Suprane

N01AB07
 
 
Halogeneret inhalationsanæstetikum.

Anvendelsesområder

Inhalationsanæstesi.

Dispenseringsform

Væske til inhalationsdamp bestående af desfluran. 

Doseringsforslag

På grund af desflurans luftvejsirriterende egenskaber foretrækkes sevofluran som inhalationsindledning eller intravenøs anæstesiindledning. 

Vedligeholdelse. 2-6 % i O2/N2O eller op til 8-9 % i O2. Opvågning sker hurtigt efter afbrydelse af desfluranadministration. 


Bemærk: 

 • Må kun anvendes med speciel strømkrævende fordamper for at sikre jævn fordampning på grund af lavt kogepunkt og højt damptryk.
 • Må ikke anvendes ved induktion af anæstesi hos hverken børn elle voksne, men kan anvendes til vedligeholdelse af anæstesi. Forsigtighed bør udvises til ikke-intuberede patienter.

Kontraindikationer

 • Tidligere hepatitis eller uforklarlig moderat til svær leverinsufficiens i forbindelse med anæstesi med halogenerede anæstesimidler.
 • Må ikke anvendes til patienter med kendt eller mistænkt genetisk disposition for malign hypertermi.
 • Må ikke anvendes ved induktion af anæstesi hos børn pga. risikoen for luftvejsirritation.
 • Må ikke anvendes til induktion af anæstesi ved risiko for sygdom i koronararterier eller hvis forhøjet hjertefrekvens eller blodtryk er uønsket.

Forsigtighedsregler

 • Desfluran kan forbigående (4-6 min.) øge både hjertefrekvens og blodtryk, når det anvendes i en inspiratorisk koncentration over 5-6 %, og koncentrationen i inspirationsluften pludseligt øges. Denne sympatikusaktivering kan dæmpes med fentanyl.
 • Selv under hyperventilation kan desfluran forårsage en koncentrationsafhængig stigning i det intrakranielle tryk. Præparatet bør derfor ikke anvendes til patienter med nedsat intrakraniel compliance i høje koncentrationer (> 1,5-2,0 MAC).
 • Virker uterinrelakserende og forøger uterin blødning, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi.
 • Lavere koncentration anbefales ved hypovolæmi, hypotension og til alment svækkede patienter.
 • Bør ikke anvendes til patienter med bronkial forsnævring.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn med astma eller nylig luftvejsinfektion.
 • Forlænget QTc-interval er forekommet. Forsigtighed ved øget risiko for forlænget QTc-interval (fx ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet) - Se endvidere Antiarytmika.
 • I forbindelse med udtørret absorberkalk kan desfluran nedbrydes under dannelse af carbonmonooxid. Det bør derfor påses, at anæstesiapparaturet ikke efterlades med åbne gastilførsler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier, Bradykardi Takykardi
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Øget spytsekretion
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø, Laryngospasme Hoste, Pharyngitis
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi
Undersøgelser Ekg-forandringer
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Agitation
Vaskulære sygdomme Vasodilatation

Nogle af de registrerede bivirkninger (fx leukocytose) skyldes sandsynligvis det kirurgiske traume og ikke det brugte anæstetikum. 

 • En række bivirkninger er set uden at hyppigheden har kunnet fastslås. Det gælder bl.a.: atrieflimmer, torsades de pointes, hjertestop, kredsløbskollaps, kramper, respirationsstop, rhabdomyolyse, leverpåvirkning, hyper- eller hypokaliæmi, migræne, pancreatitis og synsforstyrrelser.
 • Desfluran er luftvejsirriterende. Hoste, "breath-holding" og apnø forekommer oftest under induktion og induktion af anæstesien ved inhalation med desfluran anbefales ikke.
 • Malign hypertermi er rapporteret. Behandling, se Malign hypertermi.
 • Nogle bivirkninger kan skyldes selve kirurgien og ikke det brugte anæstetikum.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Suprane
 • Virkningen af muskelrelaksantia, herunder de ikke-depolariserende, er betydeligt forstærket under desflurananæstesi.
 • Submukøs eller subkutan infiltration af adrenalin i doser op til 3 mikrogram/kg legemsvægt vil under desflurananæstesi kun i sjældne tilfælde forårsage ventrikulære arytmier. Hvis ventrikulære arytmier udløses, kan de behandles med amiodaron 300 mg i.v.
 • Samtidig administration af midazolam og specielt fentanyl nedsætter MAC. Lignende effekt kan forventes ved andre opioider og beroligende midler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Omkring 2 % af gravide gennemgår non-obstetrisk kirurgi i deres graviditet. De mest almindelige indgreb inkluderer appendektomi, cholecystektomi, traume- og cancerkirurgi. Generel anæstesi, og det specifikke valg af anæstesimidler, under graviditet vil altid følge en meget specifik og individuel vurdering.  

 

Der er meget få specifikke data for de enkelte lægemidler, som anvendes ved generel anæstesi tidligt i graviditeten. Der er derimod data for mange tusinde gravide, som har været i generel anæstesi i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af fostermisdannelser. Kirurgiske indgreb kan i sig selv øge risikoen for spontan abort eller preterm fødsel. Ved anvendelse i forbindelse med fødslen kan der ses neonatal respirationspåvirkning. 

 

Dyrestudier har vist, at nogle GABA-receptoragonister (inhalationsanæstetika, benzodiazepinerne lorazepam og midazolam, barbiturater og propofol), og nogle NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester til anæstesi og sedation i mere end 3 timer. FDA udsendte i 2016 en ”warning” baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1597, 4323, 4324, 4325, 4326, 4891

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Halogeneret inhalationsanæstetikum. Den præcise virkningsmekanisme er ukendt. 

Farmakokinetik

Udskilles næsten fuldstændigt gennem lungerne. Ubetydelige mængder metaboliseres.  

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) væske til inhalationsdamp 193197
6 x 240 ml
8.739,70 6,07

Referencer

4891. ACOG. ACOG Committee Opinion No. 775 Summary: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2019; 133:844-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30913194 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4325. Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al. Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(1):98-102, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4326. Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists. Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017; 129(4):777-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4323. Heesen M, Klimek M. Nonobstetric anesthesia during pregnancy. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29(3):297-303, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4324. Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al. Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention. Am J Surg. 2005; 190(3):467-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538 (Lokaliseret 3. marts 2022)


1597. Mazze RI, Källén B. Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases. Am J Obstet Gynecol. 1989; 161(5):1178-85, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2589435/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 

Revisionsdato

18.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...