Nimbex®

M03AC11
 
 
Ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende middel.

Anvendelsesområder

Som en del af universel anæstesi samt ved intensiv behandling for at lette endotrakeal intubation og mekanisk ventilation. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg cisatracurium (som besilat). 

Doseringsforslag

Intubation 

Voksne og børn > 12 år. 0,1-0,15 mg/kg legemsvægt.
Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,03 mg/kg legemsvægt.
Børn 1 md.-12 år. 0,1-0,15 mg/kg legemsvægt givet over 5-10 sek.
Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,02 mg/kg legemsvægt. 


Infusion 

Voksne og børn 2-12 år. Vedligeholdelsesdosis: 0,06-0,12 mg/kg legemsvægt/time.
Cisatracurium kan gives ufortyndet med sprøjtepumpe. Der er ingen akkumulation selv ved langvarig infusion. Kan evt. fortyndes til en koncentration på 0,1-2,0 mg/ml.
Bemærk: Skal gives under kontrolleret ventilation. 

 

Adipøse patienter
Der doseres efter idealvægt. 

Beregning af ideel kropsvægt (IBW) 

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse bør graden af neuromuskulær blokade monitoreres med nervestimulation. Udstyr til dette skal altid være tilgængeligt.
 • Patienter med myasthenia gravis og med myastenisk syndrom er yderst følsomme over for ikke- depolariserende blokkere. Der bør doseres yderst forsigtigt (10% af normaldosis), og man må være indstillet på en forlænget virkning.
 • Stor forsigtighed ved kendt allergi over for andre neuromuskulært blokerende midler, da høj grad af krydsreaktivitet (> 50 %) er rapporteret.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Bradykardi.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme.

Interaktioner

 • Virkningen er betydeligt forstærket (20-40%) under anæstesi med desfluran, isofluran og sevofluran, da disse lægemidler i sig selv har en neuromuskulært blokerende effekt. Virkningsvarigheden af den initiale dosis af den ikke-depolariserende neuromuskulære blokker vil være forlænget, og supplerende dosis kan nedsættes.
 • Virkningen forstærkes af ketamin.
 • Virkningen kan forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika og thiazider pga. renalt kaliumtab.
 • Magnesiumsalte potenserer det neuromuskulære blok, og dosis bør derfor reduceres.
 • Clindamycin, polymyxiner og aminoglykosider har en svag, ikke-depolariserende blokerende virkning på den neuromuskulære overførsel. Denne virkning potenseres af de ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere, hvilket kan forårsage en forlænget blokade.
 • Antiepileptika, specielt carbamazepin, kan forkorte virkningsvarigheden af cisatracurium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Kan anvendes ved sectio. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Absorberes ikke.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Virker ved kompetitiv hæmning af de nikotine kolinerge receptorer i den neuromuskulære endeplade. Virkningen modvirkes af acetylkolinesterasehæmmere. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 20-30 minutter.
 • Metabolitterne udskilles primært via lever og nyrer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3-3,8. 

  

Håndtering
Forligelighed ved infusion
 

 • Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske, isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og glucose 25 mg/ml + natriumchlorid 4,5 mg/ml. 
 • Bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker. 
 • Ved basisk pH spaltes stoffet. 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Fortyndet injektionsvæske er fysisk og kemisk holdbar i køleskab i 24 timer, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 150714
5 x 5 ml
218,35
 
 

Revisionsdato

26.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...