Anti-D immunglobulin (specifikke human immunglobuliner)

J06BB

Revideret: 15.11.2021

Rh-immunprofylakse, mekanisme og administration

Ved indgift af humant IgG anti-D immunglobulin til RhD-negative kvinder kan risikoen for udvikling af anti-D som følge af graviditet med et RhD-positivt foster reduceres betydeligt (> 95 %). 

 

Virkningen beror på en reaktion mellem det tilførte anti-D, D-antigener på de føtale erytrocytter i moderens kredsløb og komponenter i det cellulære immunsystem. Den tilgrundliggende immunologiske virkningsmekanisme er ukendt. 

 

Anti-D immunglobulin gives i forbindelse med graviditet både antenatalt (se Anvendelsesområde) og ved fødslen. I sidstnævnte tilfælde bør indgift ske så hurtigt som muligt og ikke senere end 72 timer efter fødslen.  

Føtomaternel blødning

Føtomaternelle blødninger forekommer i de fleste svangerskaber. Størrelse og hyppighed stiger med svangerskabets varighed. I forbindelse med fødslen vil ca. halvdelen af de fødende udsættes for en føtomaternel blødning på 0,05 ml eller mere. 

 

Denne introduktion af føtalt blod i moderens kredsløb medfører en risiko for, at moderen immuniseres mod føtale blodtypeantigener (eller trombocyt- eller leukocytantigener) af paternel oprindelse.  

RhD-immunisering

D-antigenet i Rh-blodtypesystemet (RhD) er særdeles immunogent og udtrykkes på føtale erytrocytter hos RhD-positive fostre fra 8. graviditetsuge. Der er således en betydelig risiko for, at en RhD-negativ kvinde i løbet af en graviditet med et RhD-positivt foster vil udvikle anti-D. Anti-D består næsten udelukkende af IgG (subklasse 1 og 3), hvorfor det uhindret transporteres over placenta.  

Hæmolytisk sygdom hos foster/nyfødt

En RhD-immuniseret gravid vil overføre anti-D til det ufødte barn. Er barnet RhD-positivt, vil antistoffet binde sig til fosterets erytrocytter og give anledning til hæmolyse. Hvis denne immunhæmolyse er udtalt, vil barnet kunne udvikle hæmolytisk sygdom hos foster/nyfødt (tidligere betegnet erytroblastosis foetalis). 

Anvendelsesområder

Profylaktisk mod RhD-immunisering ("rhesusimmunisering") i følgende situationer: 

Rutinemæssig profylakse

 • Normalt svangerskab, RhD-negativ kvinde
  Profylaksen gives jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen til ikke RhD-immuniserede, RhD-negative kvinder, som er gravide med et RhD-positivt foster. Profylaksen gives dels antenatalt (i 29. graviditesuge) og dels ved fødslen. I begge situationer gives 250-300 mikrogram anti-D immunglobulin som engangsdosis. Den antenatale profylakse baseres på en genomisk føtal RhD-bestemmelse. Denne udføres på en maternel blodprøve udtaget ved den forebyggende svangreundersøgelse hos egen læge i 25. graviditetsuge.
 • Normalt svangerskab, kvinde med RhD-variant
  I de sjældne tilfælde, hvor moderen udtrykker en RhD-variant (fx RhDVI), er det ikke muligt at foretage en sikker antenatal diagnostik af barnets RhD-type.
  Det vil ofte her anbefales at give antenatal profylakse uden sikker viden om fosterets RhD-type. Postpartum profylakse kan gives efter bestemmelse af den nyfødtes RhD-type på en navlesnorsprøve.
 • Normalt svangerskab, kvinde med svag ekspression af D-antigen
  Kvinder med svag ekspression af D-antigen (svag D-type, weak D) kan i nogle tilfælde være registreret som RhD-negativ i blodbankens database. En sikker konklusion på kvindens D-type kræver en udredning med genomisk RhD-typebestemmelse. Kun meget få kvinder med en svag D-type vil kunne udvikle anti-D (for weak D type 1, 2, eller 3 er udvikling af anti-D ikke beskrevet). Som for kvinder med RhD-variant kan fosterets RhD-type ikke konkluderes pga. tilstedeværelse af et maternelt D-gen. Såfremt kvinden er vist at være weak D type 1, 2 eller 3, er det ikke nødvendigt at give anti-D. For alle øvrige weak D-typer anbefales, at der gives Rh-profylakse. Hvis det er relevant, kan postpartum profylakse gives efter bestemmelse af den nyfødtes RhD-type på en navlesnorsprøve.
 • RhD-negativ kvinde med immunt anti-D
  Der er ikke evidens for, at administration af anti-D til gravide, som allerede har udviklet anti-D, uanset styrken på antistoffet, kan forsinke eller hæmme yderligere immunisering.

