Cefuroxim "Navamedic"

J01DC02
 
 

Anvendelsesområder

Alvorlige infektioner forårsaget af cefuroximfølsomme bakterier, fx urinvejsinfektion eller pneumoni hos penicillinallergikere. 

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1.500 mg cefuroxim (som natriumsalt). 

Pulver til injektionsvæske, opløsning/suspension. 1 hætteglas indeholder 250 mg eller 750 mg cefuroxim (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 40 kg. 750-1.500 mg i.v. 3-4 gange i døgnet.
 • Børn < 40 kg.
  • Børn > 3 uger. 30-100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 3-4 doser. Sædvanligvis 60 mg/kg legemsvægt/døgn til de fleste infektioner.
  • Børn < 3 uger. 30-100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-3 doser.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-20 ml/min.

  Nedsat nyrefunktion  

  Dosis i.v. (voksne)  

  GFR 10-20 ml/min.  

  750 mg i.v. 2 gange dgl.  

  GFR < 10 ml/min.  

  750 mg i.v. 1 gang dgl.  

  Hæmodialyse  

  750 mg i.v./i.m. efter hver dialyse  

  Peritonealdialyse  

  250 mg pr. 2 liter dialysevæske  

  CAVH eller high-flux-hæmofiltration*  

  750 mg 2 gange dgl.  

  * Ved low-flux hæmofiltration følges dosering svarende til GFR ovenfor.  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi 2-5 %). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Natriumindhold:
  • 1 hætteglas med 250 mg indeholder 0,6 mmol natrium, som svarer til ca. 35 mg natriumchlorid.
  • 1 hætteglas med 750 mg indeholder 1,8 mmol natrium, som svarer til ca. 105 mg natriumchlorid.
  • 1 hætteglas med 1,5 g indeholder 3,5 mmol natrium, som svarer til ca. 205 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag og flebitis ved indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Undersøgelser Positiv Coombs' test
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi
Hjerte Kounis syndrom
Mave-tarm-kanalen Clostridioides difficile colitis, Pseudomembranøs colitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Drug fever
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Jarisch-Herxheimers reaktion, Serumsyge, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudkløe
Vaskulære sygdomme Vasculitis

Interaktioner

 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefuroxim. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge cefuroxims nefrotoksicitet.
 • Oralt: Samtidig indgift af antacida og syresekretionsnedsættende midler hæmmer absorptionen.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en lille øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3713

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 0,4 % efter enkeltdosis, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Frekvensen af bivirkninger hos barnet er på niveau med placebo. Blodig diarré er beskrevet hos et præmaturt barn. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefuroxim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
    • Staphylococcus aureus
   • Gramnegative bakterier som fx
    • E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 1-1,5 timer.
 • Ca. 95 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 30-60 minutter (i.m.).
 • Se endvidere tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 6-8,5. 

 

Håndtering 

 • Til i.v. injektion opløses 250 mg, 750 mg eller 1.500 mg pulver til injektionsvæske i mindst 2 ml, 6 ml henholdsvis 15 ml sterilt vand. Injektionen gives over ca. 3 min.
 • Til i.m. injektion opblandes 250 mg eller 750 mg pulver til injektionsvæske i mindst 1 ml eller 3 ml sterilt vand og ryst forsigtigt for at danne en homogen suspension.
  1.500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske bør ikke gives intramuskulært.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Tilberedning af infusionsvæske: 

 • 1.500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske opløses i mindst 50 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Infusionen gives over ca. 25 min.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion: 

 • Bør ikke blandes med andre end ovennævnte infusionsvæsker eller tilsættes andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig injektionsvæske
  • Kemisk og fysisk holdbar højst 8 timer ved 25 °C og højst 24 timer i køleskab (2-8 °C), men bør anvendes umiddelbart
 • Brugsfærdig injektions- og infusionsvæske
  • Kemisk holdbar i højst 12 timer ved 25 °C og højst 24 timer i køleskab (2-8 °C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 250 mg 392219
10 stk.
1.115,65 111,57 1.339,32
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 750 mg 572322
10 stk.
495,65 49,57 198,26
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1500 mg 470938
10 stk.
643,05 64,31 128,61

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3713. Berkovitch M, Segal-Socher I, Greenberg R et al. First trimester exposure to cefuroxime: a prospective cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2000; 50(2):161-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10930968 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

24.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...