Nimbex®

M03AC11
 
 
Ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende middel.

Anvendelsesområder

Som en del af universel anæstesi samt ved intensiv behandling for at lette endotrakeal intubation og mekanisk ventilation. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg cisatracurium (som besilat). 

Doseringsforslag

Intubation 

Voksne og børn > 12 år. 0,1-0,15 mg/kg legemsvægt.
Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,03 mg/kg legemsvægt.
Børn 1 md.-12 år. 0,1-0,15 mg/kg legemsvægt givet over 5-10 sek.
Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,02 mg/kg legemsvægt. 


Infusion 

Voksne og børn 2-12 år. Vedligeholdelsesdosis: 0,06-0,12 mg/kg legemsvægt/time.
Cisatracurium kan gives ufortyndet med sprøjtepumpe. Der er ingen akkumulation selv ved langvarig infusion. Kan evt. fortyndes til en koncentration på 0,1-2,0 mg/ml.
Bemærk: Skal gives under kontrolleret ventilation. 

 

Adipøse patienter
Der doseres efter idealvægt. 

Beregning af ideel kropsvægt (IBW) 

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse bør graden af neuromuskulær blokade monitoreres med nervestimulation. Udstyr til dette skal altid være tilgængeligt.
 • Patienter med myasthenia gravis og med myastenisk syndrom er yderst følsomme over for ikke- depolariserende blokkere. Der bør doseres yderst forsigtigt (10 % af normaldosis), og man må være indstillet på en forlænget virkning.
 • Stor forsigtighed ved kendt allergi over for andre neuromuskulært blokerende midler, da høj grad af krydsreaktivitet (> 50 %) er rapporteret.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Hududslæt, Rødme
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Interaktioner

Anden medicin sammen med Nimbex®
 • Virkningen er betydeligt forstærket (20-40 %) under anæstesi med desfluran, isofluran og sevofluran, da disse lægemidler i sig selv har en neuromuskulært blokerende effekt. Virkningsvarigheden af den initiale dosis af den ikke-depolariserende neuromuskulære blokker vil være forlænget, og supplerende dosis kan nedsættes.
 • Virkningen forstærkes af ketamin.
 • Virkningen kan forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika og thiazider pga. renalt kaliumtab.
 • Magnesiumsalte potenserer det neuromuskulære blok, og dosis bør derfor reduceres.
 • Clindamycin, polymyxiner og aminoglykosider har en svag, ikke-depolariserende blokerende virkning på den neuromuskulære overførsel. Denne virkning potenseres af de ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere, hvilket kan forårsage en forlænget blokade.
 • Antiepileptika, specielt carbamazepin, kan forkorte virkningsvarigheden af cisatracurium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Kan anvendes ved sectio. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Absorberes ikke.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Nimbex® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Nimbex® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virker ved kompetitiv hæmning af de nikotine kolinerge receptorer i den neuromuskulære endeplade. Virkningen modvirkes af acetylkolinesterasehæmmere. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 20-30 minutter.
 • Metabolitterne udskilles primært via lever og nyrer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3-3,8. 

  

Håndtering
Forligelighed ved infusion
 

 • Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske, isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og glucose 25 mg/ml + natriumchlorid 4,5 mg/ml. 
 • Bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker. 
 • Ved basisk pH spaltes stoffet. 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Fortyndet injektionsvæske er fysisk og kemisk holdbar i køleskab i 24 timer, men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml
Nimbex
150714
5 x 5 ml
216,30 8,65
 
 

Revisionsdato

17.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...