β2-stimulerende midler (vehæmmende)

R03AC, R03CC

Revideret: 06.12.2022

Der anvendes salbutamol, som har relativt lille indvirkning på det kardiovaskulære system, se Sympatomimetika (adrenergika), idet terbutalin til i.v og i.m. administration ikke længere er tilgængeligt i DK. 

Anvendelsesområder

  • Ved behov for akut tokolyse fx ved navlesnorsfremfald, takysytoli/hyperstimulation eller vanskelig forløsning ved sectio (1737).
  • Før ekstern vending af foster i underkropspræsentation/tværleje.
  • Kan ikke anbefales ved truende for tidlig fødsel pga. risiko for alvorlige bivirkninger hos mor og barn.

Doseringsforslag

Anvendes subkutant, intramuskulært eller intravenøst. 

 

Ved behov for akut hæmning af veaktiviteten fx ved vestorm kan salbutamol anvendes. Der kan gives 0,1-0,25 mg intravenøst eller 0,25 mg intramuskulært eller subkutant. Dosis kan gentages ved utilstrækkelig effekt. 

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes hvis der kan rejses mistanke om placentaløsning.  

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

  • Diabetes mellitus (systemisk behandling)
  • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom)
  • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning).

Bivirkninger

Tremor, kvalme, opkastning og glukosuri. Takykardi hos både moder og foster. Optræder især ved i.v. infusionsbehandling. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Salbutamol Ventoline®
GSK Pharma
injektionsvæske  0,5 mg/ml 5 amp. a 1 ml   10,89 261,78
Salbutamol Ventoline®
GSK Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 10 amp. a 5 ml   12,59 151,10

Referencer

1737. Olesen AW, Svare j, Atke A et al. Tokolyse (Sandbjerg Guideline), 2011 (justering 2018). Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. 2018, https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5ba74d0271c10b7017004e7a/1537690886080/180921+Tokolyse+2011.pdf (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...