Antitrombin III "Baxalta"

B01AB02
 
 
Koncentreret plasmafraktion fra humant blod indeholdende antitrombin. Fysiologisk hæmmer af aktiverede koagulationsfaktorer. Våd-varmebehandlet og PCR-testet.

Anvendelsesområder

 • Arvelig antitrombinmangel.
 • Erhvervet antitrombinmangel, fx ved svær leversygdom, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), sepsis, udbredt venøs tromboemboli eller langvarig, intens heparinbehandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 IE eller 1.000 IE humant antitrombin. 

Doseringsforslag

 • Individuelt. Initialdosis i IE = (100 - målt aktivitet i %) x legemsvægt.
 • Maksimal injektions/infusionshastighed: 250 IE (5 ml)/min.
 • Behandlingsvarigheden afhænger af den kliniske tilstand.
 • Suppleres med sædvanlig antikoagulationsbehandling afhængig af behandlingsindikationen.
 • Behandlingen bør foregå i samråd med koagulationsekspert.
 • Der er ingen erfaring med behandling af børn.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Der er ingen data vedr. anvendelse af antitrombin ved nyreinsufficiens. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Der er ingen data vedr. anvendelse af antitrombin ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Heparininduceret trombocytopeni i anamnesen. 

Forsigtighedsregler

Under behandlingsforløbet bør patienten overvåges for overfølsomhedsreaktioner. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Blødning, Trombocytopeni  (antistofmedieret heparininduceret)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder lungereaktioner), Angioødem Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension Flushing

Interaktioner

Virkningen af antitrombin forstærkes kraftigt af heparin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk molekyle. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmmer de aktiverede koagulationsfaktorer XIIa, XIa, Xa, IXa, VIIa og trombin. 

Efter i.v. injektion indtræder effekten efter få minutter.  

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 døgn.
 • Plasmahalveringstiden forkortes af samtidig heparinindgift samt ved tilstande med betydende aktivering af koagulationssystemet.
 • Plasmakoncentrationsområdet for aktivt antitrombin er 0,1- 0,2 g/l hos raske.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Specifik aktivitet: 1,0-2,5 IE antitrombin/mg protein. 1 IE svarer til aktiviteten af antitrombin i 1 ml normalt humant plasma.
 • Beregnet til intravenøs infusion efter opløsning i medfølgende solvens (henholdsvis 10 ml og 20 ml).
 • pH efter opløsning 6,8-7,4.
 • Den brugsfærdige opløsning indeholder 50 IE antitrombin/ml.

  

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre farmaka. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig opløsning skal anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 508331
500 IE
3.381,55 6,76 14.208,19
(B) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 416311
1000 IE
6.746,30 6,75 14.172,90

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

07.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...