Smerter

Revideret: 17.04.2023

Smerter kan ud fra et klinisk, praktisk synspunkt inddeles i: 

Denne kliniske inddeling bliver efterfølgende behandlet i specifikke afsnit. 

 

Smerter kan, uanset om de er akutte, kroniske eller skyldes cancersygdom, inddeles efter tilgrundliggende mekanisme. De to klassiske smertedescriptorer er nociceptive smerter og neuropatiske smerter: 

  • Nociceptive somatiske smerter udgår fra knogler, led, muskler eller hud. Smerter fra disse områder er ofte vellokaliserede. Ved vævsskader medfører den inflammatorisk betingede perifere sensibilisering ofte en bevægelsesrelateret smerte.
  • Nociceptive viscerale smerter udgår fra slimhinder eller organer og vil typisk have en mere diffus udbredning, og der er ofte meddelte smerter til andre og mere fjerne regioner af kroppen, fx hjertesmerter til venstre arm eller galdesmerter til højre skulderblad.
  • Neuropatiske smerter er smerter, der opstår som følge af skade på eller sygdom i det somatosensoriske nervesystem. Ved en neuropatisk smerte vil smerteudbredningen følge innervationsområdet for det beskadigede nervevæv og der vil være enten positive eller negative sensoriske fund svarende til det innerverede område. Smerterne vil ofte blive beskrevet som sviende, stikkende, brændende, evt. jagende eller som elektriske stød. Alle disse smertebeskrivelser er klinisk vigtige for at rejse mistanken om neuropatiske smerter, men er ikke diagnostiske.

 

Ved længerevarende smertetilstande ses ofte en blanding af nociceptive og neuropatiske smertemekanismer. Desuden kan smertesystemet over tid blive oversensitivt således, at der ses en vedvarende perifer og/eller central sensibilisering af smerteførende nervefibre på trods af, at en oprindelig vævsskade er ophelet. The International Association for the Study of Pain (IASP) har for nyligt vedtaget en tredje smertedescriptor:  

  • Nociplastiske smerter, defineret som smerter, der skyldes ændret nociception på trods af, at der ikke findes tegn på vævskade eller tegn på skade eller sygdom i det somatosensoriske nervesystem (4476).

Der er forskel på, hvordan smerterne skal behandles, alt efter om de er akutte, kroniske eller skyldes cancersygdom. Den akutte smerte er typisk et symptom, hvor behandleren finder årsagen til smerterne og behandler den, hvorimod kroniske smerter i nogle tilfælde kan betragtes som en selvstændig smertesygdom (2592)

Referencer

4475. Werner MU, Finnerup NB, Arendt-Nielsen L. Smerter. Baggrund, evidens og behandling. FADL´s Forlag. 2019; 4. udgave, https://fadlforlag.dk/produkt/smerter-4-udgave/ (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2592. Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for udredning og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeappararet. 2018, https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/NKR-generaliserede-smerter/National-klinisk-retningslinje-for-generaliserede-smerter-i-bev%C3%A6geapparatet.ashx?la=da&hash=46180B540FEE93BEF396ECC2DF636CBABB785F6F (Lokaliseret 16. februar 2022)

 

4474. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015; 14(2):162-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25575710 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

1528. Busch CJ, Jensen NH, Sjøgren P et al. Praktisk klinisk smertebehandling. Smerter ved cancer og kroniske ikke-maligne tilstande. Munksgaard. 2009; 5. udgave, https://munksgaard.dk/forfattere/per-sjogren_0-34218/praktisk-klinisk-smertebehandling-bog-16013-9788762807839# (Lokaliseret 10. december 2021)

 

4476. IASP Terminology. International Association for the Study og Pain. , https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Nociplasticpain (Lokaliseret 3. marts 2022)