer

 • Arteriel hypotension
 • Akut myokardieinfarkt (< 4 uger)
 • Kardiovaskulært shock
 • Ustabil angina pectoris
 • Samtidig anvendelse af rifampicin.

Forsigtighedsregler

 • Svær aortastenose
 • Svær hypotension (systolisk < 90 mmHg)
 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Tidligere alvorlig gastro-intestinal forsnævring pga. uopløselig matriks.
 • Ved nedsat leverfunktion kan dosisreduktion være nødvendigt pga. reduceret oral clearance.

Bivirkninger

Er oftest milde, forbigående og dosisafhængige.
Almindelige (1-10%) Utilpashed.
Obstipation.
Vasodilatation, Ødemer.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Abdominalsmerter.
Hypotension.
Angst, Migræne, Svimmelhed, Synkope, Tremor.
Erytem.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Erektil dysfunktion.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Gingival hyperplasi.
Dysæstesi, Paræstesier.
Ikke kendt Angina pectoris, Lungeødem  (anvendt tokolytisk under graviditet).
Agranulocytose.
Hyperglykæmi.
Artralgi.
Fotosensibilitet, Purpura, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Øjensmerter.

Interaktioner

 • Kombinationen af andre antihypertensiva og nifedipin virker synergistisk. Ved samtidig indgift bør doseringen af nifedipin være forsigtig under kontrol af blodtryk og hjertefrekvens.
 • Nifedipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer.
 • Inhibitorer af CYP3A4, fx itraconazol, ketoconazol, voriconazol, erythromycin, fluoxetin og HIV-proteasehæmmere øger plasmakoncentrationen af nifedipin, og dosisreduktion af nifedipin kan være nødvendigt.
 • Samtidig indtagelse af nifedipin og grapefrugtjuice kan øge AUC af nifedipin med op til en faktor 2, og indtag af grapefrugt bør undgås.
 • Rifampicin er en kraftig induktor af CYP3A4, og samtidig behandling med nifedipin indgift bør undgås, da rifampicin markant reducerer nifedipins biotilgængelighed og effekt.
 • Andre induktorer, fx carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler, som indeholder perikon, kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af nifedipin.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af tacrolimus.
 • Nøje overvågning af blodtrykket ved samtidig administration af intravenøst magnesiumsulfat pga. risiko for udtalt blodtryksfald, som kan skade både mor og barn.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Ved anvendelse i 2. og 3. trimester er datamængden begrænset. Kan dog anvendes ved truende for tidlig fødsel og som antihypertensivum ved præeklampsi. Se endvidere Hypertension hos gravide


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Den antihypertensive virkning skyldes en direkte afslappende effekt på karvæggenes glatte muskulatur. Reducerer desuden den samlede iskæmiske belastning ved at dilatere de perifere arterioler, hvorved den samlede perifere modstand reduceres. Da hjertefrekvensen forbliver stabil, nedsættes det myokardielle energiforbrug og iltbehov.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men undergår betydelig førstepassage-metabolisme i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Plasmahalveringstid 2-5 timer.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum, således at plasmakoncentrationen efter 1. dosis når maksimum efter 6-12 timer og derefter er næsten konstant over 24 timers doseringsinterval.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 20 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 20 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg
Andre:
Macrogoler : depottabletter 20 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med dihydropyridin-calciumantagonister med generelt tilskud uden klausulering ikke tolereres, eller i helt særlige tilfælde - efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens tilstand - ikke er hensigtsmæssig.
 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 446268
98 stk. (blister)
400,30 6,13
(B) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 059803
98 stk. (blister)
329,05 3,36
(B) depottabletter 30 mg  (Paranova Danmark) 166326
98 stk. (blister)
424,60 4,33
(B) depottabletter 60 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 518352
56 stk. (blister)
159,00 1,42
(B) depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 190425
98 stk. (blister)
452,05 2,31
(B) depottabletter 60 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 184263
98 stk. (blister)
454,40 2,32

Substitution

depottabletter 20 mg
Adalat LA (Parallelimport), Nifedipin, depottabletter 20 mg
 
depottabletter 30 mg
Adalat LA (Parallelimport), Nifedipin, depottabletter 30 mg
 
depottabletter 60 mg
Adalat LA (Parallelimport), Nifedipin, depottabletter 60 mg
Nifedipin "Alternova" Alternova, Nifedipin, depottabletter 60 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  20 mg

Præg:
Adalat, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 20 mg
 
 
 

Depottabletter  30 mg

Præg:
Adalat, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9,1 x 9,1
depottabletter 30 mg
 
 
 

Depottabletter  60 mg

Præg:
Adalat, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 10,7 x 10,7
depottabletter 60 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...