Orale antidiabetika

A10B

Revideret: 29.08.2017

Orale antidiabetika inddeles i fem grupper, der har forskellige virkningsmekanismer og farmakologi, se tabel 1: 

Behandlingsvejledning

Behandling med orale antidiabetika kommer på tale hos type 2 diabetikere, hvis kostomlægning, motion og vægttab ikke har haft den ønskede effekt på den glykæmiske regulering.  

Nyere kliniske retningslinjer anbefaler dog, at behandling med metformin kan startes samtidig med livsstilsbehandling på diagnosetidspunktet eller efter få uger. 

Behandling med en kombination af to eller evt. flere forskellige orale antidiabetika kan være en fordel, men det er ikke hensigtsmæssigt at kombinere behandling inden for samme stofgruppe, ligesom GLP-1-analoger og DPP-IV-hæmmere ikke bør kombineres. 

Præparatvalg

Hos overvægtige patienter vil behandling med metformin være førstevalg. Dosis optitreres langsomt til en døgndosis på 1,5-3,0 g. 

Hos ældre skal metformin anvendes med forsigtighed ved e-GFR mellem 30 og 60 ml/min. Metformin er kontraindiceret ved e-GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Hos slanke type 2-patienter kan metforminbehandling forsøges, men er ofte mindre effektiv. Såfremt det individuelle behandlingsmål ikke kan nås eller vedligeholdes, kan behandlingen kombineres med sulfonylurinstof, meglitinid, glitazoner og/eller glucosidasehæmmer, eller man kan vælge at kombinere metformin med en DPP-IV-hæmmer eller en GLP-1-analog, evt. en SGLT-2 inhibitor eller insulinbehandling. 

Farmakokinetik

Tabel 1: Orale antidiabetikas kliniske farmakologi. 

  Generisk navn

Maksimal plasma- 

konc. 

i timer 

Plasma-
halverings-
tid i timer
Meta-bolisme Metabolitter
i urinen
Virkn. varighed i timer Sædvanlig vedlige-
holdelses-
døgndosis

Sulfonyl- 

urinstoffer 

Glibenclamid 1-2 4-6 hepatisk inaktive 8-12 1,75-7 mg x 1-2
Gliclazid 3-7 4-6 hepatisk inaktive 12 40-80 mg x 1-2

Diamicron® Uno: 

ca. 6 

Diamicron® Uno: 

6-14 

hepatisk inaktive

Diamicron® Uno: 

24 

Diamicron® Uno: 

30-60 mg x 1 

Glimepirid 2-3 5-8 hepatisk inaktive ca. 24 1-4 mg x 1
Glipizid 1-3 2-4 hepatisk inaktive 4-6

2,5-7,5 mg 

x 1-2 

Tolbutamid 3-6 5-8 hepatisk carboxylering inaktive 6-12 500 mg x 2-3
Meglitinid Repaglinid ca. 1 ca. 1 hepatisk inaktive 4 0,5-4 mg x 3-4
Biguanider Metformin ca. 2 ca. 3 ingen udskilles uomdannet 24 0,5-1 g x 3
Glitazoner Pioglitazon ca. 2 5-6 hepatisk delvis aktive ukendt 15-30 mg x 1
Gliptiner Linagliptin 1,5 ca. 12 metaboliseres kun i begrænset omfang inaktive ukendt

I kombination 

med metformin 

eller sulfonylurinstof: 

5 mg x 1 

Saxagliptin ca. 2 2-3 hepatisk delvis aktive ukendt

I kombination 

med metformin, 

glitazon eller 

sulfonylurinstof: 

5 mg x 1 

Sitagliptin 1-4 ca. 12 hepatisk udskilles uomdannet ukendt 100 mg x 1
Vildagliptin ca. 2 ca. 3 primært renal delvis aktive ukendt

I kombination 

med metformin 

eller glitazon: 

100 mg x 2 

I kombination med 

sulfonylurinstof: 

50 mg x 1 

Selektive SGLT-2-inhibitorer Canagliflozin 1-2 11-13 renalt + hepatisk inaktiv ukendt 100 mg x 1
Dapagliflozin ca. 2 ca.13 primært renal inaktiv ukendt 10 mg x 1
Empagliflozin 1,5 ca. 12 renalt + hepatisk udskilles uomdannet ukendt 25 mg x 1

Referencer

2161. Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk vejledning for almen praksis: Type2-diabetes - et metabolisk syndrom. 2014; , http://vejledninger.dsam.dk/type2/ (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
2162. Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk vejledning for almen praksis: Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes. 2012; , http://vejledninger.dsam.dk/insulinbehandling/ (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...