Digoxin "SAD"

C01AA05
 
 

Hjerteglykosid med middelvarende virkning. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på overdosering. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 250 mikrogram digoxin. 

Doseringsforslag

 • Intravenøs digitalisering anvendes kun, hvis der ikke kan ventes 1-2 timer på, at virkningen indtræder, eller hvis patienten ikke kan tage oral medicin.
 • Parenterale doser er 75-80 % af de orale.
 • Til børn uden behov for akut digitalisering, anbefales det at starte behandlingen med forventet vedligeholdelsesdosis. Dosering 2 gange i døgnet anbefales.

Voksne

Akut digitalisering 

Intravenøs mætningsdosis 

 • Inden for det første døgn gives en mætningsdosis på 0,75 mg til 1,0 mg fordelt på 0,5 mg initialt og efterfulgt af 0,125 mg til 0,25 mg med 6 eller 12 timers interval.
 • Injiceres langsomt over 5-10 minutter.

 

Vedligeholdelsesdosis  

 • Vedligeholdelsesdosis afhænger af alder, vægt og nyrefunktion samt øvrige medicinering, se Interaktioner.
  Oral vedligeholdelsesdosis i mikrogram/døgn: Digoxin
  hvor mætningsdosis angives i mikrogram.
 • GFR angives i ml/min. Udregning af GFR, se her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen
 • Parenterale vedligeholdelses doser er 75-80 % af de orale.

Børn

Akut digitalisering 

Intravenøs mætningsdosis 

 

 

Alder  

Intravenøs mætningsdosis  

mikrogram/kg legemsvægt/døgn  

Præmature  

< 1,5 kg 

15 

Præmature  

> 1,5 kg 

22,5 

Mature < 1 md. 

30 

1 md.-24 mdr. 

37,5 

2-10 år 

30 

10-14 år 

22,5 

 

Vedligeholdelsesdosis 

Se præparat med tabletter

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-90 ml/min.

  Vedligeholdelsesdosis skal nedsættes. Vedligeholdelsesdosis udregnes altid efter alder, vægt og P-kreatinin uanset patientens nyrestatus. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
 • WPW (Wolff-Parkinson-White) syndrom hos voksne
 • Hurtig i.v.-administration af calcium
 • AV-blok af 2. eller 3. grad.

Forsigtighedsregler

Digoxin har snævert terapeutisk indeks med stor risiko for overdosering. 

 

Forsigtighed ved: 

 • Hypokaliæmi
 • Elektrolytforstyrrelser
 • Hypotyroidisme og myksødem
 • Cor pulmonale
 • Kardiel amyloidose
 • Kronisk konstriktiv pericarditis
 • Akutte myokardielæsioner, fx myocarditis og hjerteinfarkt med betydende arytmier
 • AV-blok af 1. grad
 • Sinusknudedysfunktion.

Injektionsvæske 

Ved høje koncentrationer forøges sekundære pacemakercentres evne til selv at udsende impulser (øget automati) og til at reagere på stimuli (øget ekscitabilitet). Dette gælder især for ventriklernes vedkommende. Det kan føre til ventrikulære ekstrasystoler (ofte koblede som bigemini), ventrikulær takykardi, ventrikelflimren, forlænget atrio-ventrikulær overledning stigende til AV-blok (grad II-III). Endvidere sinusbradykardi, sinuspauser samt atrial takykardi med vekslende AV-blok.
Der kan desuden ses en række ekstrakardiale bivirkninger, især fra gastro-intestinalkanalen og centralnervesystemet. 

