Duodopa®

N04BA02
 
 

Antiparkinsonmiddel til duodenal anvendelse. 

Anvendelsesområder

Fremskreden levodoparesponsiv Parkinsons sygdom (IPS) med svære motoriske fluktuationer og hyper-/dyskinesier, hvor anden behandling har utilstrækkelig effekt. 

Dispenseringsform

Enteralgel. 1 ml indeholder 5 mg carbidopa og 20 mg levodopa. 

Doseringsforslag

Beregnet til enteral administration ved hjælp af elektronisk pumpe og permanent sonde i duodenum via perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG). Initial behandling og indstilling af dosis kan ske via nasoduodenal sonde. 

 

Voksne 

 • Morgenbolusdosis. Sædvanligvis 100-200 mg levodopa, højst 300 mg som bolus.
 • Vedligeholdelsesdosis. Individuelt, sædvanligvis 40-120 mg levodopa/time i 16 timer, bør holdes inden for 20-200 mg/time. Maksimal anbefalet daglig dosis er 200 ml. I særlige tilfælde kan der være behov for en højere dosis og/eller administration i løbet af natten (24 timer).
 • Ekstra bolusdosis. 10-40 mg levodopa efter behov. Hvis behovet for ekstra doser overstiger 5 gange pr. dag, bør vedligeholdelsesdosis forhøjes.

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • Apopleksi
 • Snævervinklet glaukom
 • Fæokromocytom
 • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid). Disse skal seponeres mindst to uger inden påbegyndelse af behandlingen.
 • Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede. En kombination af MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med enteralgelen.
 • Patienter med alvorlige renale eller endokrine sygdomme (fx Cushings syndrom eller hypertyroidisme).

Forsigtighedsregler

Inden behandlingsstart  

 • Inden behandling foretages blodprøvekontrol af leverfunktion, nyrefunktion, hæmatologiske værdier og glucose, urinsyre samt Coombs' test.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis patienten tidligere har haft apopleksi eller AMI.
 • Der er rapporteret om polyneuropati hos patienter, der er blevet behandlet med levodopa/carbidopa enteralgel. Før behandlingsstart skal patienterne vurderes for tegn på eller tidligere forekomst af polyneuropati og kendte risikofaktorer, og derefter vurderes regelmæssigt.
 • Bør ikke anvendes til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet (der kan være indikation for behandling af patienter under 25 år, fx med diagnosen dopa-responsiv dystoni).

 

Under behandlingen skal forsigtighed udvises ved: 

 • Alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
 • Alvorlige lungesygdomme
 • Astma
 • Tidligere ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
 • Kramper
 • Tidligere konfusionstilstande og psykoser. Lav dosis og langsom dosisøgning er påkrævet.

 

Monitorering 

 • Leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede og kardiovaskulær funktion samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt.
 • Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
 • Ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

 

Bivirkninger

Levodopaafhængighed, som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Sårinfektion.
Reaktioner og ubehag ved indsættelsesstedet  (bl.a. erytem, arvæv, granulationsvæv, blødning, smerter).
Vægttab.
Dyskinesier.
Angst, Depression, Søvnløshed.
Ortostatisk hypotension**.
Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Palpitationer, Uregelmæssig puls, Ændret hjertefrekvens.
Bitter smag, Diarré*, Flatulens, Mundtørhed, Opkastning, Peritonitis*****, Synkebesvær.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Kontaktdermatitis.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet homocystein i blodet, Vægtøgning.
Nedsat appetit, Vitaminmangel  (B6 og B12).
Muskelkramper, Nakkesmerter.
Dystoni, Hovedpine, Hypæstesi, Neuropati, Paræstesier, Sedation, Tremor, Uvarslede søvnanfald.
Agitation, Eufori, Hallucinationer, Impulskontrolforstyrrelser  (bl.a. ludomani, tvangsspisning)***, Konfusion, Mareridt, Psykose, Somnolens, Søvnforstyrrelser.
Inkontinens, Urinretention.
Aspirationspneumoni, Dyspnø, Orofaryngeale smerter, Pneumoni.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Hypertension, Perifere ødemer, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni, Trombocytopeni.
Dobbeltsyn, Glaukom, Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati – NAION, Synsforstyrrelser.
Kramper.
Ataksi, Gangforstyrrelser, Øget håndtremor.
Demens, Suicidaladfærd.
Dysfoni.
Alopeci, Erytem.
Flebitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Gastro-intestinal blødning.
Malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand.
Angioødem.
Malignt melanom****.
Okulogyration.
Tankeforstyrrelser.
Priapisme.
Ikke kendt Gastro-intestinal perforation.
Anafylaktisk reaktion.
Sepsis.
Dopaminergt dysreguleringssyndrom******.

