Furosemid "Orifarm"

C03CA01
 
 

Loop-diuretikum (diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 40 mg (delekærv) furosemid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 20-160 mg dgl. fordelt på 1-3 doser (maksimalt 1.500 mg dgl.).
 • Ved akut og kronisk nyresvigt kan furosemid anvendes i meget store doser - op til 4 g i døgnet - under samtidig intensiv overvågning af den kliniske tilstand og plasmaundersøgelse for elektrolyt- og kreatininkoncentrationer m.m.

  

Børn 

 • 1-3 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser, dog højst 40 mg i døgnet.
 • Ved meget svær hjerteinsufficiens op til 5 mg/kg legemsvægt i døgnet i kortere tid.


Bemærk: 

 • Tabletterne bør indtages på tom mave, dvs. mindst 0,5 timer før et måltid eller to timer efter et måltid.

Kontraindikationer

 • Allergi over for sulfonamider
 • Hypovolæmi eller dehydrering
 • Anurisk nyreinsufficiens
 • Alvorlig hypokaliæmi
 • Alvorlig hyponatriæmi
 • Komatøse tilstande i forbindelse med hepatisk encefalopati.

Forsigtighedsregler

 • Latent eller manifest diabetes mellitus
 • Porfyri
 • Hypotension
 • Stenoser i koronararterierne eller hjernens forsyningskar
 • Leversygdomme
 • Arthritis urica
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Prostatahyperplasi
 • Urinrørsforsnævring
 • Blæretømningsproblemer
 • Nefrotisk syndrom
 • Præmature spædbørn med respiratorisk distress-syndrom pga. risiko for persisterende ductus arteriosus Botalli
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter anbefales.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypovolæmi  (især hos ældre).
Dehydrering  (især hos ældre), Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet serum-urat, Hypertriglyceridæmi.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Anfald af arthritis urica, Hyperlipidæmi, Hypochloridæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Hepatisk encefalopati*, Synkope.
Polyuri.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ortostatisk hypotension.
Trombocytopeni.
Diabetes mellitus, Hyperglykæmi  (efter 2-4 uger), Nedsat glucosetolerans.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Høretab.
Sjældne (0,01-0,1%) Vasculitis.
Eosinofili, Leukopeni.
Paræstesier, Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Akut nefropati.
Gulsyn, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Kolestase, Pancreatitis.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi.
Porfyri.
Tinnitus.
Ikke kendt Arytmier, Hypotension, Kredsløbskollaps, Trombose.
Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi  (oftest efter måneders behandling), Pseudo-Bartters Syndrom.
Rhabdomyolyse.
Bevidsthedstab, Konfusion, Kramper.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Systemisk lupus erythematosus  (forværring eller aktivering).
Impotens, Urinretention.

* Ved patienter med levercirrose. 

 

Meget almindeligt ses nefrocalcinose ved langvarig behandling af børn født til terminen med hjertefejl. 

Interaktioner

 • Virkningen af digoxin og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes på grund af induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig behandling med ceftazidim medførte forøget AUC for ceftazidim. Ceftazidim bør indtages mindst 2 timer før furosemid.
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • Virkningen af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) kan nedsættes.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt. Kan forstærker den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider og cisplatin.
 • Colestyramin og colestipol binder furosemid.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination med risperidon.
 • Furosemid bør om muligt seponeres midlertidigt eller reduceres tre dage, inden behandling med en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist begyndes eller dosis forhøjes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 570 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på 5-7%. Antallet af for tidligt fødte børn er ligeledes let forhøjet. Det er uklart, om en evt. sammenhæng skyldes effekten af lægemidlet eller den underliggende sygdom. Behandling med diuretika kan kompromitere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan der forekomme elektrolytforstyrrelser hos den nyfødte. Anvendes kun på særlige indikationer. Specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Furosemid blokerer Na+/K+/2Cl--cotransportsystemet, som er lokaliseret på den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Den diuretiske virkning skyldes hæmning af natriumchlorids reabsorption i denne del af Henles slynge. Furosemid har desuden en udtalt direkte vasodilaterende virkning, som indtræder før den diuretiske effekt, hvilket er effektivt i behandlingen af lungeødem.   

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 50-70% med stor variabilitet mellem enkeltdoser og mellem patienter.
 • Føde kan i nogle tilfælde reducere biotilgængeligheden med 20-30%.
 • Plasmahalveringstid 0,5-2,0 timer. Ved nyreinsufficiens kan terminal halveringstid være op til 24 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Efter oral indgift indtræder virkningen efter 0,5-1 time og er maksimal efter 1-2 timer.
 • Virkningsvarighed 4-8 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 40 mg  (Orifarm Generics) 474199
50 stk. (blister)
65,00 1,30
(B) tabletter 40 mg  (Orifarm Generics) 559824
100 stk. (blister)
54,90 0,55

Substitution

tabletter 40 mg
Diural TEVA, Furosemid, tabletter 40 mg
Furix Takeda Pharma, Furosemid, tabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  40 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
F, 40
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-08-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...