Somavert

H01AX01
 
 
Syntetisk somatropinantagonist fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi.

Anvendelsesområder

Patienter med akromegali, som ikke har responderet tilstrækkeligt på kirurgi og/eller strålebehandling, og hvor behandling med somatostatinanaloger ikke har normaliseret IGF-I-koncentrationen eller ikke blev tolereret. 

 

Pegvisomant bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til akromegali og behandling af denne sygdom. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg eller 30 mg pegvisomant (konjugat af visomant og et macrogol). 

Doseringsforslag

 • Voksne. Sædvanligvis 10-15 mg s.c. dagligt.
  Dosis justeres efter IGF-I-niveau, maksimal døgndosis er 30 mg.
  I kombinationsbehandling med somatostatinanalog er en pegvisomantdosis på 40-60 mg pr. uge fordelt på 2 injektioner formentlig tilstrækkelig.

 

Bemærk: 

Inden behandlingen initieres, bør patientens baseline-værdier for leverfunktion vurderes. Se forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler

Væksthormonsecernerende tumorer 

 • Behandlingen reducerer ikke tumorstørrelse, og patienter med væksthormonsecernerende tumorer bør derfor overvåges for evt. progression af tumoren.

Monitorering af S-IGF 

 • S-IGF monitoreres og holdes inden for det aldersjusterede normalområde ved justering af dosis.

Diabetes Mellitus 

 • Risiko for hypoglykæmi. Justering af den antidiabetiske behandling kan være nødvendig.

Leverværdier 

Patientens baseline-værdier for leverfunktion måles inden behandlingsstart: 

Normale værdier. 

Behandlingen kan initieres. Levertallene bør måles hver 4.-6. uge i de første 6 måneder samt ved symptomer på hepatitis (træthed, madlede, icterus) eller symptomer på galdesten. Symptomer på galdesten kan ses ved kombinationsbehandling med somatostatin-analog. 

Forhøjede værdier, men under eller lig 3 gang UNL*. 

Behandlingen kan initieres. Levertallene bør måles hver måned i mindst det første 1 år og derefter hver 6. måned det efterfølgende år. 

Forhøjede værdier og over 3 gange UNL*. 

Årsagen til forhøjelsen skal udredes (tilstedeværelsen af galdesten bør undersøges - særligt ved tidligere behandling med en somatostatinanalog) og beslutning om initiering af behandling træffes på baggrund af udredningen. Levertal og kliniske symptomer monitoreres nøje, hvis behandling initieres. 

* Øvre normalværdier 

 

Ved måling af forhøjede værdier eller symptomer på leverinsufficiens under behandlingen: 

Forhøjede værdier, men under eller lig 3 gang UNL*. 

Behandlingen kan fortsættes med månedlig måling af levertal. 

Forhøjede værdier over 3 gange, men under 5 gange UNL* og 

uden symptomer på leverinsufficiens eller stigning i TBIL**. 

Behandlingen kan fortsættes med ugentlig måling af levertal og udredning af evt. alternative årsager til de forhøjede værdier. 

Forhøjede værdier på mindst 5 gange UNL* eller 

forhøjede værdier på mindst 3 gange UNL* for transaminaser og samtidig stigning i serum TBIL** (med eller uden symptomer på leverinsufficiens). 

 • Behandlingen seponeres.
 • Udredning af evt. alternative årsager til de forhøjede værdier.
 • Monitorering af levertallene til evt. normalisering.
 • Ved normaliserede levertal kan behandlingen forsøges genoptaget med forsigtighed og hyppig måling af levertal.

Symptomer på hepatitis eller anden leverskade.  

Udredning for lever-galde sygdom foretages. Ved bekræftet leverskade seponeres behandlingen. 

* Øvre normalværdier 

** Total bilirubin 

 

Uafhængigt af dosis ses stigning i levertransaminase (ALAT) 2-3 måneder efter behandlingsstart hos ca. 4 % (hos ca. 15 % ved kombinationsbehandling med somatostatinanalog). Tilstanden er oftest asymptomatisk og forbigående. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Artralgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Øjensmerter.
Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Influenzalignende symptomer.
Kontusion, Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser, Vægtøgning.
Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi.
Artritis, Myalgi.
Hypæstesi, Tremor.
Abnorme drømme, Somnolens.
Hæmaturi.
Dyspnø.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Hypertension, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Blødningstendens, Leukopeni, Trombocytopeni.
Morbus Meniere anfald.
Tandgener.
Sårhelingskomplikationer.
Allergiske reaktioner, Ansigtsødem.
Hypertriglyceridæmi.
Hukommelsesbesvær, Migræne, Uvarslede søvnanfald.
Angst, Apati, Konfusion, Personlighedsforstyrrelser.
Nyrefunktionspåvirkning.
Erytem, Purpura.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Aggressivitet.
Laryngospasme.

Interaktioner

På grund af øget insulinfølsomhed kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af insulin eller orale antidiabetika hos patienter med diabetes mellitus.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Referencer: 4131

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Blokerer væksthormonreceptorer i alle målorganer. Dette medfører hæmning af væksthormons biologiske virkninger, og der ses et fald i serumkoncentrationen af IGF-I samtidig med en stigning i serumkoncentrationen af GH. Pegvisomant medbestemmes som GH ved alle kommercielle GH-analyser i Danmark. 

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt efter s.c. injektion.
 • Biotilgængelighed ca. 60 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 33-77 timer.
 • Plasmahalveringstid 74-172 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 7,4. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens (1 ml). Se medfølgende brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25°C) i én enkelt periode på højst 30 dage. Må ikke genplaceres i køleskab. Ikke anvendte hætteglas inden for 30 dage skal derfor kasseres.
 • Brugsfærdig injektionsvæske skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Pegvisomantpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  10 mgpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  15 mgpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  20 mgpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  25 mgpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  30 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 15 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 30 mg
Glycin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 15 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 30 mg
Mannitol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 15 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 30 mg
Natriumdihydrogenphosphat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 15 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 30 mg
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 15 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 30 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mg 532072
30 stk. m. sprøjte
19.545,80 651,53
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 15 mg 142410
30 stk.
29.227,20 649,49
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mg 588227
30 stk. m. sprøjte
38.908,50 648,48
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mg 540527
30 stk. m. sprøjte
48.631,45 648,42
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 30 mg 126868
30 stk.
58.354,40 648,38

Referencer

4131. van der Lely AJ, Gomez R, Heissler JF. Pregnancy in acromegaly patients treated with pegvisomant. Endocrine. 2015; 49:769-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25542184 (Lokaliseret 16. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

05.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 26. juli 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...