Anti-D immunglobulin (specifikke human immunglobuliner)

J06BB

Revideret: 15.11.2021

Rh-immunprofylakse, mekanisme og administration

Ved indgift af humant IgG anti-D immunglobulin til RhD-negative kvinder kan risikoen for udvikling af anti-D som følge af graviditet med et RhD-positivt foster reduceres betydeligt (> 95 %). 

 

Virkningen beror på en reaktion mellem det tilførte anti-D, D-antigener på de føtale erytrocytter i moderens kredsløb og komponenter i det cellulære immunsystem. Den tilgrundliggende immunologiske virkningsmekanisme er ukendt. 

 

Anti-D immunglobulin gives i forbindelse med graviditet både antenatalt (se Anvendelsesområde) og ved fødslen. I sidstnævnte tilfælde bør indgift ske så hurtigt som muligt og ikke senere end 72 timer efter fødslen.  

Føtomaternel blødning

Føtomaternelle blødninger forekommer i de fleste svangerskaber. Størrelse og hyppighed stiger med svangerskabets varighed. I forbindelse med fødslen vil ca. halvdelen af de fødende udsættes for en føtomaternel blødning på 0,05 ml eller mere. 

 

Denne introduktion af føtalt blod i moderens kredsløb medfører en risiko for, at moderen immuniseres mod føtale blodtypeantigener (eller trombocyt- eller leukocytantigener) af paternel oprindelse.  

RhD-immunisering

D-antigenet i Rh-blodtypesystemet (RhD) er særdeles immunogent og udtrykkes på føtale erytrocytter hos RhD-positive fostre fra 8. graviditetsuge. Der er således en betydelig risiko for, at en RhD-negativ kvinde i løbet af en graviditet med et RhD-positivt foster vil udvikle anti-D. Anti-D består næsten udelukkende af IgG (subklasse 1 og 3), hvorfor det uhindret transporteres over placenta.  

Hæmolytisk sygdom hos foster/nyfødt

En RhD-immuniseret gravid vil overføre anti-D til det ufødte barn. Er barnet RhD-positivt, vil antistoffet binde sig til fosterets erytrocytter og give anledning til hæmolyse. Hvis denne immunhæmolyse er udtalt, vil barnet kunne udvikle hæmolytisk sygdom hos foster/nyfødt (tidligere betegnet erytroblastosis foetalis). 

Anvendelsesområder

Profylaktisk mod RhD-immunisering ("rhesusimmunisering") i følgende situationer: 

Rutinemæssig profylakse

 • Normalt svangerskab, RhD-negativ kvinde
  Profylaksen gives jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen til ikke RhD-immuniserede, RhD-negative kvinder, som er gravide med et RhD-positivt foster. Profylaksen gives dels antenatalt (i 29. graviditesuge) og dels ved fødslen. I begge situationer gives 250-300 mikrogram anti-D immunglobulin som engangsdosis. Den antenatale profylakse baseres på en genomisk føtal RhD-bestemmelse. Denne udføres på en maternel blodprøve udtaget ved den forebyggende svangreundersøgelse hos egen læge i 25. graviditetsuge.
 • Normalt svangerskab, kvinde med RhD-variant
  I de sjældne tilfælde, hvor moderen udtrykker en RhD-variant (fx RhDVI), er det ikke muligt at foretage en sikker antenatal diagnostik af barnets RhD-type.
  Det vil ofte her anbefales at give antenatal profylakse uden sikker viden om fosterets RhD-type. Postpartum profylakse kan gives efter bestemmelse af den nyfødtes RhD-type på en navlesnorsprøve.
 • Normalt svangerskab, kvinde med svag ekspression af D-antigen
  Kvinder med svag ekspression af D-antigen (svag D-type, weak D) kan i nogle tilfælde være registreret som RhD-negativ i blodbankens database. En sikker konklusion på kvindens D-type kræver en udredning med genomisk RhD-typebestemmelse. Kun meget få kvinder med en svag D-type vil kunne udvikle anti-D (for weak D type 1, 2, eller 3 er udvikling af anti-D ikke beskrevet). Som for kvinder med RhD-variant kan fosterets RhD-type ikke konkluderes pga. tilstedeværelse af et maternelt D-gen. Såfremt kvinden er vist at være weak D type 1, 2 eller 3, er det ikke nødvendigt at give anti-D. For alle øvrige weak D-typer anbefales, at der gives Rh-profylakse. Hvis det er relevant, kan postpartum profylakse gives efter bestemmelse af den nyfødtes RhD-type på en navlesnorsprøve.
 • RhD-negativ kvinde med immunt anti-D
  Der er ikke evidens for, at administration af anti-D til gravide, som allerede har udviklet anti-D, uanset styrken på antistoffet, kan forsinke eller hæmme yderligere immunisering.

