Suxameton "SAD"

M03AB01
 
 
Depolariserende neuromuskulær blokker.

Anvendelsesområder

 • Total muskelafslappelse, specielt i forbindelse med endotrakeal intubation af patienter, som ikke er fastende
 • Kortvarig muskelafslappelse, fx ved elektroshockbehandling.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg eller 50 mg suxamethoniumchlorid. 

Doseringsforslag

 • Ca. 1 mg/kg legemsvægt i.v.
 • Børn skal have højere doser suxamethon pr. kg legemsvægt end voksne, spædbørn således det dobbelte.
 • Ved myasthenia gravis skal dosis af suxamethon øges pga. resistens, mens virkningsvarigheden forlænges ved supplerende doser.
 • I nødsituationer, hvor i.v. adgang ikke eksisterer, kan suxamethon administreres i.m. Muskelafslappelsen indtræder noget langsommere end efter i.v. indgift - hurtigere jo større dosis, der er givet. I forhold til i.v. indgift skal dosis mindst fordobles.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Hætteglas indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Suxameton "SAD" i hætteglas. Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Efter store brandsår, større muskelkontusioner, denervering af større områder (fx medullalæsion med paraplegi eller cerebralt insult), alvorlig sepsis og langvarig immobilisering/sengeleje (>72 timer) dannes ekstra "immature" acetylkolinreceptorer. Depolarisering af disse i forbindelse med indgift af suxamethon kan forårsage livstruende hyperkaliæmi. Risikoen består fra 24 timer til mindst 6 måneder efter læsionen, og patienten er tilbage i sin habitualtilstand.
 • Tetanus
 • Hyperkaliæmi
 • Muskeldystrofi og andre myopatier
 • Tidligere tilfælde af malign hypertermi hos patienten eller i den nærmeste familie.

Se endvidere Malign hypertermi

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse bør graden af neuromuskulær blokade monitoreres med nervestimulation. Udstyr til dette skal altid være tilgængeligt.
 • Forsigtighed tilrådes, hvor der er mistanke om nedsat niveau af plasma-kolinesterase, som tidligere har givet anledning til forlænget virkning.
 • Stor forsigtighed ved kendt allergi over for andre neuromuskulært blokerende midler, da høj grad af krydsreaktivitet (> 50 %) er rapporteret.

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Suxameton "SAD" i hætteglas indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Benzylalkohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt. Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år. Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af dosis i sprøjte med adrenalin og sprøjte med suxamethon. Hjertestop.
Forveksling af sprøjte med fentanyl og sprøjte med suxamethon. Initialt indgives 100 mg suxamethon i stedet for 100 mikrogram fentanyl. Svære brystsmerter, vejrtrækningsbesvær og angst inden operation.
Navneforveksling mellem Suxameton SAD og Sufenta. Stærkt nedsat muskelkraft og svær åndenød.
Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten er kritisk syg med forhøjet S-kalium. Ventrikelflimmer.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier, Bradykardi
Øjne Forhøjet intraokulært tryk
Mave-tarm-kanalen Meteorisme, Øget spytsekretion
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Hjertestop
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malign hypertermi
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme

Interaktioner

Anden medicin sammen med Suxameton "SAD"
 • Suxamethons effekt potenseres og forlænges af clindamycin, polymyxiner og aminoglykosider, fx neomycin og gentamicin i høje doser, specielt ved nyresvigt og myasthenia gravis.
 • Cytostatika (cyclophosphamid, thiotepa), ketamin og kolinesterasehæmmere (også øjendråber) potenserer/forlænger den muskelrelakserende virkning af suxamethon. Dette kan have betydning, såfremt akut indledning er påkrævet efter neostigminrevertering og ekstubation.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Kan anvendes ved kejsersnit. 

Humane data tillader ikke et meningsfyldt risikoestimat. I praksis kan anvendelse til gravide dog være nødvendigt. 

 

Indhold af benzylalkohol: Suxameton "SAD" i hætteglas indeholder benzylalkohol. Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. Ved injektion sent i graviditeten eller under fødsel kan præparatets indhold af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4133

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Absorberes ikke fra barnets mave-tarm-kanal. 

 

Konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Bemærk: Neostigmin er kontraindiceret ved overdosering. 

Farmakodynamik

Principielt den samme som acetylkolins. Der udløses en depolarisering med efterfølgende muskelkontraktion, der viser sig ved kortvarige fibrillære trækninger ("twitch"). Efter en depolarisering reagerer musklen i en periode ikke på yderligere nervestimulation. 

Virkningen indtræder efter 30-60 sekunder (i.v.) og 2-3 minutter (i.m.). Virkningsvarighed 2-6 minutter (i.v.) og 10-30 minutter (i.m.). 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres af plasma-kolinesterase.
 • Plasmahalveringstid < 1 minut.
 • Genetisk betinget nedsat enzymaktivitet ses hos 3-4 % af befolkningen. Virkningen kan forlænges flere timer.
 • < 10 % udskilles gennem nyrerne som aktive og inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
injektionsvæske 20 mg/ml 742528
10 ml
injektionsvæske 50 mg/ml 741866
5 ml amp

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4133. Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ. A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes. Rheum Dis Clin North Am. 2017; 43:489-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

03.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...