Iomeron®

V08AB10
 
 
Non-ionisk monomert røntgenkontraststof til parenteral anvendelse.

Anvendelsesområder

 • Injektionsvæske 150 mg iod/ml. Urografi. DSA flebografi. CT-opladning. Cavernosografi. Venøs og arteriel DSA. ERCP. MCU.
 • Injektionsvæske 200 mg iod/ml. Flebografi. DSA flebografi. CT-opladning. Cavernosografi. Venøs og arteriel DSA. ERCP. Artrografi. Hysterosalpingografi. Cholangiografi. Uretrografi. Pyeloureterografi. Myelografi.
 • Injektionsvæske 250 mg iod/ml. Urografi. Flebografi. CT-opladning. Venøs og arteriel DSA. Myelografi.
 • Injektionsvæske 300 mg iod/ml. Urografi. Flebografi. CT-opladning. Cavernosografi. Venøs og arteriel DSA. Konventionel angiografi. Angiokardiografi. Konventionel koronarkarsangiografi. Interventionsangiografi. ERCP. Artrografi. Hysterosalpingografi. Fistulografi. Discografi. Galactografi. Cholangiografi. Dacryocystografi. Sialografi. Uretrografi. Pyeloureterografi. Myelografi.
 • Injektionsvæske 350 mg iod/ml. Urografi. CT-opladning. Venøs og arteriel DSA. Konventionel angiografi. Angiokardiografi. Konventionel koronarkarsangiografi. Interventionsangiografi. Cholangiografi. Artrografi. Hysterosalpingografi. Fistulografi. Galactografi. Cholangiografi. Dacryocystografi. Sialografi.
 • Injektionsvæske 400 mg iod/ml. Urografi. CT-opladning. Arteriel DSA. Konventionel angiografi. Angiokardiografi. Konventionel koronarkarsangiografi. Interventionsangiografi. Fistulografi. Galactografi. Dacryocystografi. Sialografi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning 150 mg iod/ml, 200 mg iod/ml, 250 mg iod/ml, 300 mg iod/ml, 350 mg iod/ml og 400 mg iod/ml. 1 ml indeholder hhv. 306 mg, 408 mg, 510 mg, 612 mg, 714 mg og 816 mg iomeprol. 

Doseringsforslag

Individuel dosering, som afhænger af undersøgelsestypen. Der henvises til speciallitteratur. 

Kontraindikationer

 • Intratekal injektion. Tidligere epileptiske anfald er en relativ kontraindikation.
 • Parenteral injektion
  • Tidligere svær reaktion på iodixanol, iomeprol, iopromid, ioversol eller iohexol. Krydsreaktioner ses. Reaktionen bør bekræftes ved intradermal test.
  • Hysterosalpingografi må ikke udføres ved graviditet eller mistanke om aktuel underlivsbetændelse.

Forsigtighedsregler

 • Må kun under tvingende omstændigheder anvendes til patienter med ubehandlet tyrotoksikose.
 • Ved kendt overfølsomhed for jodholdige kontrastmidler bør præmedicinering med antihistaminer og/eller kortikosteroider overvejes. Det er dog aldrig dokumenteret at præmedicinering har nogen effekt.
 • Bemærk: På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt.

Bivirkninger

Bivirkninger ved intravenøs administration: 

Almindelige (1-10 %) Varmefølelse.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Dyspnø.
Erytem.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Bradykardi, Ventrikulær ekstrasystoli.
Muskelkramper, Rigiditet, Rygsmerter.
Hypotension.
Ikke kendt Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Angina pectoris, Arytmier, Atrieflimren, AV-blok, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Myokardieinfarkt, Ventrikelflimren.
Abdominalsmerter.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ekg-forandringer.
Encefalopati*, Paralyse, Paræstesier.
Angst, Dysartri, Somnolens.
Nyrefunktionspåvirkning.
Akut respiratorisk distress syndrom, Astma, Bronkospasme, Dysfoni, Laryngal ødem, Lungeødem, Respirationsstop.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Dermatitis, Erythema multiforme.
Cyanose, Kredsløbskollaps, Synkope, Transitorisk cerebral iskæmi.

*) kan vise sig som symptomer og tegn på neurologisk dysfunktion, fx hovedpine, synsforstyrrelser, kortikal blindhed, forvirring, krampeanfald, koordinationstab, hemiparese, afasi, bevidstløshed, koma og hjerneødem. 

 

 • Intratekal injektion:
  • Meget almindelig: Hovedpine.
  • Almindelig: Hypertension, Kvalme, Opkastning, Reaktioner og ubehag på injektionsstedet, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter, Svimmelhed.
  • Ikke almindelig: Bevidsthedstab, Paræstesi, Parese, Somnolens, Hypotension, Hudkløe, Rigiditet.
  • Ukendt frekvens: Anafylaktisk reaktion, Epilepsi, Hududslæt.

