Insulinanaloger

A10A

Revideret: 11.01.2016

Der er udviklet en række nye insuliner - såkaldte insulinanaloger, hvis molekylestruktur er anderledes end det native humane insulins. Herved er det for nogle analogers vedkommende lykkedes at opnå en meget hurtigt indsættende - og ophørende - effekt, samt for andre analoger en længerevarende effekt samt muligvis også en mere forudsigelig absorption og virkning. Disse forbedrede absorptionskarakteristika har i nogle studier resulteret i færre klinisk betydende hypoglykæmi tilfælde.
 

Hurtigt virkende insulinanaloger

Virkningen indtræder efter ca. 15 minutter og maksimal effekt efter 45-60 minutter. Virkningsvarighed 2-5 timer, afhængig af dosis. En bedret gennemsnitlig metabolisk kontrol (HbA1c) efter klinisk brug af insulinanaloger sammenlignet med humant insulin er ikke dokumenteret, men der er fundet en tendens til færre hypoglykæmitilfælde, specielt om natten (1082, 1083)

  

Langtidsvirkende insulinanaloger

Efter injektion af insulin glargin dannes mikropræcipitater, hvorfra insulin glargin langsomt frigives og absorberes. I insulin detemir er insulinmolekylet acetyleret med en C14-fedtsyre, hvilket medfører mindre variabel effekt end fx intermediært virkende insulin (NPH-insulin). I insulin degludec er molekylet modificeret, således at det i opløsning findes i dobbelhexamer form, men umiddelbart efter subkutan injektion dannes lange kæder af multihexamerer, som langsomt nedbrydes i monomerer, der absorberes til blodet. Plasmahalveringstiden bliver derved forlænget til mere end 24 timer.
Insulinanalogernes virkninger er analoge til humant insulins, men de er ikke identiske. Insulin udøver såvel en metabol virkning gennem insulin receptoren som en mitogen virkning gennem IGF-I-receptoren. De forskellige insulinanalogernes affinitet til IGF-I-receptoren er indbyrdes forskellige og forskellig fra human insulins. Konsekvenserne af sådanne forskellige biologiske effekter på langt sigt er ukendte. Studier publiceret i 2009 har rejst spørgsmål vedrørende en mulig sammenhæng mellem behandling med insulin glargin og en øget risiko for udviklingen af brystkræft hos kvinder. Studierne er inkonklusive, og det tilrådes ikke at ændre igangværende behandling. 

  

Kombination af hurtigt virkende og langtidsvirkende insulinanaloger 

Hos udvalgte patienter kan en kombination af de hurtigt virkende og de langtidsvirkende analoger muligvis tilbyde praktiske fordele - specielt hos patienter, som ikke ønsker basal/bolus terapi. 

Præparatvalg

De hurtigtvirkende insulinanaloger adskiller sig i praksis ikke fra hverandre. Pris og injektionsudstyr afgør valget.
De langsomtvirkende insulinanaloger adskiller sig lidt i virkningsvarighed (insulin degludec har længere varighed end glargin og detemir) og i absorptionsvariabilitet (degludec har væsentligt mindre dag-til-dag variation end detemir og glargin). Patientønsker og erfaring med præparaterne afgør præparatvalg. Se endvidere tabel 1 i Insulin

Patientsikkerhed

Insuliner er ofte involverede i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

  • Manglende kontrol af patientens blodsukker inden medicingivningen
  • Forvekslinger af de forskellige typer af antidiabetika (korttids-/langtidsvirkende)
  • Fejl ved behandling omkring operationer og/eller flydende ernæring
  • Ændringer i behandlingsregime
  • Mangelfuld overlevering af ændringer til primærsektor
  • Manglende dobbeltkontrol ved administration

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl.  

