Lonquex

L03AA14
 
 

Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E. coli-stamme. Kovalent konjugat af filgrastim med protraheret virkning. 

Anvendelsesområder

 • Reduktion af varigheden af neutropeni og forekomsten af febril neutropeni hos børn > 2 år og voksne i behandling med cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer).

 

Lipegfilgrastim bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne og hæmatologiske lidelser og disses behandling.  

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 injektionssprøjte (0,6 ml) indeholder 6 mg lipegfilgrastim. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år og ≥ 45 kg. 6 mg s.c. ca. 24 timer efter hver cytotoksisk kemoterapi. 

 

Børn > 2 år og ≤ 45 kg. Doseres efter legemsvægt.  

Legemsvægt (kg)  

Dosis (én gang pr. kemoterapicyklus)  

< 10 

0,6 mg (0,06 ml) 

≥ 10 til < 20 

1,5 mg (0,15 ml) 

≥ 20 til < 30 

2,5 mg (0,25 ml) 

≥ 30 til < 45 

4,0 mg (0,40 ml) 

≥ 45 

6,0 mg (0,60 ml) 

 

Bemærk:  

 • Af hensyn til sporbarheden skal handelsnavn og batch nummer noteres i journalen.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 2 år.

Forsigtighedsregler

 • Risiko for hypokaliæmi. Serumkalium bør kontrolleres ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi.
 • Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) kan fremme vækst af myeloide og visse ikke-myeloide celler in vitro, og forsigtighed tilrådes ved kronisk myeloid leukæmi, myelodysplastiske syndromer eller sekundær akut myeloid leukæmi.
 • Pga. den potentielle risiko i forbindelse med svær leukocytose tilrådes kontrol af leukocyttallet med regelmæssige intervaller under behandlingen.
 • Forsigtighed ved nylig forekomst af pulmonale infiltrater eller pneumoni pga. risiko for interstitiel pneumonitis og andre pulmonale bivirkninger.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Knoglesmerter Myalgi
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Erytem Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Splenomegali Leukocytose
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Luftveje, thorax og mediastinum Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Dyspnø, Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Lungeødem
Vaskulære sygdomme Pulmonal blødning
Ikke kendt hyppighed
Nyrer og urinveje Glomerulonefritis

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk vækstfaktor - bør kun anvendes i tilslutning til antineoplastisk behandling. 

 

Se: Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af molekylets størrelse og proteinstruktur er en reel eksponering af barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Lonquex påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Lonquex påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

G-CSF stimulerer via binding til specifikke membranreceptorer proliferation og differentiering af hæmopoietiske myeloide knoglemarvsceller og regulerer derved produktionen og frigørelsen af funktionelle neutrofile granulocytter og forstadieceller til blodbanen. 

Farmakokinetik

 • Kovalent konjugat af filgrastim.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 30-36 timer.
 • Elimineres ved neutrofilmedieret clearance.
 • Plasmahalveringstid 32-62 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC) beskyttet mod lys.
 • Kan opbevares i højst 7 døgn ved stuetemperatur (højst 25 ºC) og må derefter ikke genplaceres i køleskab.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i hætteglas 6 mg/0,6 ml
Lonquex
042476
6 x 0,6 ml
54.751,85 15.208,85 456,27
 
 

Revisionsdato

10.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...