 

Profylakse på særlige indikationer

 • Før 8. graviditetsuge, RhD-negativ kvinde
  Her er der ved fx abort eller indgreb ikke indikation for behandling med anti-D immunglobulin.
 • Fra 8. til og med 19. graviditetsuge, RhD-negativ kvinde
  Her gives 100-150 mikrogram anti-D immunglobulin til abort, ekstrauterin graviditet, mola, abortus imminens eller kraftig vaginalblødning.
 • Fra og med 20. graviditetsuge, RhD-negativ kvinde
  Her gives 250-300 mikrogram anti-D immunglobulin på samme indikationer som ovenfor samt ved foetus mortuus, mistanke om placentaløsning og ved udvendig vending.
 • Stor føtomaternel blødning (> 12 ml)
  Typisk efter flowcytometrisk kvantitering af den føtomaternelle blødning. Der gives jf. anbefaling fra producenten typisk 20 mikrogram anti-D per 1 ml pakkede blodlegemer (sv. til ca. 2 ml føtalt blod) post partum.

 

For en komplet beskrivelse af indikationer, se Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. 

 • Intervention efter transfusion af RhD-positiv blodkomponent
  Rh-profylakse kan overvejes til RhD-negative recipienter af RhD-positive blodkomponenter.
  Såfremt den indgivne mængde af RhD-positive erytrocytter er beskeden (< 10 ml pakkede erytrocytter), er behandlingen enkel og kan ofte begrænses til en enkelt dosis anti-D immunglobulin.

Profylakse i dette regi kan fx være indiceret ved transfusion af RhD-positive trombocytkoncentrater eller ved utilsigtet transfusion af RhD-positiv erytrocytsuspension, hvoraf der (typisk) kun er indgivet en lille del af portionen.
Ved transfusion af store mængder RhD-positive erytrocytter, fx en hel erytrocytsuspension eller mere, vil forsøg på elimination af de transfunderede erytrocytter med anti-D immunglobulin medføre risiko for, at der hos recipienten udløses en hæmolytisk transfusionsreaktion. Det anbefales derfor, at sådanne situationer konfereres med en klinisk immunolog. 

Sandsynligheden for immunisering ved transfusion af RhD-positivt trombocytkoncentrat er beskeden (1-2 % risiko pr. transfusion), hvorfor Rh-profylakse i disse situationer normalt forbeholdes kvinder i den fertile alder. Det er normalt ikke nødvendigt at give profylakse efter transfusion med friskfrosset plasma. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Immunglobulin (humant) (anti-D) Rhesonativ®
Octapharma
injektionsvæske, opl.  625 IE/ml 1 ml  
Immunglobulin (humant) (anti-D) Rhesonativ®
Octapharma
injektionsvæske, opl.  625 IE/ml 2 ml  
Immunglobulin (humant) (anti-D) Rhophylac®
CSL Behring
injektionsvæske, opl. i sprøjte  300 mikrogram 1 x 2 ml  

Referencer

4473. Sandler SG, Chen LN, Flegel WA. Serological weak D phenotypes: a review and guidance for interpreting the RhD blood type using the RHD genotype. Br J Haematol. 2017; 179(1):10-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28508413 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...