Iomeron®

V08AB10
 
 
Non-ionisk monomert røntgenkontraststof til parenteral anvendelse.

Anvendelsesområder

 • Injektionsvæske 150 mg iod/ml. Urografi. DSA flebografi. CT-opladning. Cavernosografi. Venøs og arteriel DSA. ERCP. MCU.
 • Injektionsvæske 250 mg iod/ml. Urografi. Flebografi. CT-opladning. Venøs og arteriel DSA. Myelografi.
 • Injektionsvæske 300 mg iod/ml. Urografi. Flebografi. CT-opladning. Cavernosografi. Venøs og arteriel DSA. Konventionel angiografi. Angiokardiografi. Konventionel koronarkarsangiografi. Interventionsangiografi. ERCP. Artrografi. Hysterosalpingografi. Fistulografi. Discografi. Galactografi. Cholangiografi. Dacryocystografi. Sialografi. Uretrografi. Pyeloureterografi. Myelografi.
 • Injektionsvæske 350 mg iod/ml. Urografi. CT-opladning. Venøs og arteriel DSA. Konventionel angiografi. Angiokardiografi. Konventionel koronarkarsangiografi. Interventionsangiografi. Cholangiografi. Artrografi. Hysterosalpingografi. Fistulografi. Galactografi. Cholangiografi. Dacryocystografi. Sialografi.
 • Injektionsvæske 400 mg iod/ml. Urografi. CT-opladning. Arteriel DSA. Konventionel angiografi. Angiokardiografi. Konventionel koronarkarsangiografi. Interventionsangiografi. Fistulografi. Galactografi. Dacryocystografi. Sialografi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning 150 mg iod/ml, 250 mg iod/ml, 300 mg iod/ml, 350 mg iod/ml og 400 mg iod/ml. 1 ml indeholder hhv. 306 mg, 510 mg, 612 mg, 714 mg og 816 mg iomeprol. 

Doseringsforslag

Individuel dosering, som afhænger af undersøgelsestypen. Der henvises til speciallitteratur. 

Kontraindikationer

 • Intratekal injektion. Tidligere epileptiske anfald er en relativ kontraindikation.
 • Parenteral injektion
  • Tidligere svær reaktion på iodixanol, iomeprol, iopromid, ioversol eller iohexol. Krydsreaktioner ses. Reaktionen bør bekræftes ved intradermal test.
  • Hysterosalpingografi må ikke udføres ved graviditet eller mistanke om aktuel underlivsbetændelse.

Forsigtighedsregler

 • Må kun under tvingende omstændigheder anvendes til patienter med ubehandlet tyrotoksikose.
 • Ved kendt overfølsomhed for jodholdige kontrastmidler bør præmedicinering med antihistaminer og/eller kortikosteroider overvejes. Det er dog aldrig dokumenteret, at præmedicinering har nogen effekt.
 • Bemærk: På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt.

Bivirkninger

Bivirkninger ved intravenøs administration: 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Vaskulære sygdomme Varmefølelse
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi, Ventrikulær ekstrasystoli Takykardi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Rigiditet, Rygsmerter
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni
Hjerte Angina pectoris, Arytmier, Atrieflimren, AV-blok, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Myokardieinfarkt, Ventrikelflimren Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær, Øget spytsekretion
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Ekg-forandringer
Nervesystemet Encefalopati*, Paralyse, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Angst, Dysartri, Somnolens
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning Proteinuri
Luftveje, thorax og mediastinum Akut respiratorisk distress syndrom, Astma, Bronkospasme, Dysfoni, Laryngal ødem, Lungeødem, Respirationsstop Hoste, Pharyngitis, Rhinitis
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Dermatitis, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Cyanose, Kredsløbskollaps, Synkope, Transitorisk cerebral iskæmi

*) kan vise sig som symptomer og tegn på neurologisk dysfunktion, fx hovedpine, synsforstyrrelser, kortikal blindhed, forvirring, krampeanfald, koordinationstab, hemiparese, afasi, bevidstløshed, koma og hjerneødem. 

 

 • Intratekal injektion:
  • Meget almindelig: Hovedpine.
  • Almindelig: Hypertension, Kvalme, Opkastning, Reaktioner og ubehag på injektionsstedet, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter, Svimmelhed.
  • Ikke almindelig: Bevidsthedstab, Paræstesi, Parese, Somnolens, Hypotension, Hudkløe, Rigiditet.
  • Ukendt frekvens: Anafylaktisk reaktion, Epilepsi, Hududslæt.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Iomeron®

Samtidig behandling med metformin kan udløse lactacidose, hvis indgiften af kontraststof medfører en nedsættelse af nyrefunktionen:  

 • Ved GFR > 30 ml/min skal metformin ikke seponeres ved intravenøs kontraststofanvendelse.
 • Ved intraarteriel anvendelse bør indtag af metformin ophøre i forbindelse med kontraststofindgiften.
 • Ved de patienter, som anbefales et stop i indtagelsen af metformin, bør nyrefunktion kontrolleres efter 48 timer.
 • Er nyrefunktionen uændret, kan indtagelsen af metformin genoptages.
 • Ved GFR < 30 ml/min. er metformin kontraindiceret, da det udskilles renalt.

Der henvises i øvrigt til ESUR's guidelines

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ud fra en lægefaglig vurdering kan den gravide undersøges med iodkontrast. Se endvidere Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
 • Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælken.
 • Andre lignende non-ioniske monomere kontraststoffer udskilles i ringe grad i modermælken.
 • Eventuelt kan brystmælken de første 12 timer efter indgift kasseres, og amningen genoptages derefter.

Se endvidere

Farmakodynamik

Iod dæmper røntgenstrålerne mere end det omliggende bløde væv. Denne forskel muliggør røntgenbilleddiagnostik. 

Farmakokinetik

 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Efter i.v. indgift udskilles ca. 90 % i løbet af 24 timer ved normal nyrefunktion.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber Iomeron®  

Styrke 

Osmolalitet 

150 mg iod/ml 

301 mosmol/kg 

250 mg iod/ml 

435 mosmol/kg 

300 mg iod/ml 

521 mosmol/kg 

350 mg iod/ml 

618 mosmol/kg 

400 mg iod/ml 

726 mosmol/kg 

pH alle styrker 

6,5-7,2 

 

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i op til 10 timer ved 25°C. 

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 150 mg Iod/ml 519367
10 x 100 ml
Udgået 01-05-2023
(B) injektionsvæske, opl. 250 mg Iod/ml 136154
10 x 100 ml
3.910,70 3,91
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml 468944
10 x 50 ml
2.254,60 4,51
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml 555637
10 x 100 ml
4.207,40 4,21
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml 125061
6 x 500 ml
11.564,60 3,85
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml 116634
10 x 50 ml
2.591,70 5,18
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml 378690
10 x 100 ml
4.954,65 4,95
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml 108200
10 x 150 ml
Udgået 01-05-2023
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml 532800
10 x 200 ml
9.385,85 4,69
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml 486093
6 x 500 ml
13.500,35 4,50
(B) injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml 176028
10 x 50 ml
2.920,45 5,84
(B) injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml 499928
10 x 100 ml
5.567,75 5,57
(B) injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml 413354
6 x 500 ml
15.580,25 5,19
 
 

Revisionsdato

10.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...