Interaktioner

Samtidig behandling med metformin kan udløse lactacidose, hvis indgiften af kontraststof medfører en nedsættelse af nyrefunktionen:  

 • Patienter med eGFR > 30 ml/min/1,73m2 og uden tegn på akut nyreinsufficiens, som får kontraststoffet intravenøst eller arterielt, så kontraststoffet er fortyndet (anden passage), når det når nyrerne:
  • Fortsæt med metformin uændret.
 • Patienter med eGFR < 30ml/min/1,73m2 som får kontraststoffet intravenøst eller intraarterielt med anden passage (fortyndet kontraststof):
  • Giv kontraststoffet intraarterielt med første passage (ufortyndet kontraststof).
 • Patienter med akut nyreinsufficiens
  • Stop indtagelsen af metformin fra det tidspunkt, hvor kontraststoffet gives. Mål eGFR 48 timer senere og genstart indtagelsen af metformin, hvis nyrefunktionen er uændret.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ud fra en lægefaglig vurdering kan den gravide undersøges med iodkontrast. Se endvidere Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer.  

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
 • Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælken.
 • Andre lignende non-ioniske monomere kontraststoffer udskilles i ringe grad i modermælken.
 • Eventuelt kan brystmælken de første 12 timer efter indgift kasseres, og amningen genoptages derefter.

Se endvidere

Farmakodynamik

Iod dæmper røntgenstrålerne mere end det omliggende bløde væv. Denne forskel muliggør røntgenbilleddiagnostik. 

Farmakokinetik

 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Efter i.v. indgift udskilles ca. 90 % i løbet af 24 timer ved normal nyrefunktion.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber Iomeron®
Styrke Osmolalitet
150 mg iod/ml 301 mosmol/kg
200 mg iod/ml 362 mosmol/kg
250 mg iod/ml 435 mosmol/kg
300 mg iod/ml 521 mosmol/kg
350 mg iod/ml 618 mosmol/kg
400 mg iod/ml 726 mosmol/kg
pH alle styrker 6,5-7,2

  

Indholdsstoffer

Iomeprolinjektionsvæske, opl.  150 mg Iod/mlinjektionsvæske, opl.  200 mg Iod/mlinjektionsvæske, opl.  250 mg Iod/mlinjektionsvæske, opl.  300 mg Iod/mlinjektionsvæske, opl.  350 mg Iod/mlinjektionsvæske, opl.  400 mg Iod/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 150 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 200 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 250 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml
Trometamol : injektionsvæske, opl. 150 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 200 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 250 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml, injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 150 mg Iod/ml 524068
10 x 50 ml
1.252,20
(B) injektionsvæske, opl. 150 mg Iod/ml 519367
10 x 100 ml
2.467,75
(B) injektionsvæske, opl. 200 mg Iod/ml 036355
10 x 50 ml
Udgået 12-07-2021
(B) injektionsvæske, opl. 200 mg Iod/ml 049040
10 x 100 ml
Udgået 06-09-2021
(B) injektionsvæske, opl. 250 mg Iod/ml 462664
10 x 50 ml
Udgået 12-07-2021
(B) injektionsvæske, opl. 250 mg Iod/ml 136154
10 x 100 ml
3.939,85
(B) injektionsvæske, opl. 250 mg Iod/ml 585673
10 x 200 ml
Udgået 12-07-2021
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml 448171
10 x 20 ml
943,85
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml 468944
10 x 50 ml
2.271,40
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml 581036
10 x 75 ml
Udgået 12-07-2021
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml 555637
10 x 100 ml
4.238,80
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml 057714
10 x 150 ml
Udgået 12-07-2021
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml 166270
10 x 200 ml
8.163,15
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg Iod/ml 125061
6 x 500 ml
11.651,10
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml 582660
10 x 20 ml
1.088,10
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml 116634
10 x 50 ml
2.611,00
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml 378690
10 x 100 ml
4.991,65
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml 108200
10 x 150 ml
7.459,95
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml 532800
10 x 200 ml
9.456,05
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg Iod/ml 486093
6 x 500 ml
13.601,35
(B) injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml 176028
10 x 50 ml
2.942,20
(B) injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml 424385
10 x 75 ml
Udgået 12-07-2021
(B) injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml 499928
10 x 100 ml
5.609,35
(B) injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml 059975
10 x 150 ml
Udgået 12-07-2021
(B) injektionsvæske, opl. 400 mg Iod/ml 413354
6 x 500 ml
15.696,85
 
 

Revisionsdato

13.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...