Mozobil

L03AX16
 
 

Bicyclam-derivat, der anvendes til mobilisering af hæmatopoietiske stamceller. 

Anvendelsesområder

 • I kombination med G-CSF for at øge mobiliseringen af hæmatopoietiske stamceller til perifert blod med henblik på opsamling og efterfølgende autolog transplantation hos patienter med lymfom eller myelomatose.

Plerixafor bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til onkologiske og/eller hæmatologiske lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg plerixafor. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Legemsvægt ≤ 83 kg. 20 mg (evt. 0,24 mg/kg legemsvægt) s.c.
 • Legemsvægt > 83 kg. 0,24 mg/kg legemsvægt s.c.

 

Børn og unge (1-18 år) 

 • 0,24 mg/kg legemsvægt s.c

 

Gives 6-11 timer før påbegyndelse af aferese og efter 4 dages forbehandling med G-CSF. Kan anvendes i 2-4 (-7) dage i træk. Maksimal dosis 40 mg/døgn.  

 

Bemærk: Ingen erfaring vedr. børn < 1 år. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 0,16 mg/kg legemsvægt/døgn, dog højst 27 mg/døgn. 

  Erfaring savnes ved GFR < 20 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Leukocyt- og trombocyttal bør kontrolleres løbende.
 • Plerixafor bør ikke anvendes til patienter med leukæmi pga. risiko for mobilisering af leukæmiceller og efterfølgende kontaminering af afereseproduktet.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed, Utilpashed
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Hud og subkutane væv Erytem Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Psykiske forstyrrelser Abnorme drømme, Mareridt
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Splenomegali
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Miltruptur
Myokardieinfarkt er set, men årsagssammenhæng ikke dokumenteret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. På grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse under graviditet.  

 

Se: Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ingen data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Bindes selektivt og reversibelt til CXCR4-kemokinreceptoren, hvorved binding til dens ligand, adhæsionsmolekylet SDF-1α (CXCL12), forhindres. Hermed frigøres hæmatopoietiske stamceller og mere modne celler til det perifere blod.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 30-60 min.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed
pH. 6-7,5.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 048505
1,2 ml
47.073,35 39.227,79 32.941,46

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

04.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...