Propolipid

N01AX10
 
 

Anæstetikum med kortvarig virkning til intravenøs anæstesi. Ingen analgetisk virkning.  

Anvendelsesområder

 • Anæstesiindledning samt anæstesi hos voksne og børn over 1 måned.
 • Induktion af sedering af voksne og børn over 1 måned ved diagnostiske og kirurgiske procedurer.
 • Sedering af ventilerede patienter over 16 år.

 

Bemærk: Bør ikke anvendes som eneste anæstetikum på grund af manglende analgetisk effekt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, emulsion. 1 ml indeholder 10 mg eller 20 mg propofol. 

Doseringsforslag

Anæstesiindledning og anæstesi af kortere varighed 

 

Voksne og børn over 8 år 

 • Præmedicinering. Før indgift af propofol gives et analgetikum, fx fentanyl 5 min. før eller alfentanil 1 min. før.
 • Intravenøs injektion. 1,5-2,5 mg propofol/kg legemsvægt gives i.v. med en hastighed af højst 40 mg/10 sek.

 

Børn fra 1 måned til 8 år kan behøve højere dosis. 

Nyfødte og præmature børn tåler propofol meget dårligt og vil ofte udvikle betydelig kredsløbspåvirkning (hypotension og bradykardi) efter en bolusdosis (1-3 mg/kg). 

Dersom en længerevarende hypnotisk virkning ønskes, kan den intravenøse injektion gentages, idet der sædvanligvis gives 25-50 mg efter behov, eller anæstesien kan fortsættes med intravenøs infusion af 4-12 mg/kg legemsvægt/time (afhængigt af den samtidige dosering af opioid) i separat vene eller via en trevejshane og under anvendelse af infusionspumpe.  

Hos børn vil 9-15 mg/kg/time sædvanligvis give en tilfredsstillende anæstesi. Ved længerevarende infusion af propofol bør der dog ikke anvendes hastigheder, der overstiger 4 mg/kg/time. 

 

Til sedering af patienter på intensiv afdeling anbefales kontinuerlig infusion, sædvanligvis opnås tilfredsstillende sedation ved en infusionshastighed på 0,3-4,0 mg/kg legemsvægt/time. 

 

Bemærk: 

 • Bør kun anvendes af anæstesilæger, læger med erfaring i intensiv behandling eller specielt uddannede sygeplejersker til sedation i forbindelse med undersøgelser.
 • Nedsat dosering til:
  • patienter i ASA-klasse 3-4
  • patienter over 55 år.
 • Til svækkede patienter anbefales endvidere en langsommere injektionshastighed (20 mg = 2 ml/10 sek.).
 • Sikkerheden og effekten ved sedation under intensiv behandling af børn under 16 år er ikke påvist.
 • Beholderen skal omrystes før brug.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtig dosistitrering og længere postoperativ observation. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes.
 • Dosis bør nedsættes ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til anæstesi af børn under 1 måned (5891).  

Referencer: 5891

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved nedsat funktion af:
  • hjerte
  • lunge.
 • Desuden forsigtighed ved:
  • kardiovaskulær sygdom
  • hypovolæmi
  • forhøjet intrakranielt tryk
  • epilepsi
  • mitokondriesygdom.
  • risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Nedsat dosering ved forstyrrelser i lipidmetabolismen eller andre tilstande, hvor fedtemulsioner bør anvendes med forsigtighed. Evt. monitoreres serum-lipidniveauet. 1 ml injektionsvæske indeholder 0,1 g fedt.
 • Anvendes under konstant monitorering og kun hvor genoplivningsudstyr er tilgængeligt.
 • Vævsnekrose, smerter og hævelser er set efter utilsigtet ekstravaskulær administration.
 • Bemærk: Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter anæstesi.
 • Injektions- og infusionsvæske indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af infusionshastigheder på pumper hos patient under kompleks væskebehandling, så der overdoseres. Hjertestop.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi** Takykardi**
Mave-tarm-kanalen Hikke**, Kvalme*, Opkastning*
Nervesystemet Hovedpine*
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø** Hoste**
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Flebitis ved indstiksstedet
Vaskulære sygdomme Trombose
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser*
Nervesystemet Epilepsilignende anfald, Svimmelhed*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber  (postoperativt)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Nekrose på indstiksstedet
Nervesystemet Bevidsthedstab  (postoperativt)
Nyrer og urinveje Misfarvning af urinen  (efter langvarig administration)
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier, Hjerteinsufficiens
Lever og galdeveje Hepatomegali
Undersøgelser Ekg-forandringer
Metabolisme og ernæring Acidose, Hyperkaliæmi, Hyperlipidæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Nervesystemet Ufrivillige bevægelser
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet***, Eufori, Hyperseksualitet
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Priapisme
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression

