β-cellestimulerende midler

A10B

Revideret: 11.01.2016

Stofferne virker ved at stimulere β-cellerne i de langerhanske øer i pancreas til øget insulinsekretion. Forudsætningen for effekt er, at patienten har funktionsdygtige β-celler i behold. En patient, som responderer på β-cellestimulerende behandling, kan - hvis den funktionsdygtige β-cellemasse reduceres yderligere - blive behandlingsresistent, hvorfor stadig monitorering af blodsukkerkontrol er nødvendig. 

Anvendelsesområder

Type 2-diabetes

Behandling vil som regel være indiceret hos normalvægtige og overvægtige diabetikere, hvor vejledning om kost og fysisk aktivitet ikke har ført til tilstrækkelig reduktion af blodglucose og glucosuri, og hvor komplicerende forhold som tyrotoksikose, kaliummangel, infektioner etc. er elimineret. 

Behandlingsvejledning

Før behandlingen indledes, bør der opstilles et behandlingsmål (HbA1c) for patienten. Behandlingsmål og valg af præparat bør bestemmes individuelt.  

Behandlingen indledes forsigtigt, da den individuelle følsomhed er meget varierende. Nås det opstillede behandlingsmål ikke i løbet af få måneder, kan sulfonylurinstofferne eller repaglinid kombineres med biguanid og/eller glitazonDPP-IV-hæmmerGLP-1-analoger, SGLT-2 inhibitor samt insulin. Insulin kan da indgives som en relativt lille natdosis middellangt virkende insulin (10-20 IE kl. 22) under samtidig fastholdelse af sulfonylurinstof-/repagliniddosering. 

Præparatvalg

Præparatvalg baseres på overvejelser om erfaring samt compliance og pris. 

Ønskes en fleksibel, men kompleks behandlingsalgoritme vælges repaglinid, som doseres i forbindelse med hvert hovedmåltid (og undlades, såfremt måltidet springes over).  

Ulempen vil her være en øget risiko for nedsat compliance. Behandling med sulfonylurinstof er mere enkel, men med teoretiske ulemper i form af insufficient effekt på postprandial stigning i blodglucose samt en mulig forværring i myokardiets postiskæmiske tilstand efter myokardieinfarkt. 

Endvidere er der risiko for hypoglykæmi ved brug af sulfonylurinstof samt en mindre vægtstigning. 

Bivirkninger

Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1-2%, manglende fødeindtagelse eller øget fysisk aktivitet. Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer. 

Bivirkninger i form af gastro-intestinale gener og allergiske hudreaktioner ses hos ca. 3%. 

Krydsallergi mellem de forskellige stoffer er sjælden. Agranulocytose og trombocytopeni er set.  

Flere - formentlig de fleste - sulfonylurinstoffer kan ved blokering af ATP-følsomme K+-kanaler i myokardiet forværre den postiskæmiske tilstand efter myokardieinfarkt, hvorfor overgang til DPP-IV-hæmmer, GLP-1-analog eller insulinbehandling bør overvejes. 

Graviditet

Orale antidiabetika bør undgås på grund af mulig teratogen effekt, forlænget føtal hyperinsulinæmi og neonatal hypoglykæmi.  