 

Profylakse på særlige indikationer

 • Før 8. graviditetsuge, RhD-negativ kvinde
  Her er der ved fx abort eller indgreb ikke indikation for behandling med anti-D immunglobulin.
 • Fra 8. til og med 19. graviditetsuge, RhD-negativ kvinde
  Her gives 100-150 mikrogram anti-D immunglobulin til abort, ekstrauterin graviditet, mola, abortus imminens eller kraftig vaginalblødning.
 • Fra og med 20. graviditetsuge, RhD-negativ kvinde
  Her gives 250-300 mikrogram anti-D immunglobulin på samme indikationer som ovenfor samt ved foetus mortuus, mistanke om placentaløsning og ved udvendig vending.
 • Stor føtomaternel blødning (> 12 ml)
  Typisk efter flowcytometrisk kvantitering af den føtomaternelle blødning. Der gives jf. anbefaling fra producenten typisk 20 mikrogram anti-D per 1 ml pakkede blodlegemer (sv. til ca. 2 ml føtalt blod) post partum.

 

For en komplet beskrivelse af indikationer, se Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. 

 • Intervention efter transfusion af RhD-positiv blodkomponent
  Rh-profylakse kan overvejes til RhD-negative recipienter af RhD-positive blodkomponenter.
  Såfremt den indgivne mængde af RhD-positive erytrocytter er beskeden (< 10 ml pakkede erytrocytter), er behandlingen enkel og kan ofte begrænses til en enkelt dosis anti-D immunglobulin.

Profylakse i dette regi kan fx være indiceret ved transfusion af RhD-positive trombocytkoncentrater eller ved utilsigtet transfusion af RhD-positiv erytrocytsuspension, hvoraf der (typisk) kun er indgivet en lille del af portionen.
Ved transfusion af store mængder RhD-positive erytrocytter, fx en hel erytrocytsuspension eller mere, vil forsøg på elimination af de transfunderede erytrocytter med anti-D immunglobulin medføre risiko for, at der hos recipienten udløses en hæmolytisk transfusionsreaktion. Det anbefales derfor, at sådanne situationer konfereres med en klinisk immunolog. 

Sandsynligheden for immunisering ved transfusion af RhD-positivt trombocytkoncentrat er beskeden (1-2 % risiko pr. transfusion), hvorfor Rh-profylakse i disse situationer normalt forbeholdes kvinder i den fertile alder. Det er normalt ikke nødvendigt at give profylakse efter transfusion med friskfrosset plasma. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Immunglobulin (humant) (anti-D) Rhesonativ®
Octapharma
injektionsvæske, opl.  625 IE/ml 1 ml   366,20
Immunglobulin (humant) (anti-D) Rhesonativ®
Octapharma
injektionsvæske, opl.  625 IE/ml 2 ml   357,78
Immunglobulin (humant) (anti-D) Rhophylac®
CSL Behring
injektionsvæske, opl. i sprøjte  300 mikrogram 1 x 2 ml   344,30

Referencer

4473. Sandler SG, Chen LN, Flegel WA. Serological weak D phenotypes: a review and guidance for interpreting the RhD blood type using the RHD genotype. Br J Haematol. 2017; 179(1):10-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28508413 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...