Prialt

N02BG08
 
 

Analgetikum. N-type calciumkanalblokker. Ziconotid

Anvendelsesområder

Stærke kroniske smerter, som kræver intratekal analgesi.
Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i intratekal indgift. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mikrogram ziconotid (som acetat). 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 2,4 mikrogram/dag som kontinuerlig infusion intratekalt. 

Dosis kan titreres op med 2,4 mikrogram/dag med et interval på mindst 24 timer og helst 48 timer eller mere. 

Sædvanligvis ≤ 9,6 mikrogram/dag, højst 21,6 mikrogram/dag. 


Bemærk: Skal indgives via et intratekalt kateter ved hjælp af ekstern eller intern infusionspumpe. Der er ingen erfaring med langtidsbehandling. 

Kontraindikationer

  • Intratekal kemoterapi.
  • Tidligere psykoser eller selvmordstanker/-adfærd ved behandling med ziconotid.

Forsigtighedsregler

  • Plasma-kreatinkinase bør kontrolleres
  • Depression
  • Intratekal behandling medfører risiko for meningitis og andre alvorlige infektioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Nystagmus, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Gangforstyrrelser, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Somnolens
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Synsforstyrrelser  (fx dobbeltsyn) Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser Kulderystelser, Temperaturstigning, Træthed
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase, Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Nervesystemet Arefleksi, Ataksi, Hukommelsesbesvær, Hyperæstesi, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Paræstesier, Sedation, Tremor Hyporefleksi
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Kognitiv dysfunktion, Nervøsitet, Talebesvær Irritabilitet, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinretention Dysuri
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Ændret lugtesans
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Nervesystemet Aseptisk meningitis, Encefalopati
Psykiske forstyrrelser Delirium, Psykose, Suicidaladfærd
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Interaktioner

Anden medicin sammen med Prialt

Samtidig indgift af baclofen, bupivacain eller propofol kan medføre somnolens.  

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Prialt påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Prialt påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Hæmmer frigørelsen af neurotransmittere, inkl. substans P, og hermed det spinale smertesignal.

Farmakokinetik

  • Efter intratekal infusion er halveringstiden i cerebrospinalvæsken 4,6 timer.
  • Efter passage til det systemiske kredsløb degraderes ziconotid til peptidfragmenter og aminosyrer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3-5. 


Forligelighed ved infusion 

Kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på mindst 5 mikrogram/ml (ekstern pumpe) eller 25 mikrogram/ml (intern pumpe). 

Må ikke blandes med andre farmaka. 


Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Brugsfærdig infusionsvæske: Holdbarheden afhænger af den anvendte pumpetype.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 100 mikrogram/ml
Prialt
071223
1 ml
3.474,60 3.474,60 416,97
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 100 mikrogram/ml
Prialt
154692
1 ml (Abacus)
3.474,60 3.474,60 416,97
 
 

Revisionsdato

10.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...