Abraxane

L01CD01
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum, som påvirker funktionen af mikrotubuli. 

Anvendelsesområder

 • Metastatisk brystkræft som monoterapi ved progression efter førstelinjebehandling, hvor standardbehandling med antracyclinholdigt regime ikke er indiceret.
 • Metastatisk pancreascancer i kombination med gemcitabin.
 • Ikke-småcellet lungecancer i kombination med carboplatin.

 

Paclitaxel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, dispersion. 1 hætteglas indeholder 100 mg paclitaxel (som paclitaxelalbumin). 

Doseringsforslag

Brystkræft 

 • 260 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 30 min. hver 3. uge.
 • Efterfølgende doser skal gives individuelt efter klinisk tolerance og under hensyntagen til evt. udvikling af neutropeni eller svær sensorisk neuropati, som kan kræve dosisreduktion til 220 mg/m2 i efterfølgende behandlinger og evt. yderligere dosisreduktion til 180 mg/m2.

 

Pancreascancer 

 • 125 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 30 minutter på dag 1, 8 og 15 i hver 28-dages cyklus.
 • Gemcitabin infunderes umiddelbart efter, at infusionen med paclitaxel er gennemført.
 • Efterfølgende doser justeres under hensyntagen til evt. udvikling af neutropeni eller trombocytopeni, se produktresume.

 

Lungecancer 

 • 100 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 30 minutter på dag 1, 8 og 15 i hver 21-dages cyklus.
 • Carboplatin infunderes på dag 1 umiddelbart efter, at infusionen med paclitaxel er gennemført.
 • Efterfølgende doser justeres under hensyntagen til evt. udvikling af neutropeni eller trombocytopeni, se produktresume.

 

Bemærk: 

Abraxane er en albuminbundet nanopartikelformulering af paclitaxel og kan have væsentligt forskellige farmakokinetiske og -dynamiske egenskaber sammenlignet med andre formuleringer af paclitaxel.  

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

 • Brystkræft og lungecancer. Dosis nedsættes til 80 % af normaldosis ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. Dosis kan øges trinvist til normaldosis ved god tolerans efter mindst to infusioner.
 • Pancreascancer. Erfaring savnes ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Neutrofiltal < 1,5 x 109/l.
 • Sensorisk neuropati grad 3. (Der holdes behandlingspause indtil neuropatien er faldet til grad 1 eller 2, hvorefter dosis reduceres i alle efterfølgende behandlinger).
 • Svær overfølsomhed for taxaner, selvom der synes at være mindst risiko for krydsreaktion med albuminbundet paclitaxel.

Forsigtighedsregler

 • Abraxane er en albuminbundet nanopartikelformulering af paclitaxel og kan have væsentligt forskellige farmakokinetiske og -dynamiske egenskaber sammenlignet med andre formuleringer af paclitaxel.
 • Dosisreduktion skal overvejes ved forhøjet bilirubin (≥ 1,5 x øvre normalgrænse).
 • Ved nedsat syn bør der udføres komplet oftalmologisk undersøgelse. Der er rapporteret om cystoidt maculaødem (CMO) hos patienter i behandling med paclitaxel.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Knoglemarvsdepression, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Kulderystelser, Temperaturstigning, Træthed
Undersøgelser Forhøjet ALAT, Vægttab
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hypokaliæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Spisevægring Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Epistaxis, Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Pancytopeni
Hjerte Arytmier, Hjerteinsufficiens, Supraventrikulære arytmier Takykardi
Øjne Keratoconjunctivitis sicca, Sløret syn, Tab af øjenvipper og -bryn Tåreflåd, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Colitis, Stomatitis, Tarmobstruktion Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Oral hypæstesi, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi, Mucositis, Smerter Utilpashed
Lever og galdeveje Cholangitis
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis, Infektion i nedre luftveje, Infektioner, Sepsis Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Nedsat hæmatokritværdi Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet bilirubin
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Rigiditet, Rygsmerter Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Ataksi
Psykiske forstyrrelser Angst Døsighed
Nyrer og urinveje Nyresvigt  (akut), Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni, Pneumonitis Nasal irritation, Rhinitis, Smerter i øvre luftveje
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Negleforandringer  (misfarvning, onykolyse), Pigmentforandringer i huden, Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Ødemer Flushing, Lymfødem
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Tinnitus, Øresmerter
Øjne Conjunctivitis, Maculaødem, Øjensmerter Øjenkløe
Mave-tarm-kanalen Rektal blødning Flatulens, Mundtørhed, Orale ulcera, Smerter i mund og svælg, Smerter i tungen
Lever og galdeveje Hepatomegali
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Ansigtsødem
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hyperfosfatæmi, Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypoglykæmi, Hyponatriæmi Tørst
Nervesystemet Dyskinesier, Gangforstyrrelser, Neuralgi, Parese*, Tremor Hyporefleksi
Psykiske forstyrrelser Rastløshed
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Hæmolytisk uræmisk syndrom, Inkontinens Dysuri, Hyppig vandladning, Nykturi, Polyuri
Luftveje, thorax og mediastinum Ubehag i brystet
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet, Trombocytopenisk purpura Makulopapuløst hududslæt
Vaskulære sygdomme Lungeemboli, Synkope, Tromboemboli
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Blodekstravasation
Hjerte AV-blok, Bradykardi, Hjertestop, Venstresidig hjerteinsufficiens
Vaskulære sygdomme Trombose
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Hud og subkutane væv Palmar-plantar erytrodysæstesi