Ønsker du yderligere information, kan du læse mere om: 

 

Graviditet

Reproduktionsstudier hos dyr har ikke vist forskelle mellem insulinanaloger og humant insulin med hensyn til embryotoksicitet og teratogenicitet. Der pågår registreringsstudier for de forskellige analoger mhp. anvendelse hos gravide. Aktuelt har insulin aspart og insulin lispro opnået godkendelse. Se endvidere 'Behandling af gravide' i Type 1-diabetes

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Insulin aspart , Insulin aspart protamin NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml 11,18
Insulin aspart , Insulin aspart protamin NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova) 11,95
Insulin aspart , Insulin aspart protamin NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 10,77
Insulin aspart , Insulin aspart protamin NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 10 x 3 ml (Paranova) 12,23
Insulin aspart , Insulin aspart protamin NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 13,60
Insulin aspart , Insulin aspart protamin NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova) 13,61
Insulin aspart , Insulin aspart protamin NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml 13,83
Insulin aspart , Insulin aspart protamin NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml 13,83
Insulin aspart , Insulin aspart protamin NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. 100 E/ml 5 x 3 ml 11,41
Insulin aspart , Insulin aspart protamin NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. 100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova) 11,37
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 10 ml 10,30
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 10 ml (Paranova) 10,20
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 10 ml (EuroPharma) 10,21
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 10 ml (Orifarm) 9,58
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 11,18
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml 11,18
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova) 11,18
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml 12,68
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova) 11,81
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 11,97
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml 13,29
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 1,6 ml (Paranova) 13,79
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 1,6 ml 13,71
Insulin aspart , Insulin degludec Ryzodeg®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml 24,57
Insulin aspart , Insulin degludec Ryzodeg®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml 5 x 3 ml 24,57
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen 100 UML 5 x 3 ml 17,44
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen 200 UML 3 x 3 ml 17,36
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 UML 5 x 3 ml 17,44
Insulin detemir Levemir®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml FlexPen 5 x 3 ml 14,29
Insulin detemir Levemir®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml FlexPen 5 x 3 ml (Orifarm)
Insulin detemir Levemir®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml FlexPen 5 x 3 ml (Paranova) 16,87
Insulin detemir Levemir®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml Penfill 5 x 3 ml 14,29
Insulin glargin Abasaglar KwikPen
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ML 5 x 3 ml (1-60E/inj) (Paranova 12,59
Insulin glargin Abasaglar KwikPen
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ML 5 x 3 ml (1-80E/inj.) 12,29
Insulin glargin Lantus®
sanofi-aventis
injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova) 14,05
Insulin glargin Lantus®
sanofi-aventis
injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml 14,09
Insulin glargin Lantus®
sanofi-aventis
injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (EuroPharmaDK) 14,21
Insulin glargin Lantus®
sanofi-aventis
injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 Enheder/ml 5 x 3 ml 14,09
Insulin glargin Toujeo
sanofi-aventis
injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml 3 x 1,5 ml 12,10
Insulin glargin Toujeo
sanofi-aventis
injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml 5 x 1,5 ml (Orifarm) 13,69
Insulin glargin Toujeo
sanofi-aventis
injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml 5 x 1,5 ml 11,89
Insulin glargin Toujeo
sanofi-aventis
injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml 5 x 1,5 ml (Paranova) 13,77
Insulin glulisin Apidra®
sanofi-aventis
injektionsvæske, opl. 100 Enheder/ml 10 ml 10,02
Insulin glulisin Apidra®
sanofi-aventis
injektionsvæske, opl. i pen 100 Enheder/ml 5 x 3 ml 9,71
Insulin glulisin Apidra®
sanofi-aventis
injektionsvæske, opl. i pen 100 Enheder/ml 5 x 3 ml (Paranova) 9,67
Insulin glulisin Apidra®
sanofi-aventis
injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 Enheder/ml 5 x 3 ml 9,71
Insulin lispro Humalog®
Eli Lilly
injektionsvæske 100 E/ml 1 htgl. a 10 ml 10,27
Insulin lispro Humalog®
Eli Lilly
injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen) 5 cylinderamp. a 3 ml 10,74
Insulin lispro Humalog®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge 5 x 3 ml (Orifarm) 12,13
Insulin lispro Humalog®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge 5 x 3 ml 12,55
Insulin lispro Humalog®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge 5 x 3 ml (Paranova) 12,05
Insulin lispro Humalog®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge 5 x 3 ml (EuroPharma) 12,55
Insulin lispro , Insulin lispro protamin Humalog® Mix25 KwikPen
Eli Lilly
injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 5 stk. a 3 ml 12,54
 
 
Gå til toppen af siden...