Orale antidiabetika

A10B

Revideret: 29.08.2017

Orale antidiabetika inddeles i fem grupper, der har forskellige virkningsmekanismer og farmakologi, se tabel 1: 

Behandlingsvejledning

Behandling med orale antidiabetika kommer på tale hos type 2 diabetikere, hvis kostomlægning, motion og vægttab ikke har haft den ønskede effekt på den glykæmiske regulering.  

Nyere kliniske retningslinjer anbefaler dog, at behandling med metformin kan startes samtidig med livsstilsbehandling på diagnosetidspunktet eller efter få uger. 

Behandling med en kombination af to eller evt. flere forskellige orale antidiabetika kan være en fordel, men det er ikke hensigtsmæssigt at kombinere behandling inden for samme stofgruppe, ligesom GLP-1-analoger og DPP-IV-hæmmere ikke bør kombineres. 

Præparatvalg

Hos overvægtige patienter vil behandling med metformin være førstevalg. Dosis optitreres langsomt til en døgndosis på 1,5-3,0 g. 

Hos ældre skal metformin anvendes med forsigtighed ved e-GFR mellem 30 og 60 ml/min. Metformin er kontraindiceret ved e-GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Hos slanke type 2-patienter kan metforminbehandling forsøges, men er ofte mindre effektiv. Såfremt det individuelle behandlingsmål ikke kan nås eller vedligeholdes, kan behandlingen kombineres med sulfonylurinstof, meglitinid, glitazoner og/eller glucosidasehæmmer, eller man kan vælge at kombinere metformin med en DPP-IV-hæmmer eller en GLP-1-analog, evt. en SGLT-2 inhibitor eller insulinbehandling. 

Farmakokinetik

Tabel 1: Orale antidiabetikas kliniske farmakologi. 

 

Generisk navn  

Maksimal plasma-  

konc.  

i timer  

Plasma-
halverings-
tid i timer
 

Meta-bolisme  

Metabolitter
i urinen
 

Virkn. varighed i timer  

Sædvanlig vedlige-
holdelses-
døgndosis
 

Sulfonyl- 

urinstoffer 

Glibenclamid 

1-2 

4-6 

hepatisk 

inaktive 

8-12 

1,75-7 mg x 1-2 

Gliclazid 

3-7 

4-6 

hepatisk 

inaktive 

12 

40-80 mg x 1-2 

Diamicron® Uno: 

ca. 6 

Diamicron® Uno: 

6-14 

hepatisk 

inaktive 

Diamicron® Uno: 

24 

Diamicron® Uno: 

30-60 mg x 1 

Glimepirid 

2-3 

5-8 

hepatisk 

inaktive 

ca. 24 

1-4 mg x 1 

Glipizid 

1-3 

2-4 

hepatisk 

inaktive 

4-6 

2,5-7,5 mg 

x 1-2 

Meglitinid 

Repaglinid 

ca. 1 

ca. 1 

hepatisk 

inaktive 

0,5-4 mg x 3-4 

Biguanider 

Metformin 

ca. 2 

ca. 3 

ingen 

udskilles uomdannet 

24 

0,5-1 g x 3 

Glitazoner 

Pioglitazon 

ca. 2 

5-6 

hepatisk 

delvis aktive 

ukendt 

15-30 mg x 1 

Gliptiner 

Linagliptin 

1,5 

ca. 12 

metaboliseres kun i begrænset omfang 

inaktive 

ukendt 

I kombination 

med metformin 

eller sulfonylurinstof: 

5 mg x 1 

Saxagliptin 

ca. 2 

2-3 

hepatisk 

delvis aktive 

ukendt 

I kombination 

med metformin, 

glitazon eller 

sulfonylurinstof: 

5 mg x 1 

Sitagliptin 

1-4 

ca. 12 

hepatisk 

udskilles uomdannet 

ukendt 

100 mg x 1 

Vildagliptin 

ca. 2 

ca. 3 

primært renal 

delvis aktive 

ukendt 

I kombination 

med metformin 

eller glitazon: 

100 mg x 2 

I kombination med 

sulfonylurinstof: 

50 mg x 1 

Selektive SGLT-2-inhibitorer 

Canagliflozin 

1-2 

11-13 

renalt + hepatisk 

inaktiv 

ukendt 

100 mg x 1 

Dapagliflozin 

ca. 2 

ca.13 

primært renal 

inaktiv 

ukendt 

10 mg x 1 

Empagliflozin 

1,5 

ca. 12 

renalt + hepatisk 

udskilles uomdannet 

ukendt 

25 mg x 1 

 

Referencer

2161. Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk vejledning for almen praksis: Type2-diabetes - et metabolisk syndrom. 2014; , http://vejledninger.dsam.dk/type2/ (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
2162. Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk vejledning for almen praksis: Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes. 2012; , http://vejledninger.dsam.dk/insulinbehandling/ (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...