* I forbindelse med opvågningen. 

** I forbindelse med induktionen. 

*** Der er forekommet misbrug og afhængighed af propofol (særligt hos sundhedspersonale). 

 

 • Spontane bevægelser og myokloni ses under induktionen.
 • Kortvarig hypotension især ved hurtig injektion samt af og til kortvarig (30-60 sekunder) apnø.
 • Bradykardi kan nødvendiggøre brug af antikolinerge stoffer.
 • Mere udtalt hypotension kan kræve behandling.
 • Smerter på injektionsstedet (især hvis små vener anvendes) kan forebygges eller lindres med lidocain: 1 ml lidocain 1 % injiceres umiddelbart før propofol eller blandes i 20 ml af injektionsvæsken. Alternativt anvendes propofol 5 mg/ml, der i mindre grad medfører smerter.
 • Bl.a. i forbindelse med høje doser (> 4 mg/kg/time), sepsis, alvorlige neurologiske skader og kombination med høje doser steroider eller vasokonstriktorer, er der i enkelte tilfælde set et symptomkompleks (propofol infusionssyndrom) med bl.a. rhabdomyolyse, acidose, hyperkaliæmi, hyperlipidæmi, nyresvigt, arytmier og hjertestop.
 • Hovedpine, svimmelhed, kulderystelser, kvalme og opkastning kan forekomme i opvågningsfasen, men opvågning efter propofolanæstesi er generelt præget af få gener.
 • Forbigående bevidsthedstab er set postoperativt.
 • Forsinkede epilepsilignende anfald er forekommet (forsinkelsen kan være få timer og op til adskillige dage).
 • Misfarvning af urinen kan ses efter længerevarende administration.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Propolipid
 • Adrenalin kan øge blodtrykket hos patienter i behandling med propofol med ca. 16 %.
 • Remifentanil kan øge effekten af propofol.
 • Øget risiko for muskelkramper er set ved kombination med baclofen.
 • Ved samtidig behandling med valproat er der set behov for en lavere dosis propofol.
 • Synergistisk effekt ved kombination med fentanyl. Dosis af propofol, kan reduceres.
 • Benzodiazepiner, parasympatolytika og inhalationsanæstetika kan forlænge anæstesien og nedsætte respirationshastigheden midlertidigt og øge forekomsten af apnø.
 • Den sederende virkning af midler med CNS-deprimerende virkning kan forstærkes.
 • Efter behandling med suxamethonium og neostigmin er der set bradykardi og hjertestop.
 • Kombination med opioider kan forlænge og forstærke den sedative effekt samt give længere og hyppigere apnøperioder.
 • Midler der nedsætter hjertets minutvolumen (fx β-blokkere) reducerer clearance af propofol.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Omkring 2 % af gravide gennemgår non-obstetrisk kirurgi i deres graviditet. De mest almindelige indgreb inkluderer appendektomi, cholecystektomi, traume- og cancerkirurgi. Generel anæstesi, og det specifikke valg af anæstesimidler, under graviditet vil altid følge en meget specifik og individuel vurdering.  

 

Der er meget få specifikke data for de enkelte lægemidler, som anvendes ved generel anæstesi tidligt i graviditeten. Der er derimod data for mange tusinde gravide, som har været i generel anæstesi i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af fostermisdannelser. Kirurgiske indgreb kan i sig selv øge risikoen for spontan abort eller preterm fødsel. Ved anvendelse i forbindelse med fødslen kan der ses neonatal respirationspåvirkning. 

