Halaven

L01XX41
 
 

Antineoplastisk middel. Syntetisk analog til naturligt forekommende komponent fra den marine svamp Halichondria okadai. 

Anvendelsesområder

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk mammacancer med sygdomsprogression efter mindst to kemoterapiregimer for fremskreden sygdom.
  Tidligere behandling skal have omfattet et antracyclin og et taxan, medmindre patienten ikke var egnet til disse behandlinger.
 • Ikke-resekterbart liposarkom. Tidligere behandling skal have omfattet et antracyclin, medmindre patienten ikke var egnet hertil.

 

Eribulin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,44 mg eribulin (som mesilat). 

Doseringsforslag

Voksne. 1,23 mg/m2 legemsoverflade langsomt i.v. over 2-5 minutter på dag 1 og 8 i hver 21 dages cyklus. Ved let eller moderat nedsat leverfunktion reduceres dosis til hhv. 0,97 mg/m2 og 0,62 mg/m2

Ved stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion, ved udvikling af svær perifer neuropati samt ved lave blodværdier, se produktresume. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. Dosisreduktion kan være nødvendig ved GFR < 50 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis nedsættes til 0,97 mg/m2 ved let nedsat leverfunktion (Child-Pugh A).
 • Dosis nedsættes til 0,62 mg/m2 ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B).
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør udsættes ved
  • absolut neutrofiltal < 1 x 109/l
  • trombocyttal < 75 x 109/l
  • ikke-hæmatologiske toksiciteter (grad 3 eller 4).
 • Forsigtighed til patienter med risiko for QT-forlængelse.
 • Alkoholindhold
  Injektionsvæsken indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Perifer neuropati.
Dyspnø, Hoste.
Alopeci.
Almindelige (1-10 %) Lymfopeni, Trombocytopeni.
Takykardi.
Tinnitus.
Conjunctivitis, Tåreflåd.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Mundtørhed, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Kulderystelser, Letargi, Mucositis, Smerter, Svimmelhed.
Herpes simplex, Herpes zoster, Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin.
Dehydrering, Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Knoglesmerter, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Muskuloskeletale smerter.
Hypæstesi.
Depression, Søvnløshed.
Dysuri, Urinvejsinfektion.
Brystsmerter.
Epistaxis, Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter, Pneumoni, Rhinitis, Rhinoré.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Negleforandringer, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Tør hud, Øget svedtendens.
Hedeture, Lungeemboli, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pancreatitis.
Hepatotoksicitet.
Angioødem.
Sepsis.
Hæmaturi, Nyresvigt.
Interstitiel lungesygdom.
Dyb venetrombose, Septisk shock.
Sjældne (0,01-0,1 %) Dissemineret intravaskulær koagulation.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • In vitro data tyder på, at eribulin kan hæmme CYP3A4.  Samtidig behandling med lægemidler, der omsættes via CYP3A4, bør ske med forsigtighed, se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Virker antimitotisk, ved at hæmme mikrotubulis dynamik. 

Farmakokinetik

 • Stort fordelingsvolumen.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • Elimineres primært biliært.
 • Ca. 9% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med  isotonisk natriumchlorid- infusionsvæske. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af eribulin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,44 mg/ml 176930
2 ml
3.246,30
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,44 mg/ml 568096
2 ml (Orifarm)
Udgået 26-07-2021

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

27.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...