 

Alkoholindhold 

 • Injektionsvæsken indeholder ca. 10 % v/v alkohol. 1 ml injektionsvæske indeholder 0,1 g alkohol, der svarer til ca. 0,8 % af én genstand.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende behandling efter mætningsdosis er givet
Manglende fortsættelse med behandling (vedligeholdelsesdosis) efter mætningsdosis er givet. Atrieflimmer.
Dobbeltdosering
Dobbeltadministration. Man overså, at patienten allerede havde fået ordineret og administreret digoxin. Overdosering/død.
Oversete oplysninger i journal (seponeringer/genoptagelse, prøvesvar)
Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af serum-digoxin. Overdosering, som kan medføre svær rytmeforstyrrelse i form af ventrikelflimren, avanceret AV-blok eller asystoli.
Seponering/genoptagelse af behandling overset pga. overførselsfejl mellem journal og medicinskema. Overdosering/atrieflimmer
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Gulsyn, Sløret syn
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Encefalopati, Neuralgi  (trigeminus), Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Apati Irritabilitet, Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Hud og subkutane væv Makulopapuløst hududslæt

Interaktioner

Anden medicin sammen med Digoxin "SAD"
 • Anvendelse af diuretika (thiazider, thiazidlignende og loop-diuretika) sammen med digoxin bør suppleres med kalium eller kaliumbesparende diuretika.
 • Samtidig indgift af amphotericin B medfører risiko for digoxinintoksikation på grund af amphotericin B-betinget hypokaliæmi.
 • Forøgelse af plasma-calcium øger også følsomheden, hvorfor intravenøs terapi med calcium almindeligvis er kontraindiceret hos patienter under terapi med digoxin.
 • Verapamil hæmmer den renale elimination af digoxin. Denne interaktion aftager under fortsat kombinationsbehandling i løbet af 5-6 uger. Verapamil displacerer digoxin fra vævsbindingen og medfører derfor pludselig stigning i serum-digoxin, når behandlingen påbegyndes. Senere indstiller serum-digoxin sig på et niveau, der alene afhænger af digoxinclearance.
 • Amiodaron, nifedipin, lornoxicam, quinin, spironolacton, itraconazol samt erythromycin og clarithromycin nedsætter den renale sekretion af digoxin og øger serumkoncentrationen af digoxin.
 • Propafenon og ciclosporin øger ligeledes serum-digoxin. Dosisreduktion af digoxin kan være nødvendigt.
 • Colestyramin, colestipol, obstipantia indeholdende magnesium samt antacida indeholdende aluminium eller magnesium nedsætter serum-digoxin ved at nedsætte absorptionsfraktionen.
 • Rifampicin og sulfasalazin nedsætter serum-digoxin ved øget omsætningshastighed via hepatisk enzyminduktion.
 • Naturlægemidler, som indeholder ginseng kan medføre en stigning i serum-digoxin.
 • Perikon kan nedsætte koncentrationen (AUC) af digoxin med ca. 25 % og bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 150 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878, 4023

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 3 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Digoxin har snævert terapeutisk indeks med stor risiko for overdosering. Se Digoxin (forgiftninger)

Farmakodynamik

Digoxin virker ved: 

 • En let nedsættelse af hjertets frekvens ved sinusrytme (negativ kronotrop effekt).
 • En hæmning af overledningen gennem atrio-ventrikulærknuden (negativ dromotrop effekt).
 • En forøgelse af myokardiets kontraktionskraft (positiv inotrop effekt).

Oral administration. Virkningen indtræder efter 30-60 minutter og er maksimal efter 1,5-3 timer. 

Parenteral administration. Virkningen indtræder efter 5-10 minutter. 

 

 

Farmakokinetik

 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved glomerulær og tubulær filtration.
 • Eliminationen er proportional med den glomerulære filtrationshastighed (GFR).
 • Plasmahalveringstid 1-2 døgn.
 • Oral administration. 60-85 % absorberes. Hos ca. 10 % af befolkningen omdannes en væsentlig del af dosis til inaktive metabolitter af bakterier i mave-tarm-kanalen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,0 - 7,5  

 

Håndtering 

Bør fortyndes med isotonisk natriumchlorid injektions-/infusionsvæske (10 ml til voksne) for at undgå lokalirritation. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
injektionsvæske 250 mikrog/ml 749903
1 ml amp

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4023. Weaver JB, Pearson JF. Influence of digitalis on time of onset and duration of labour in women with cardiac disease. Br Med J. 1973; 3(5879):519-20, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4741606 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

22.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...