* af kranienerver og stemmebånd (frekvens ikke-kendt). 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Abraxane
 • Paclitaxel metaboliseres via CYP2C8 og CYP3A4. Teoretisk er der risiko for interaktioner med potente hæmmere af CYP3A4, fx fluconazol. Samtidig behandling med clopidogrel øger risikoen for neuropati udløst af paclitaxel (4740) (4741) - formodentlig som følge af CYP2C8-hæmning, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
Referencer: 4740, 4741

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal benytte sikker antikonception under behandlingen og indtil 1 måned efter ophør med behandling. Graviditet skal udelukkes før behandlingsstart. 

Mandlige patienter skal benytte sikker antikonception under behandlingen og indtil 6 måneder efter ophør med behandling. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • En albuminbundet nanopartikelformulering af paclitaxel kan have væsentligt forskellige farmakokinetiske og -dynamiske egenskaber sammenlignet med andre formuleringer af paclitaxel.
 • Virker ved at forstyrre det mikrotubulære netværk i cellerne. Paclitaxel binder til tubulin og fremmer samlingen af tubulin i mikrotubuli samtidig med, at det hæmmer deres adskillelse. Dette fører til stabilisering af mikrotubuli, hvilket resulterer i hæmning af mitotiske og interfase cellulære funktioner.

Farmakokinetik

 • Det totale fordelingsvolumen på ca. 1.741 liter indikerer omfattende ekstravaskulær fordeling og/eller vævsbinding af paclitaxel.
 • Metaboliseres primært i leveren af CYP2C8 og CYP3A4.
 • Plasma-clearance 13-30 l/time/m².
 • Eliminationen er multifasisk med en terminal plasmahalveringstid på 13-27 timer.
 • Udskilles hovedsageligt som metabolitter i fæces.
 • Renal udskillelse af paclitaxel og metabolitter udgør < 5 % af dosis (4 % som uændret lægemiddel i urinen).
 • Sammenlignet med paclitaxel opløst i polyoxyleret ricinusolie var både clearance og fordelingsvolumen for albuminbundet paclitaxel øget med hhv. 43 og 53 %, og ligeledes var den fri fraktion af paclitaxel øget for albuminbundet paclitaxel - fra 2,3 % til 6,2 %.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 

Brugsfærdig infusionsvæske: pH 6-7,5. 

Håndtering

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af paclitaxel bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 20 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske injiceres i mod indersiden af hætteglasset med pulver over mindst 1 minut.
 • Herefter henstand i mindst 5 minutter.
 • Hætteglasset vendes forsigtigt i mindst 2 minutter, indtil alt pulver er opløst.
 • Skumdannelse skal undgås.
 • Den tilberedte dispersion har en koncentration på 5 mg/ml.
 • Den beregnede mængde paclitaxel overføres til en tom infusionspose.
 • Skal indgives gennem et infusionsfilter med 15 mikrometer porestørrelse for at fjerne eventuelle proteintråde opstået ved brug af medicinsk udstyr med silikoneolie som smøremiddel (fx kanyler og infusionsposer).
 • Se også medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler end den anførte infusionsvæske under tilberedning. 

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Rekonstitueret dispersion i hætteglasset
  • Kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys, men bør anvendes straks.
 • Brugsfærdig infusionsvæske
  • Kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys efterfulgt af højst 4 timer ved 25 ºC, beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til infusionsvæske, susp. 5 mg/ml 490503
100 mg (Orifarm)
3.618,00 36,18
(BEGR) pulver til infusionsvæske, susp. 5 mg/ml 560085
100 mg
2.567,95 25,68

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4740. Agergaard K, Mau-Sørensen M, Stage TB et al. Clopidogrel-Paclitaxel Drug-Drug Interaction: A Pharmacoepidemiologic Study. Clin Pharmacol Ther. 2017; 102(3):547-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28224612 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4741. Bergmann TK, Filppula AM, Launiainen T et al. Neurotoxicity and low paclitaxel clearance associated with concomitant clopidogrel therapy in a 60-year-old Caucasian woman with ovarian carcinoma. Br J Clin Pharmacol. 2016; 81(2):313-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26446447 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

17.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...