 

Dyrestudier har vist, at GABA-receptoragonister (inhalationsanæstetika, benzodiazepinerne lorazepam og midazolam, barbiturater og propofol), og nogle NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester til anæstesi og sedation i mere end 3 timer. FDA udsendte i 2016 en ”warning” baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1597, 4323, 4324, 4325, 4326, 4891

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 % og da den gastro-intestinale absorption er lav, skønnes det usandsynligt, at barnet eksponeres for klinisk relevante mængder propofol. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos ammede børn. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner. Dog er intravenøs infusion/indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske over 12 timer af ethvert indholdsstof en forbudt metode. Undtaget er lovlig modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Ikke relevant.

Ikke relevant. 

Farmakodynamik

 • Kortvarigt virkende anæstetikum med ringe analgetisk virkning. Øger den GABA-medierede hæmning i CNS.
 • Virkningen indtræder efter 0,5-1 minut (i.v. injektion). Virkningsvarighed 5-10 minutter (efter indgift af ca. 2,5 mg/kg).

Farmakokinetik

 • Efter intravenøs indgift fordeles propofol straks i vævene, især i hjernevæv.
 • Eliminationen er bifasisk med en plasmahalveringstider på 0,5-1 time og 3-6 timer, formentlig pga. redistribution fra fedtvæv.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive sulfat- eller glucuronidderivater, som udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 7,5-8,5.  

Håndtering

 • Hætteglasset skal omrystes før brug.

Forligelighed ved infusion 

 • 10 mg/ml:
  • Til i.v. infusion kan injektionsvæske 10 mg/ml anvendes ufortyndet eller fortyndet med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske eller ukonserveret lidocain-injektionsvæske 10 mg/ml.
  • Bør ikke fortyndes mere end 1:5.
 • 20 mg/ml:
  • Må ikke blandes med andre injektions- eller infusionsvæsker.
  • Kan anvendes samtidig med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske eller ukonserveret lidocain-injektionsvæske 10 mg/ml via et Y-samlestykke tæt ved injektionsstedet.

 

Holdbarhed

 • Må ikke fryses.
 • Infusionssystemer og beholdere med injektions- og infusionsvæske skal udskiftes efter højst 12 timer.
 • Efter anbrud: Hætteglassets indhold skal anvendes umiddelbart.
 • Efter fortynding: Indgivelse skal være afsluttet efter højst 6 timer.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, emulsion 10 mg/ml
Propolipid
081821
5 x 20 ml
89,75 0,90
(B) injektions- og infusionsvæske, emulsion 10 mg/ml
Propolipid
397659
10 x 20 ml
214,40 1,07
(B) injektions- og infusionsvæske, emulsion 10 mg/ml
Propolipid
021676
10 x 50 ml
510,80 1,02
(B) injektions- og infusionsvæske, emulsion 10 mg/ml
Propolipid
021636
10 x 100 ml
1.004,75 1,00
(B) injektions- og infusionsvæske, emulsion 20 mg/ml
Propolipid
021647
10 x 50 ml
1.004,75 2,01

Referencer

5891. Smith HAB, Besunder JB, Betters KA et al. 2022 Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guidelines on Prevention and Management of Pain, Agitation, Neuromuscular Blockade, and Delirium in Critically Ill Pediatric Patients With Consideration of the ICU Environment and Early Mobility. Pediatr Crit Care Med. 2022; 23(2):7110, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35119438/ (Lokaliseret 20. marts 2023)


4891. ACOG. ACOG Committee Opinion No. 775 Summary: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2019; 133:844-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30913194 (Lokaliseret 18. oktober 2023)


4325. Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al. Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(1):98-102, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4326. Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists. Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017; 129(4):777-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4323. Heesen M, Klimek M. Nonobstetric anesthesia during pregnancy. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29(3):297-303, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4324. Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al. Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention. Am J Surg. 2005; 190(3):467-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538 (Lokaliseret 3. marts 2022)


1597. Mazze RI, Källén B. Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases. Am J Obstet Gynecol. 1989; 161(5):1178-85, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2589435/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 

Revisionsdato

20.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...