Thymoglobuline

L04AA04
 
 
Immunglobulin, anti-thymocytglobulin. Beregnet til immunsuppressiv behandling.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse og behandling af organafstødning ved nyre-, hjerte-, pancreas- eller levertransplantation.
 • Behandling af aplastisk anæmi og graft versus host-sygdom.

  

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til immunsuppressiv behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 25 mg anti-thymocytglobulin (kanin). 

Doseringsforslag

Afstødningsprofylakse 

1,25-2,5 mg/kg legemsvægt/dag i 1-3 uger efter nyre-, pancreas- eller levertransplantation, henholdsvis 3-10 dage efter hjertetransplantation. 


Afstødningskriser og akut graft versus host-sygdom 

2,5-5 mg/kg legemsvægt/dag indtil bedring af kliniske og biologiske markører og symptomer.
 

Aplastisk anæmi 

2,5-3,5 mg/kg legemsvægt/dag i 5 dage.
Gives som i.v. infusion i en stor vene over mindst 4 timer. Gives i forbindelse med steroidbehandling. Antihistamin i.v. gives 1 time før infusion. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for kaninproteiner
 • akut virusinfektion
 • vaccination med levende svækkede vacciner.

Forsigtighedsregler

 • Konstant medicinsk overvågning er påkrævet under infusionen, som bør standses i tilfælde af anafylaktisk reaktion.
 • Behandlingen bør afbrydes, hvis trombocyttallet falder til < 50 x 109/l. Blodbillede og nyrefunktion bør kontrolleres i 2 uger, efter at behandlingen er afsluttet.
 • Adrenalin bør være til stede under indgift.
 • Efter administration af anti- thymocytglobulin er patienten immundefekt gennem længere tid.

 

Natriumindhold  

1 hætteglas indeholder 0,171 mmol natrium, som svarer til 10,2 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Sekundær malignitet
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Cytokinfrigivelsessyndrom, Serumsyge
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner
Ikke kendt hyppighed
Undersøgelser Forhøjet bilirubin

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Anti-thymoglobulin er et T-lymfocytdepleterende polyklonalt antistof med affinitet til mange forskellige lymfocytreceptorer, inklusive CD3, HLA klasse I og II samt adhæsionsmolekyler. Reducerer cirkulerende lymfocytter via komplementafhængig lysering, T-celle-apoptose og opsonisering. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 6,8-7,2 


Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Efter opløsning i 5 ml sterilt vand fortyndes yderligere med 50 ml isotonisk glucose- eller isotonisk natriumchloridopløsning. 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC).
 • Må ikke fryses.
 • Tåler temperaturvariationer op til 25 ºC i 3 dage under transport.
 • Brugsfærdig opløsning: Bør anvendes umiddelbart, men kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8 ºC).

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 25 mg 435107
1 htg
1.548,65 1.548,65 6.194,60
 
 

Revisionsdato

12.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...