Under graviditet behandles både diabetes mellitus og gestationel diabetes mellitus med diæt og evt. insulin. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Glibenclamid Hexaglucon®
Sandoz
tabletter 1,75 mg 120 stk. 6,61
Glibenclamid Hexaglucon®
Sandoz
tabletter 3,5 mg 120 stk. 3,58
Gliclazid Diamicron® Uno
Servier Danmark
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 30 stk. (blister) 8,04
Gliclazid Diamicron® Uno
Servier Danmark
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 60 stk. (blister) 7,44
Gliclazid Diamicron® Uno
Servier Danmark
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 90 stk. (blister) 7,24
Gliclazid Diamicron® Uno
Servier Danmark
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 180 stk. (blister) 6,20
Gliclazid Gliclatim
STADA Nordic
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 30 stk. (blister) 6,26
Gliclazid Gliclatim
STADA Nordic
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 60 stk. (blister) 1,34
Gliclazid Gliclatim
STADA Nordic
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 90 stk. (blister) 1,03
Gliclazid Gliclatim
STADA Nordic
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 180 stk. (blister) 0,85
Gliclazid Gliclazid "2care4"
Parallelimport
tabletter med modificeret udløsning 30 mg (2care4) 60 stk. (blister) 7,33
Gliclazid Gliclazid "2care4"
Parallelimport
tabletter med modificeret udløsning 30 mg (2care4) 90 stk. (blister) 7,11
Gliclazid Gliclazid "2care4"
Parallelimport
tabletter med modificeret udløsning 30 mg (2care4) 180 stk. (blister) 6,17
Gliclazid Gliclazid "Krka"
KRKA
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 30 stk. (blister) 2,29
Gliclazid Gliclazid "Krka"
KRKA
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 60 stk. (blister) 1,42
Gliclazid Gliclazid "Krka"
KRKA
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 90 stk. (blister) 0,94
Gliclazid Gliclazid "Krka"
KRKA
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 180 stk. (blister) 2,10
Gliclazid Gliclazid "Orifarm"
Parallelimport
tabletter med modificeret udløsning 30 mg (Orifarm Generics) 60 stk. (blister)
Gliclazid Gliclazid "Orifarm"
Parallelimport
tabletter med modificeret udløsning 30 mg (Orifarm Generics) 90 stk. (blister)
Gliclazid Gliclazid "Teva"
TEVA
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 60 stk. (blister) 1,37
Gliclazid Gliclazid "Teva"
TEVA
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 90 stk. (blister) 1,03
Gliclazid Gliclazid "Teva"
TEVA
tabletter med modificeret udløsning 30 mg 180 stk. (blister) 0,95
Glimepirid Amaryl®
sanofi-aventis
tabletter 1 mg 90 stk. (blister) 4,16
Glimepirid Amaryl®
sanofi-aventis
tabletter 2 mg 90 stk. (blister) 3,37
Glimepirid Amaryl®
sanofi-aventis
tabletter 3 mg 90 stk. (blister) 3,24
Glimepirid Amaryl®
sanofi-aventis
tabletter 4 mg 90 stk. (blister) 2,37
Glimepirid Glimepirid "KRKA"
KRKA
tabletter 1 mg 90 stk. (blister)
Glimepirid Glimepirid "KRKA"
KRKA
tabletter 2 mg 90 stk. (blister) 0,49
Glimepirid Glimepirid "KRKA"
KRKA
tabletter 3 mg 90 stk. (blister) 0,41
Glimepirid Glimepirid "KRKA"
KRKA
tabletter 4 mg 90 stk. (blister) 0,31
Glimepirid Glimepirid "Sandoz"
Sandoz
tabletter 1 mg 90 stk. (blister) 1,43
Glimepirid Glimepirid "Sandoz"
Sandoz
tabletter 2 mg 100 stk. (blister) 0,45
Glimepirid Glimepirid "Sandoz"
Sandoz
tabletter 3 mg 90 stk. (blister) 0,34
Glimepirid Glimepirid "Sandoz"
Sandoz
tabletter 4 mg 90 stk. (blister) 0,25
Glimepirid Glimepirid "Stada"
STADA Nordic
tabletter 1 mg 30 stk. (blister) 3,55
Glimepirid Glimepirid "Stada"
STADA Nordic
tabletter 1 mg 90 stk. (blister) 1,34
Glimepirid Glimepirid "Stada"
STADA Nordic
tabletter 2 mg 90 stk. (blister) 0,67
Glimepirid Glimepirid "Stada"
STADA Nordic
tabletter 3 mg 90 stk. (blister) 0,40
Glimepirid Glimepirid "Stada"
STADA Nordic
tabletter 4 mg 90 stk. (blister) 0,27
Glipizid Mindiab®
Pfizer
tabletter 5 mg 250 stk.
Glipizid Minodiab
Parallelimport
tabletter 5 mg (EuroPharmaDK) 100 stk. (blister) 2,50
Glipizid Minodiab
Parallelimport
tabletter 5 mg (EuroPharmaDK) 300 stk. (blister) 2,23
Repaglinid NovoNorm®
Novo Nordisk
tabletter 0,5 mg 90 stk. (blister) 19,31
Repaglinid NovoNorm®
Novo Nordisk
tabletter 1 mg 90 stk. (blister) (2care4) 10,49
Repaglinid NovoNorm®
Novo Nordisk
tabletter 1 mg 90 stk. (blister) 10,61
Repaglinid NovoNorm®
Novo Nordisk
tabletter 2 mg 90 stk. (blister) (Paranova) 5,87
Repaglinid NovoNorm®
Novo Nordisk
tabletter 2 mg 90 stk. (blister) (2care4) 5,84
Repaglinid NovoNorm®
Novo Nordisk
tabletter 2 mg 90 stk. (blister) 5,91
Repaglinid Repaglinide "Krka"
KRKA
tabletter 0,5 mg 90 stk. (blister) 19,19
Repaglinid Repaglinide "Krka"
KRKA
tabletter 1 mg 90 stk. (blister) 7,73
Repaglinid Repaglinide "Krka"
KRKA
tabletter 2 mg 90 stk. (blister) 3,56
Tolbutamid Arcosal®
Meda
tabletter 500 mg 100 stk. 4,81
Tolbutamid Arcosal®
Meda
tabletter 500 mg 250 stk. 4,20
 
 
Gå til toppen af siden...