Ringer-acetat "Fresenius Kabi"

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs væsketerapi
 • Behandling af hypovolæmi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 0,295 g calciumchlorid, 0,3 g kaliumchlorid, 0,2 g magnesiumchlorid, 4,1 g natriumacetat og 5,9 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.

 

Infusionshastighed 

 • Individuelt.
 • Sædvanligvis ikke over 500 ml/time.
 • Ved blod- og væsketab med sikker hypovolæmi kan initial væsketilførsel være betydelig hurtigere.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Ekstracellulær overhydrering
  Kan dog anvendes til svært forbrændte, svært overhydrerede eller septisk chokerede patienter.
 • Hypervolæmi.
 • Samtidig behandling med ceftriaxon hos neonatale samt spædbørn ≤ 28 dage. Se endvidere Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Tilstande med ødem og natriumretention.
 • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
 • Hyperkaliæmi.
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Infusionsvæsken er efter indgift let hypoton og kan derfor forårsage mindre fald i plasma-natrium (5-15 mmol/l) hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse. Hos patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem) kan selv et mindre fald i plasma-natrium (4-5 mmol/l) forårsaget af Ringer-acetat give kritisk intrakraniel trykstigning.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.
 • Poserne må ikke serieforbindes pga. risiko for luft-emboli.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens*
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag og flebitis ved indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Overhydrering
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi Takykardi
Øjne Conjunctivitis
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner Urticaria
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Oppression, Rhinitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper**
Ikke kendt hyppighed
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)***
Nervesystemet Akut hyponatriæmisk encefalopati***

* Hjerteinsufficiens hos patienter med forstyrrelser i hjertefunktion. 

** Kramper kan udløses af acetat-induceret alkalose. 

*** Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

 

 • Hyperchloræmi og acidose ved høj infusionshastighed eller infusion af større mængder, især hos patienter med nedsat nyrefunktion.
 • Overbehandling med Ringer væsker kan forårsage kardiopulmonale komplikationer.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ringer-acetat "Fresenius Kabi", komb.
 • Ceftriaxon:
  • Hos neonatale samt spædbørn ≤ 28 dage:
   • Ceftriaxon er kontraindiceret, da der er risiko for fatale ceftriaxon-calcium-udfældninger i den nyfødtes blodbane.
  • Hos andre patienter:
   • Må ceftriaxon ikke gives samtidigt gennem samme infusionsslange pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt. Ved sekventiel infusion skal infusionsslangen skylles grundigt mellem infusionerne.
    Se endvidere Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Samtidig brug af flg. lægemidler øger vasopressineffekten og dermed risikoen for hospitalserhvervet hyponatriæmi efter uhensigtsmæssigt balanceret behandling med i.v.-væsker:
  • Carbamazepin, vincristin, SSRI, ifosfamid, antipsykotika, narkotika, NSAID, cyclophosphamid, desmopressin, oxytocin eller terlipressin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Man skal være opmærksom på hyponatriæmi ved anvendelse under graviditet, specielt ved samtidig anvendelse af oxytocin i forbindelse med fødsel. Fysiologisk substitution. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner. Dog er intravenøs infusion/indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske over 12 timer af ethvert indholdsstof en forbudt metode. Undtaget er lovlig modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ringer-acetat "Fresenius Kabi" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ringer-acetat "Fresenius Kabi" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Infusionsvæsken har omtrent samme elektrolytsammensætning som den ekstracellulære væske.
 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed
Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Acetat 30 mmol
Calcium 2 mmol
Chlorid 112 mmol
Kalium 4 mmol
Magnesium 1 mmol
Natrium 130 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 270 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
pH ca. 6

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler. 
 • Må ikke blandes med citratblod eller andre blodprodukter inden indløb i venen.
 • Må ikke blandes med eller indgives samtidig med ceftriaxon. Dette gælder også, selvom der anvendes separate infusionsslanger eller separate infusionssteder.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning
Ringer-acetat "Fresenius Kabi"
042524
10 x 1000 ml
163,80 0,02
(B) infusionsvæske, opløsning
Ringer-acetat "Fresenius Kabi"
468932
20 x 500 ml
230,45 0,02

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

26.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...