Octagam®

J06BA02
 
 

Humant normalt immunglobulin til intravenøs anvendelse udvundet af plasma fra raske voksne.
Dobbelt virusinaktiveret ved solvens/detergens-metoden og pH4-inkubation. 

Anvendelsesområder

Substitutionsbehandling 

 • Primære immundefektsygdomme (PID) med nedsat produktion af antistoffer
 • Hypogammaglobulinæmi og recidiverende bakterieinfektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, hvor forebyggende antibiotika ikke har virket
 • Hypogammaglobulinæmi og recidiverende bakterieinfektioner hos patienter med multipelt myelom i plateaufasen, der ikke har reageret på pneumokokimmunisering
 • Hypogammaglobulinæmi hos patienter efter allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT)
 • Medfødt HIV-infektion med gentagne bakterielle infektioner.

 

Immunmodulation 

 • Primær immuntrombocytopeni (ITP) hos patienter med høj risiko for blødning eller forud for operation for at korrigere trombocyttallet
 • Guillain-Barrés syndrom
 • Kawasakis sygdom
 • Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikuloneuropati (CIDP).
 • Multifokal motorisk neuropati (MMN).

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg humant normalt immunglobulin. 

Doseringsforslag

Hypo- og agammaglobulinæmi ved 

 • Primære immundefektsygdomme (PID) og recidiverende bakterieinfektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, hvor forebyggende antibiotika ikke har virket.
 • Recidiverende bakterieinfektioner hos patienter med multipelt myelom i plateaufasen, der ikke har reageret på pneumokokimmunisering.
 • Patienter efter allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT).
  • Initialt. 0,4-0,8 g/kg legemsvægt i.v.
  • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 0,2-0,8 g/kg legemsvægt med 2-4 ugers interval.
  • Terapeutisk mål er plasmakoncentration på mindst 8 g/l (målt før næste infusion).

 

Idiopatisk trombocytopenisk purpura 

 • 0,4 g/kg legemsvægt i.v. dgl. i 5 dage
 • eller 1 g/kg legemsvægt dgl. i 2-3 dage.

 

Guillain-Barrés syndrom 

 • 0,4 g/kg legemsvægt i.v. dgl. i 5 dage.

 

Kawasakis sygdom 

 • 2,0 g/kg legemsvægt som enkeltdosis
 • eller 1,6-2,0 g/kg legemsvægt fordelt over 2-5 dage (fx 0,4 g/kg legemsvægt i.v. dgl. i 5 dage).

 

Multifokal motorisk neuropati (MMN) og kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikuloneuropati (CIDP) 

 • Initialt. 2 g/kg legemsvægt i 2-5 dage.
 • Vedligeholdelsesdosis. 1 g/kg legemsvægt hver 2.-4. uge eller 2 g/kg legemsvægt hver 4.-8. uge.

 

Børn med medfødt HIV-infektion og gentagne bakterielle infektioner 

 • 0,2-0,4 g/kg legemsvægt i.v. hver 3.-4. uge.

 

Bemærk: 

 • Gives som langsom i.v. infusion.
 • Initialt gives 0,5 ml/kg legemsvægt/time i 30 minutter.
 • Hastigheden kan gradvis øges til højst 7,2 ml/kg legemsvægt/time.
 • Begrænset erfaring med behandling af CIPD hos børn.

Kontraindikationer

Maltoseintolerans. 

Forsigtighedsregler

 • Ved kendt IgA-mangel skal adrenalininjektionsvæske 0,1% være parat i tilfælde af anafylaktisk reaktion.
 • Ved dehydrering skal patienten først rehydreres, og adrenalininjektionsvæske 0,1% skal være parat i tilfælde af anafylaktisk reaktion.
 • Ved måling af blodsukker med visse blodsukkerapparater eller teststrimler, der benytter glucosedehydrogenase pyrroloquinolinequinon (GDH PQQ) eller glucose-farvestof-oxidoreduktase, vil maltose blive medbestemt. Det kan resultere i falsk forhøjede blodglucoseværdier, hvilket kan have fatal betydning for patienten. Derfor skal glucosespecifikke metoder anvendes.
 • Hos overvægtige patienter og patienter med eksisterende risikofaktorer for tromboemboliske forstyrrelser.
 • Administration af immunglobulin kan i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder påvirke virkningen af levende svækkede virusvacciner som mæslinger, røde hunde, fåresyge og varicella.
  Efter administration af dette produkt bør der være et interval på 3 måneder før vaccination med levende svækkede virusvacciner. I tilfælde af mæslinger kan denne påvirkning vare i op til 1 år.
  Derfor bør patienter, der modtager mæslingevaccine, have kontrolleret deres antistofstatus.
 • Natriumindhold
  1 ml infusionsvæske indeholder 0,015 mmol natrium, som svarer til 0,88 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Tastefejl ved indtastning af dosis. Der gives 1800 mg i stedet for 18.000 mg. Underdosering. Forværring af aneurismer hos barn.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Smerter, Temperaturstigning.
Influenzalignende symptomer.
Hovedpine, Migræne.
Hudkløe, Øget svedtendens*.
Almindelige (1-10%) Anæmi, Hæmolyse, Leukopeni.
Palpitationer.
Abdominalsmerter.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Hypersensitivitet.
Ubehag på indstiksstedet.
Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet bilirubin, Positiv Coombs' test.
Myalgi, Rygsmerter.
Brystsmerter.
Dyspnø, Oppression.
Hudreaktioner.
Hypertension, Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytose.
Aseptisk meningitis**.
Somnolens.
Vasculitis.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.
Akut nyresvigt.
Tromboemboli.

* om natten 

** reversibel 

 • Ved anvendelse af immunglobulin 10% intravenøst er i sjældne tilfælde set tromboemboliske komplikationer.
 • Pludseligt blodtryksfald er set - også hos patienter, som ikke har vist tegn på anafylaktisk reaktion under tidligere behandling med immunglobulin.
 • Hos patienter behandlet med i.v. immunglobulin kan ses:
  • Non-kardiogent lungeødem (transfusionsrelateret akut lungeskade)
  • Falsk forhøjet erytrocytsedimetationshastighed
  • Cirkulatorisk (volumen)-overload.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for omkring 200 1. trimester-eksponerede (totalt for parenteral administration) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Humant fysiologisk molekyle. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Humant normalt immunglobulin indeholder:
  • Primært immunglobulin G (IgG) med et bredt spektrum af antistoffer mod infektiøse stoffer.
  • De IgG-antistoffer, der er til stede i den normale befolkning.
 • Passende doser kan normalisere unormalt lave koncentrationer af immunglobulin G til normalområdet.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 32 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

IgA ≤ 0,2 mg/ml. 

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre lægemidler eller infusionsvæsker. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i en enkelt periode på højst 9 måneder ved stuetemperatur (højst 25ºC), skal herefter kasseres.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 158007
50 ml
3.043,10
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 158018
100 ml
6.069,35
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 158040
200 ml
12.121,85

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

17.06.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...