Ilomedin®

B01AC11
 
 
Middel til behandling af perifere vaskulære sygdomme. Prostacyclinanalog ( PGI2-analog).

Anvendelsesområder

 • Fremskreden thrombangitis obliterans (morbus Bürger) med kritisk ekstremitetsiskæmi i tilfælde, hvor revaskularisering ikke er mulig.
 • Perifere arterielle kredsløbsforstyrrelser, især ved risiko for amputation og hvor kirurgisk behandling eller angioplastik ikke er mulig.

 

Iloprost bør kun anvendes under nøje kontrol på sygehuse eller ambulatorier. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mikrogram iloprost (som trometamolsalt). 

Doseringsforslag

Individuelt 

 • 0,5-2 nanogram/kg legemsvægt/min. inden for 6 timer dgl.
 • Behandlingen indledes med en infusionshastighed på 0,5 nanogram/kg legemsvægt/min. i 30 minutter.
 • Med intervaller på 30 min. forøges dosis i trin på 0,5 nanogram/kg legemsvægt/min op til 2,0 nanogram/kg legemsvægt/min.
 • Afhængig af forekomst af bivirkninger kan infusionshastigheden nedsættes, indtil den accepterede dosis er fundet. Hvis bivirkningerne er alvorlige, bør infusionen stoppes.
 • Behandlingen fortsættes normalt i 4 uger med den dosis, der kan tolereres i de første 2-3 dage.
 • Blodtryk og hjertefrekvens skal måles ved behandlingens start og efter hver forøgelse af dosis.

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge < 17 år.

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dialysekrævende nyreinsufficiens: Dosisreduktion til fx halv dosis.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Levercirrose: Dosisreduktion til fx halv dosis.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Frisk gastro-intestinal blødning 
 • Traumer 
 • Intrakraniel blødning 
 • Alvorlig koronar hjertesygdom 
 • Ustabil angina pectoris 
 • Myokardieinfarkt inden for de sidste 6 måneder 
 • Akut eller kronisk kongestiv hjerteinsufficiens 
 • Ikke kontrollerbare arytmier
 • Formodet lungestase.

Forsigtighedsregler

 • Risiko for ortostatisk hypotension
 • Rygning bør stærkt frarådes.
 • Alkoholindhold
  Koncentrat til infusionsvæske indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Flushing
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Angina pectoris, Bradykardi Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Feber, Kraftesløshed, Træthed, Uro, Utilpashed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit, Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Hyperæstesi, Paræstesier, Sedation, Svimmelhed, Trismus
Psykiske forstyrrelser Apati, Konfusion Døsighed, Rastløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Arytmier, Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt
Øjne Sløret syn, Øjensmerter Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Rektal blødning Dyspepsi, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Hypersensitivitet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Muskelkramper, Øget muskeltonus
Nervesystemet Migræne, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Hallucinationer
Nyrer og urinveje Nyresmerter, Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Lungeødem
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi, Dyb venetrombose, Lungeemboli, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øre og labyrint Øregener
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ilomedin®
 • Iloprost kan forstærke den antihypertensive effekt af β-blokkere, calciumantagonister, vasodilatorer og ACE-hæmmere.
 • Risiko for blødning, når iloprost anvendes sammen med andre trombocythæmmere eller antikoagulantia.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ilomedin® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ilomedin® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Forgiftning kan ligne anafylaksi. 

Farmakodynamik

Analog til prostacyclin PGI2, som er et potent prostanoid, overvejende produceret i karrenes endotelium. 

Iloprost har farmakodynamiske egenskaber som prostaglandin PGI2: Hæmning af trombocytaggregationen, kardilatation og hertil en endnu dårligt defineret cytoprotektiv virkning. Den præcise virkningsmekanisme ved perifere karlidelser er dog endnu ukendt.  

PGI2-virkningen er kortvarig og derfor ikke klinisk anvendelig. Forøget metabolisk og kemisk stabilitet øger iloprosts kliniske anvendelighed.  

Farmakokinetik

 • Steady state efter 10-20 min. ved i.v. infusion.
 • Metaboliseres hovedsageligt til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 0,5 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 8,3.
 

Tilberedning af infusionsvæske 

Infusionskoncentratet fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på 0,2 mikrogram iloprost/ml. Normalt infunderes den brugsfærdige opløsning intravenøst i en perifer vene eller i et centralt venekateter ved hjælp af en infusionspumpe i løbet af 6 timer. Se i øvrigt produktresume.
 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre end ovennævnte infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. 
 

Holdbarhed 

Den færdigblandede infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer, men bør anvendes umiddelbart. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mikrogram/ml
Ilomedin
371057
5 x 2,5 ml
3.521,20 281,70 704,24

Substitution

konc. til infusionsvæske, opl. 20 mikrogram/ml
Iloprost "Paranova" (Parallelimport), Iloprost, konc. til infusionsvæske, opl. 20 mikrogram/ml
 
 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...