Yondelis

L01CX01
 
 

Cytostatikum. 

Anvendelsesområder

 • Fremskredent bløddelssarkom (STS), når behandling med antracycliner og ifosfamid ikke har vist effekt, eller hvor disse stoffer ikke kan anvendes.
 • Fremskreden ovariecancer i kombination med liposomal doxorubicin ved progression eller recidiv efter platinbaseret kemoterapi.

 

Trabectedin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 0,25 mg eller 1 mg trabectedin. 

Doseringsforslag

Bløddelssarkom 

 • Voksne. Oftest 1,5 mg/m2 legemsoverflade i.v. over 24 timer med et interval på 3 uger mellem cyklerne.

Ovariecancer 

 • Voksne. 1,1 mg/m2 over 3 timer efterfulgt af liposomalt doxorubicin med et interval på 3 uger.

Bemærk: 

 • Ved begge behandlinger gives 20 mg dexamethason i.v. 30 minutter før indgift af trabectedin - ikke kun som antiemetikum, men også pga. leverbeskyttende virkning.
 • Bør gives i centralt venekateter.
 • En lang række hæmatologiske kriterier skal være opfyldt før hver infusion. Dosisreduktion pga. toksicitet kan blive nødvendigt, se produktresume.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. 

  Kontraindiceret som monoterapi ved GFR < 30 ml/min og som kombinationsterapi ved GFR < 60 ml/min. Der findes ingen data. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion pga. øget risiko for levertoksicitet. Leverfunktionen bør monitoreres under behandlingen, da dosisjustering kan være nødvendig. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig infektion.
 • Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.

Forsigtighedsregler

 • Ved ekstravasation forekommer vævsnekrose. Der er ingen antidot.
 • Samtidig anvendelse af potente CYP3A4-hæmmere
 • Samtidig administration af lægemidler, der kan medføre rhabdomyolyse (fx statiner). Hvis der forekommer rhabdomyolyse, skal der omgående iværksættes støttende foranstaltninger i form af parenteral hydrering, alkalinisering af urinen og dialyse. Behandlingen bør afbrydes, indtil patienten er kommet sig fuldstændigt.
 • Hvis der udvikles feber, bør støttende behandling iværksættes omgående.
 • Der bør undersøges for nedsat venstre ventrikelfunktion (LVEF) før og under behandling, specielt ved risiko for kardiomyopati pga. tidligere eksponering for antracycliner eller ved eksisterende symptomer på hjerteinsufficiens.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Temperaturstigning, Træthed.
Infektioner.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Nedsat plasma-albumin.
Nedsat appetit.
Artralgi, Rygsmerter.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Dyspnø, Hoste.
Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Dyspepsi, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner.
Sepsis.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Vægttab.
Dehydrering, Hypokaliæmi.
Myalgi.
Perifer neuropati.
Alopeci, Hududslæt, Pigmentforandringer i huden, Rødme.
Hypotension, Lungeemboli, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Rhabdomyolyse.
Lungeødem.
Kapillær lækagesyndrom.
Ikke kendt hyppighed Leverinsufficiens.

Interaktioner

 • Samtidig administration af CYP3A4-hæmmere eller -induktorer kan muligvis øge eller nedsætte koncentrationen af trabectedin i blodet.
 • Samtidig brug af trabectedin og phenytoin kan muligvis reducere phenytoins absorption og medføre øget risiko for kramper.
 • Trabectedin er substrat for P-glykoprotein (P-gp), og derfor kan samtidig administration af P-gp-hæmmere (fx ciclosporin og verapamil) muligvis øge plasmakoncentrationen og dermed den cytostatiske effekt af trabectedin.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd
 • Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen.
 • Mænd i behandling skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 5 måneder efter afslutning af behandlingen.
Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Binder sig til DNA og påvirker flere transskriptions- og reparationsfaktorer. Dette medfører hæmning af celledeling og dermed celledød.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt via CYP3A4.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 6 

  

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

  

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i 20 ml sterilt vand under omrystning til en koncentration på 0,05 mg/ml. 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat sættes til isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Koncentration i den færdige infusionsvæske må ikke overstige 0,030 mg/ml. 

  

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Må ikke blandes med andre farmaka. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Rekonstitueret koncentrat til infusionsvæske er kemisk holdbart i 30 timer ved stuetemperatur (< 25 º C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Trabectedinpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  0,25 mg/dosispulver til konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/dosis

Hjælpestoffer

Andre:
Kaliumdihydrogenphosphat : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 0,25 mg/dosis, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/dosis
Saccharose : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 0,25 mg/dosis, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/dosis

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 0,25 mg/dosis 015598
1 htgl.
5.332,50 5.332,50
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/dosis 015532
1 htgl.
20.015,75 20.015,75

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

08.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...