* De gastro-intestinale gener, der for det meste forekommer i begyndelsen af behandlingen, kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-præparatet med lidt mad eller væske eller ved dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

 

** Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

 

*** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

 

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

 

***** Flere bivirkninger, der primært skyldes komplikationer efter sondeanlæggelsen (nasojejunal eller PEG-J) er rapporteret (bl.a. orofaryngeale smerter, ubehag i maven, irritation i halsen). 

 

****** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden.  

Interaktioner

 • Alvorlige bivirkninger ved samtidig administration af non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid). Kombinationen af selektive MAO-B- (fx selegilin) og MAO-A-hæmmere (moclobemid) virker som non-selektive MAO-hæmmere. Non-selektive MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa.
 • På grund af synergisme øger levodopa den kardiotoksiske effekt af tricykliske antidepressiva.
 • Sympatomimetika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa.
 • Antikolinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsommere absorption og forstærke dyskinesier. Der kan opstå behov for at justere dosis af levodopa. Antikolinergika må ikke seponeres brat, når behandling med levodopa-præparater påbegyndes, da det kan tage noget tid, før virkningen af levodopa sætter ind.
 • Ortostatisk hypotension kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensiva og i kombination med selegilin og COMT-hæmmere, som kan øge biotilgængeligheden af levodopa. Dosisreduktion af levodopa-præparatet kan blive nødvendig.
 • Dopamin D2-receptor antagonister (fx visse antipsykotika) blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen af levodopa-præparatet. Omvendt kan levodopa også nedsætte effekten af antipsykotika. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af disse lægemidler.
 • Metoclopramid øger levodopas absorptionshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer bør ikke anvendes sammen.
 • Benzodiazepiner, isoniazid og phenytoin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa.
 • Pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.
 • Levodopa kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers interval.
 • Amantadin har en synergistisk virkning med levodopa og kan øge levodopa-relaterede bivirkninger. En dosisjustering kan være nødvendig.
 • Bemærk: Risiko for falsk positiv reaktion for urinketonstof og antiglobuliner (bl.a. Coombs test) og falsk negativ reaktion ved glucoseoxidasemetoder til bestemmelse af glucosuri.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Symptomer på parkinsonisme er forbundet med mangel på dopamin i de basale hjerneganglier. 

Levodopa  

 • Decarboxyleres hurtigt efter oral indgift til dopamin (der ikke passerer blod-hjernebarrieren). Derfor vil kun en mindre mængde uomdannet levodopa nå CNS under normale forhold.

Carbidopa 

 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren. Hæmmer den ekstracerebrale decarboxylering af levodopa, overvejende i den intestinale mucosa. Dermed øges mængden af levodopa, som er tilgængelig for transport igennem blod-hjernebarrieren med efterfølgende omdannelse til dopamin intracerebralt.

Farmakokinetik

Carbidopa 

 • Metaboliseres fuldstændigt.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Levodopa 

 • Biotilgængelighed 84-99 %.
 • Terapeutisk plasmakoncentration af levodopa efter 10-30 minutter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Produktet skal anvendes inden for 24 timer, efter at det er taget ud af køleskabet. 

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enteralgel 20+5 mg/ml 095314
7 x 100 ml
8.965,75 384,25

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

15.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...