Medicinsk dinitrogenoxid "Nippon Gases Scan" 100 %

N01AX13
 
 
Inhalationsgas til anæstesi og analgesi (medicinsk lattergas).

Anvendelsesområder

Anæstesi i kombination med andre anæstetika. Analgesi/sedation i situationer, hvor hurtig indsætning og afslutning af effekt er ønskelig.

Dispenseringsform

Medicinsk gas, flydende. Indeholder 100 % dinitrogenoxid (N2O, lattergas). 

Doseringsforslag

Gives ved inhalation i kombination med oxygen. De smertelindrende, sederende og kognitive virkninger er dosisafhængige. Anvendes normalt i koncentrationer på 35-75 %. Bør ikke gives i mere end 12 timer. 

 

Bemærk 

 • Anvendes i stigende omfang til mindre, ikke smertefulde, indgreb hos børn, omend den kliniske evidens herfor er beskeden.

Kontraindikationer

Luftembolier og luftfyldte rum kan ekspandere ved inhalation af dinitrogenoxid. Brug af dinitrogenoxid er derfor kontraindiceret: 

 • Ved tegn på pneumothorax, pneumopericardium, svært emfysem, luftembolier eller kranietraume.
 • Ved kæbe/ansigtsskader.
 • Efter dykning (risiko for dykkersyge).
 • Efter behandling med hjerte-lunge-maskine eller efter bypass-operation.
 • Svær gastro-intestinal udvidelse.
 • Nylig udført intraokulær injektion af gas (indtil fuldstændig absorption af pågældende gas eller indenfor 3 måneder).
 • Efter luftencephalografi.
 • Under operationer i mellemøret, det indre øre eller bihulerne.
 • Ved injektion af luft i epiduralrummet.

 

Andre kontraindikationer: 

 • Hjerteinsufficiens.
 • Ubehandlet B12-vitamin- eller folsyremangel.
 • Tegn på øget intrakranielt tryk.
 • Bevidsthedssvækkelse.
 • Ansigtsskader, der vanskeliggør brug af ansigtsmaske.

Forsigtighedsregler

 • Lokalet skal være tilstrækkeligt ventileret.
 • Må aldrig gives som ren N20-inhalation.
 • Det skal sikres, at der ikke gives en hypoksisk gasblanding (FiO2 < 0,21).
 • Udstyr til genoplivning bør være ved hånden.
 • Bør ikke anvendes ved laserkirurgi i luftvejene.
 • Ved brug af høje koncentrationer af dinitrogenoxid ved generel anæstesi anbefales efterfølgende oxygentilførsel på grund af risiko for hypoksi.
 • Forsigtighed til patienter med nedsat oxygenmætning.
 • Koncentrationer over 50 % kan påvirke bevidsthedsniveauet og koncentrationer over 60-70 % medfører ofte bevidstløshed.
 • Dinitrogenoxid inaktiverer vitamin B12. Hæmatologisk monitorering anbefales ved løbende administration i over 6 timer.
 • Forsigtighed ved risiko for B12- eller folsyremangel, hvor substitutionsbehandling evt. kan overvejes.
 • Risiko for bivirkninger fra ørerne (fx øresmerter, brud på trommehinden) ved blokering af det eustakiske rør.
 • Det intrakranielle tryk bør overvåges hos patienter med risiko for forhøjet intrakranielt tryk.
 • Effekten aftager hurtigt efter endt administration, men kørsel og maskinbetjening skal undgås, indtil det er sikret, at patienten er upåvirket.
 • Opmærksomhed på afhængigheds- og misbrugsrisiko.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Nervesystemet Paræstesier, Sedation  (udtalt) Øget drømmeaktivitet
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Eufori, Hallucinationer
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Anæmi, Pancytopeni
Øre og labyrint Øresmerter Perforering af trommehinden
Øjne Synsforstyrrelser****
Metabolisme og ernæring B12-vitaminmangel
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Intrakraniel trykstigning, Myeloneuropati***, Myelopati***, Neuropati***, Rygmarvsdegeneration***, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet*, Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression**

* Ved gentagen eksponering. 

** Forekommet hos nyfødte ved brug ifm. fødsel. 

*** Ved gentagen og/eller langvarig eksponering. 

**** Alvorlige tilfælde pga. intraokulær gasudvidelse er set. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Medicinsk dinitrogenoxid "Nippon Gases Scan" 100 %
 • Virkningen af andre anæstetika forstærkes.
 • Kombination med CNS-deprimerende midler kan øge risikoen for sedation og kardiorespiratorisk depression.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Omkring 2 % af gravide gennemgår non-obstetrisk kirurgi i deres graviditet. De mest almindelige indgreb inkluderer appendektomi, cholecystektomi, traume- og cancerkirurgi. Generel anæstesi, og det specifikke valg af anæstesimidler, under graviditet vil altid følge en meget specifik og individuel vurdering. 

 

Der er meget få specifikke data for de enkelte lægemidler, som anvendes ved generel anæstesi tidligt i graviditeten. Der er derimod data for mange tusinde gravide, som har været i generel anæstesi i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af fostermisdannelser. Kirurgiske indgreb kan i sig selv øge risikoen for spontan abort eller preterm fødsel. Ved anvendelse i forbindelse med fødslen kan der ses neonatal respirationspåvirkning.  

 

Dyrestudier har vist, at nogle GABA-receptoragonister (inhalationsanæstetika,benzodiazepinerne lorazepam og midazolam, barbitutarer og propofol), og nogle NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester til anæstesi og sedation i mere end 3 timer. FDA udsendte i 2016 en ”warning” baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1597, 4323, 4324, 4325, 4326, 4891

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Må ikke anvendes under selve amningen, men kan ellers anvendes i ammeperioden. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).
Karantæneperioden afhænger af den tilgrundliggende lidelse og kirurgisk indgreb herfor.

Farmakodynamik

Den nærmere virkningsmekanisme er ikke fuldt belyst. Hæmmer bl.a. NMDA-receptorer i hjernen og fremmer stimuleringen af parasympatiske GABA-receptorer.  

Farmakokinetik

Dinitrogenoxid metaboliseres ikke. Elimineres via udåndingen. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(GH) medicinsk gas, flydende 100 % 046940
10 l (stål)
ikke fast pris

Referencer

4891. ACOG. ACOG Committee Opinion No. 775 Summary: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2019; 133:844-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30913194 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4325. Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al. Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(1):98-102, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4326. Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists. Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017; 129(4):777-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4323. Heesen M, Klimek M. Nonobstetric anesthesia during pregnancy. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29(3):297-303, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4324. Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al. Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention. Am J Surg. 2005; 190(3):467-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538 (Lokaliseret 3. marts 2022)


1597. Mazze RI, Källén B. Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases. Am J Obstet Gynecol. 1989; 161(5):1178-85, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2589435/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 

Revisionsdato

18.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...