Ferinject®

B03AC
 
 

Anvendelsesområder

Behandlingskrævende jernmangelanæmi

 • Når orale jernpræparater ikke kan anvendes eller ved manglende effekt.
 • Ved klinisk behov for hurtig tilførsel af jern.

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder ferricarboxymaltose (svarende til 50 mg jern). 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 14 år 

Dosering sker jf. trin 1-3 nedenfor: 

 

 • 1. Beregning af jernbehov (kumulativ dosis)
  • Jf. tabel 1 beregnes først patientens jernbehov (kumulativ dosis), som er afhængig af legemsvægt og hæmoglobinniveau:

Tabel 1 

Hb  

(mmol/L)  

Legemsvægt  

< 35 kg  

35-70kg 

>70 kg 

< 6,2 

500 mg 

1.500 mg 

2.000 mg 

6,2-8,7 

500 mg 

1.000 mg 

1.500 mg 

≥ 8,7 

500 mg 

500 mg 

500 mg 

 

 • 2. Engangsdoser beregnes og indgives
  • I.v. infusion
   • Højst 0,4 ml (20 mg jern)/kg legemsvægt pr. uge som i.v. infusion, dog højst 1.000 mg.
  • I.v. injektion
   • Højst 0,3 ml (15 mg jern)/kg legemsvægt som i.v. injektion, dog højst 1.000 mg.
  • Engangsdosis højst 1.000 mg/behandling
  • Indgivelse
   • Må kun gives i.v.
   • Indgivelsestid ved i.v. injektion af:
    • 500 mg-1.000 mg: Mindst 15 minutter
    • 200-500 mg: 2-5 minutter svarende til højst 100 mg jern/minut
    • 100-200 mg: Ingen minimum infusionstid.
   • ikke gives i.m. eller s.c.
   • I forbindelse med hæmodialyse kan præparatet gives som i.v. injektion eller infusion direkte i blodslangen på dialyseapparatets veneside i en maksimal dosis på 200 mg pr. behandling.
 • 3. Til slut vurdering af jernstatus efter afsluttet behandling
  • Efter mætning af jern, tidligst 4 uger efter sidste dosis i trin 2, bør hæmoglobinniveauet bestemmes.
  • Evt. ny behandling som beskrevet i trin 1 og 2 ovenfor.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 14 år.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for selve præparatet eller alvorlig overfølsomhed overfor andre i.v.-jernpræparater
 • Tegn på jernoverskud
 • Anæmi, som ikke skyldes jernmangel
 • Hæmosiderose og hæmokromatose
 • Porfyria cutanea tarda
 • Levercirrose, hepatitis og transaminaseværdier tre gange højere end den normale øvre grænse
 • Bakteriæmi, igangværende alvorlig infektion.

Forsigtighedsregler

 • Risikoen for overfølsomhed er øget hos patienter med kendte allergier (herunder lægemiddelallergier) og hos patienter med immunologiske eller inflammatoriske tilstande (fx systemisk lupus erythematosus, reumatoid artritis) samt hos patienter med svær astma, eksem eller andre atopiske allergier i anamnesen. Hos disse patienter må i.v.-jernbehandlingen kun benyttes, hvis fordelene klart vurderes at opveje potentielle risici.
 • Kan forårsage livstruende anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner.
 • I.v.-jernprodukter skal derfor administreres af personale, som er uddannet til at evaluere og håndtere anafylaktiske reaktioner. Genoplivningsudstyr skal være tilgængeligt på stedet.
 • Tæt monitorering for tegn på overfølsomhed under og mindst 30 minutter efter hver i.v. administration.
 • Før hver i.v. administration skal patienten informeres om risikoen for overfølsomhed, om relevante symptomer, og om at søge læge, hvis der opstår en reaktion.
 • For at minimere risiko for overfølsomhedsreaktioner skal doserings- og administrationsforskrifter overholdes.
 • Leverdysfunktion.
 • Ekstravasal lækage kan forårsage vævsnekrose og misfarvning af huden.
 • Ved kompenseret leverdysfunktion må parenteral jern kun gives efter omhyggelig fordel-/risikovurdering.
 • Symptomatisk hypofosfatæmi, som kan føre til osteomalaci og frakturer er rapporteret post marketing. S-phosphat bør overvåges ved flere administrationer af høje doser eller langvarig behandling samt ved eksisterende risikofaktorer for hypofosfatæmi. Patienter bør opfordres til at søge læge, hvis de oplever en forværret træthed med myalgier eller knoglesmerter.
 • Natriumindhold
  1 ml indeholder 0,24 mmol, som svarer til 14 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der blev fejlagtigt fremstillet en infusionsvæske, som var 5 gange for stærk. Anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hypofosfatæmi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Rødme
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kulderystelser, Træthed
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet basisk fosfatase
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Nervesystemet Paræstesier
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Perifere ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Flatulens
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Rigiditet
Psykiske forstyrrelser Angst
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Misfarvning af huden
Vaskulære sygdomme Flebitis, Synkope
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Kounis syndrom
Immunsystemet Ansigtsødem
Nervesystemet Bevidsthedstab

Interaktioner

 • Absorptionen af oralt jern hæmmes, hvorfor oral jernbehandling først bør påbegyndes 5 døgn efter afsluttet injektionsbehandling.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 250 parenteralt eksponerede gravide for ferriholdige jernpræparater på forskellige tidspunkter af graviditeten uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Anvendelsen af parenterale jernprodukter bør forbeholdes 2. og 3. trimester. Forbigående føtal bradykardi er beskrevet i tilslutning til intravenøs jernbehandling under graviditeten - formentlig som følge af en hypersensitivitetsreaktion hos moder. 

 

EMA har vurderet, at anvendelse af intravenøse jernprodukter hos gravide har et gunstigt benefit-risk-forhold, såfremt anden behandling er utilstrækkelig eller ikke tolereres. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4265, 4266, 4297

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Indeholder jernkomplekset ferricarboxymaltose.
 • Komplekset giver kontrolleret og langsom afgivelse af biotilgængeligt jern til jerntransporten og depotproteinerne (henholdsvis transferrin og ferritin).

Farmakokinetik

 • Jern frigives hurtigt i blodet fra en kulhydratpolymer, hvorefter det bindes til de jernbindende proteiner ferritin (cellulært depot) og transferrin.
 • Plasmahalveringstid 7-12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

  

Forligelighed ved infusion 

 • 10-20 ml opblandes i maksimalt 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Må ikke tilsættes andre farmaka.
 • Ved dråbeinfusion må kun fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.


Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 145795
5 x 2 ml
1.986,65 198,67 397,33
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 400244
20 ml
4.063,65 203,18 406,37
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 145817
5 x 10 ml
10.133,85 202,68 405,35

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4265. Holm C. Intravenous iron treatment in the puerperium. Dan Med J. 2018; 65, https://europepmc.org/abstract/med/29619936 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4266. Breymann C, Honegger C, Hösli I et al. Diagnosis and treatment of iron-deficiency anaemia in pregnancy and postpartum. Arch Gynecol Obstet. 2017; 296:1229-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28940095 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4297. EMA. Assessment report for: Iron containing intravenous (IV). 2013; 549569, https://www.ema.europa.eu/documents/referral/intravenous-iron-containing-medicinal-products-article-31-referral-assessment-report_en.pdf (Lokaliseret 3. marts 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

06.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...