Metalyse®

B01AD11
 
 

Indirekte enzymatisk virkende fibrinolytikum. Anvendes som trombolytikum. Modificeret form af human vævsplasminogenaktivator (rt-PA), fremstillet ved genteknologi. 

Anvendelsesområder

Trombolytisk behandling af STEMI-patienter, der ikke kan tilbydes primær infarkt PCI. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10.000 E (50 mg) tenecteplase. 

Doseringsforslag

Indgives som i.v. bolus over ca. 10 sek. 

 • Legemsvægt < 60 kg. 6.000 E (30 mg)
 • Legemsvægt ≥ 60 til < 70 kg. 7.000 E (35 mg)
 • Legemsvægt ≥ 70 til < 80 kg. 8.000 E (40 mg)
 • Legemsvægt ≥ 80 til < 90 kg. 9.000 E (45 mg)
 • Legemsvægt ≥ 90 kg. 10.000 E (50 mg)

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • For at opnå optimal effekt skal den trombolytiske behandling af akut myokardieinfarkt iværksættes så hurtigt som muligt og inden for 12 timer efter symptomdebut.
 • Trombolysen skal suppleres med clopidogrel 300 mg (75 mg ved alder ≥ 75 år) straks, efterfulgt af 75 mg dgl.
 • Trombolysen skal desuden suppleres med lavmolekylært eller ufraktioneret heparin, se skema:

 

Indledning  

Vedligeholdelse  

Dalteparin 

30 IE/kg i.v. +
90 IE/kg s.c. 

120 IE/kg s.c. x 2 dgl. i 5-7 dage 

Enoxaparin 

30 mg i.v. +
1 mg/kg s.c. 

1 mg/kg s.c. x 2 dgl. i 72 timer 

Ufraktioneret
heparin
 

60 IE/kg (maks. 4.000 IE) i.v.
efterfulgt af 12 IE/kg/time
(maks. 1.000 IE/time) i.v. 

Dosisjustering så APTT holdes på 60-85 s. Fortsættes 1 døgn. 

 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved svær leverinsufficiens pga. øget blødningsrisiko.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Signifikant blødning, nuværende og inden for 6 måneder.
 • Hæmoragisk diatese.
 • Hæmoragisk apopleksi, apopleksi af ukendt årsag, iskæmisk apopleksi, eller transitorisk iskæmisk attak inden for 6 måneder, da disse tilstande er forbundet med øget risiko for blødning.
 • CNS-skader, fx neoplasma, aneurisme, intrakraniel eller spinal operation.
 • Nyligt hoved- eller kranietraume.
 • Øsofagale varicer og aktiv hepatitis.
 • Større operation, parenkymal organbiopsi eller signifikant traume inden for 2 måneder.
 • Nylig gastro-intestinal eller okkult blødning.
 • Alvorlig ukontrolleret hypertension.
 • Endocarditis, akut pancreatitis eller pericarditis.
 • Forlænget kardiopulmonær genoplivning (> 2 minutter) inden for de sidste 2 uger.
 • Malign grundlidelse er en relativ kontraindikation.
 • Samtidig behandling med antikoagulantia, fx warfarin (INR > 1,3)
 • Allergi overfor gentamicin, da præparatet kan indeholde rester af dette fra fremstillingsprocessen.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed pga. blødningsrisiko ved:  

 • Ældre > 75 år
 • Lav kropsvægt < 60 kg
 • Systolisk blodtryk > 160 mmHg
 • Intramuskulær inj. inden for 2 dage
 • Cerebrovaskulær sygdom.
 • Risiko for venstre hjerteforkammeremboli, fx mitralstenose med atrieflimren
 • Nylig gastro-intestinal eller køns- eller urinvejsblødning < 10 dage.
 • Arteriepunktur bør undgås, men kan, hvis det skønnes påkrævet, tages i arteria radialis med efterfølgende kompression i mindst 30 min.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Hjerte Angina pectoris, Arytmier
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt, Pericarditis
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Blødning ved indstiksstedet
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem Epistaxis
Hud og subkutane væv Purpura
Vaskulære sygdomme Kredsløbskollaps
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Atrieflimren, Bradykardi, Hjertestop, Perikardieansamling Takykardi
Øjne Okulær blødning
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Hemiparese
Psykiske forstyrrelser Talebesvær Døsighed
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Subaraknoidal blødning
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)
Vaskulære sygdomme Lungeemboli, Perikardial blødning, Pulmonal blødning, Tromboemboli
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning

Interaktioner

Anden medicin sammen med Metalyse®

Lægemidler, som påvirker koagulationen eller ændrer trombocytfunktionen kan forøge risikoen for blødning. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4260

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Det er dog ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for terapeutiske mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Metalyse® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Metalyse® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Aktiverer proenzymet plasminogens omdannelse til plasmin, der nedbryder fibrin.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 25 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Styrken af tenecteplase er udtrykt i enheden (E) ved brug af en referencestandard, som er specifik for tenecteplase, og som ikke er sammenlignelig med enheder brugt for andre trombolytika. 

 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens uden omrystning, se medfølgende brugsvejledning.
 • Den brugsfærdige injektionsvæske indeholder 1.000 E tenecteplase/ml.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • ikke tilsættes glucoseopløsninger.


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10.000 E
Metalyse
590919
1 sæt
9.474,20 9.474,20 7.579,36

Referencer

4260. Young SK, Al-Mondhiry HA, Vaida SJ. Successful use of argatroban during the third trimester of pregnancy: case report and review of the literature. Pharmacotherapy. 2008; 28:1531-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19025434 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

16.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...