Halaven

L01XX41
 
 

Antineoplastisk middel. Syntetisk analog til naturligt forekommende komponent fra den marine svamp Halichondria okadai. 

Anvendelsesområder

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft med sygdomsprogression efter mindst to kemoterapiregimer for fremskreden sygdom.
  Tidligere behandling skal have omfattet et antracyclin og et taxan, medmindre patienten ikke var egnet til disse behandlinger.
 • Ikke-resekterbart liposarkom. Tidligere behandling skal have omfattet et antracyclin, medmindre patienten ikke var egnet hertil.

 

Eribulin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,44 mg eribulin (som mesilat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1,23 mg/m2 legemsoverflade langsomt i.v. over 2-5 minutter på dag 1 og 8 i hver 21 dages cyklus.
 • Ved let eller moderat nedsat leverfunktion reduceres dosis til hhv. 0,97 mg/m2 og 0,62 mg/m2.
 • Ved stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion, ved udvikling af svær perifer neuropati samt ved lave blodværdier, se produktresume.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. Dosisreduktion kan være nødvendig ved GFR < 50 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis nedsættes til 0,97 mg/m2 ved let nedsat leverfunktion (Child-Pugh A).
 • Dosis nedsættes til 0,62 mg/m2 ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B).
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør udsættes ved
  • absolut neutrofiltal < 1 x 109/l
  • trombocyttal < 75 x 109/l
  • ikke-hæmatologiske toksiciteter (grad 3 eller 4).
 • Forsigtighed til patienter med risiko for QT-forlængelse (5790), se endvidere Medikamentelt forlænget QT-interval.
 • Alkoholindhold
  Injektionsvæsken indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.
Referencer: 5790

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Nervesystemet Perifer neuropati Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Lymfopeni, Trombocytopeni
Hjerte Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Conjunctivitis Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Oral candidiasis, Stomatitis Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi, Mucositis, Smerter Kulderystelser
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster Herpes simplex, Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter, Muskelkramper, Muskelsvaghed Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Hypæstesi, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion Dysuri
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni Epistaxis, Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter, Rhinitis, Rhinoré
Hud og subkutane væv Erytem, Palmar-plantar erytrodysæstesi Hudkløe, Hududslæt, Negleforandringer, Tør hud, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Lungeemboli, Perifere ødemer Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Orale ulcera
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Immunsystemet Angioødem
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Nyresvigt Proteinuri
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Septisk shock
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

 • In vitro data tyder på, at eribulin kan hæmme CYP3A4.  Samtidig behandling med lægemidler, der omsættes via CYP3A4, bør ske med forsigtighed, se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virker antimitotisk, ved at hæmme mikrotubulis dynamik. 

Farmakokinetik

 • Stort fordelingsvolumen.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • Elimineres primært biliært.
 • Ca. 9 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- infusionsvæske. 

 

Holdbarhed  

 • Ufortyndet injektionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 4 timer ved 15-25 ºC, eller 24 timer ved 2-8 ºC, men bør anvendes umiddelbart.
 • Fortyndet injektionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 72 timer ved 2-8 ºC, men bør anvendes umiddelbart.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af eribulin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,44 mg/ml 176930
2 ml
3.075,45 1.537,73

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5790. Lesimple T, Edeline J, Carrothers TJ et al. A phase I, open-label, single-arm study for QT assessment of eribulin mesylate in patients with advanced solid tumors. Invest New Drugs. 2013; 31(4):900-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23143778/ (Lokaliseret 24. januar 2023)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

24.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...