Bortezomib "Accord"

L01XG01
 
 
Cytotoksisk middel til behandling af myelomatose.

Anvendelsesområder

 • Tidligere ubehandlet myelomatose i kombination med melphalan og prednisolon hos patienter, som er uegnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.
 • Tidligere ubehandlet myelomatose i kombination med dexamethason eller dexamethason og thalidomid hos patienter, som er egnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.
 • Progressiv myelomatose som monoterapi eller i kombination med pegyleret liposomal doxorubicin eller dexamethason, som har fået mindst en behandling og gennemgået eller er uegnet til hæmatopoetisk stamcelletransplantation.
 • Tidligere ubehandlet mantlecellelymfom i kombination med rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og prednison hos patienter, som er uegnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

 

Bortezomib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2,5 mg bortezomib (som mannitol-borsyreester). 

Doseringsforslag

Voksne. Gives som enkelt behandling i cyklus af 3 ugers varighed. Initialt 1,3 mg/m2 legemsoverflade dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages cyklus. Yderligere cykli afhænger af dosisrespons. Der skal gå mindst 72 timer mellem to doser. 

 

Vedr. kombinationsbehandling samt dosisreduktion ved bivirkninger, se produktresume eller speciallitteratur.  

Dosis gives enten som 

 • intravenøs bolusinjektion (efter fortynding af injektionsvæsken) over 3-5 sekunder gennem et perifert eller centralt i.v. kateter, der efterfølgende gennemskylles med isotonisk natriumchlorid eller
 • subkutan injektion i lår eller abdomen med nyt injektionssted hver gang.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge.
 • Der bør tages røntgen af thorax inden behandling.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-20 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 20 ml/min. Der findes ingen data ved GFR < 20 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Lavere initialdosis (0,7 mg/m2 legemsoverflade) i første behandlingscyklus ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C). Efterfølgende dosisjustering afhængig af tolerans, se produktresume


Se endvidere

Kontraindikationer

Akut, diffus, infiltrativ lunge- eller perikardiesygdom. 

Forsigtighedsregler

 • Præ-eksisterende neuropati
 • nedsat krampetærskel
 • stor tumorbyrde
 • lavt blodtryk og hjerteinsufficiens.
 • Hæmatologiske værdier, elektrolytstatus samt kliniske undersøgelser for neuropati skal foretages hyppigt.
 • Symptomer på gastro-intestinal toksicitet (fx kvalme, opkastning, diarré eller obstipation) bør medføre omhyggelig monitorering.
 • Antiviral profylakse bør overvejes.
 • Ved mistanke om multifokal leukoencefalopati (PML) skal behandlingen seponeres, indtil PML er udelukket.
 • Posteriort reversibelt encefalopatisk syndrom (PRES) er beskrevet hos patienter behandlet med bortezomib. Hos patienter, som udvikler PRES, skal bortezomib seponeres.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Neuralgi, Paræstesier, Perifer neuropati
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Lymfopeni
Øjne Conjunctivitis, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Gastro-intestinal blødning, Stomatitis Flatulens, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi Kuldegysninger
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser Forhøjede leverenzymer, Vægttab
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Muskelsvaghed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Humørforstyrrelser Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Epistaxis, Hoste
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt, Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ortostatisk hypotension, Synkope, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens, Hjertestop
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Øjne Blefaritis, Haglkorn, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Ileus, Pancreatitis
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Stevens-Johnsons syndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Diabetes, Hyperkorticisme
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Nervesystemet Encefalopati, Kronisk nyresvigt, Tremor
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion, Psykose Rastløshed
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Pleuraekssudat, Respirationsstop
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Lungeemboli
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Sekundær malignitet
Nervesystemet Guillain-Barrés syndrom
Psykiske forstyrrelser Suicidaladfærd
Luftveje, thorax og mediastinum Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS)
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Trombotisk mikroangiopati

Interaktioner

Anden medicin sammen med Bortezomib "Accord"
 • Bortezomib kan påvirke effekten af orale antidiabetika med risiko for hypo- og hyperglykæmi.
 • CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol og ritonavir) øger effekten af bortezomib.
 • Potente CYP3A4-induktorer (fx phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin og naturlægemidler med perikon) nedsætter effekten af bortezomib.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer specifikt aktiviteten af S26-proteasomet, hvorved proteolysen af intracellulære ubiquiterede proteiner ophører. Dette bevirker bl.a. nedsat adhæsion og øget apoptose i myelomceller.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 40-193 timer efter gentagne i.v. doser. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 4-7.  

Håndtering

Intravenøs injektion 

 • Fortynding af injektionsvæsken
  • 1 hætteglas tilsættes 2,2 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske.
  • Den fortyndede injektionsvæske gives i.v.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Subkutan injektion 

 • Ufortyndet injektionsvæske gives s.c.

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af bortezomib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Efter fortynding: Injektionsvæsken er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer ved 20-25 °C; men bør anvendes umiddelbart.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 2,5 mg/ml 166547
1,4 ml
2.486,60 1.776,14

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

09.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...