Modigraf®

L04AD02
 
 
Immunsuppressivt virkende makrolid.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af organafstødning efter lever-, hjerte- eller nyretransplantation.
 • Behandling af organafstødning, der er resistent for behandling med andre immunosuppressiva.

 

Tacrolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til organtransplantationer. 

 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Granulat til oral suspension. 1 brev indeholder 0,2 mg eller 1 mg tacrolimus. 

Doseringsforslag

Levertransplantation 

Behandling indledes ca. 12 timer efter indgrebet. Initialt. 0,01-0,05 mg/kg legemsvægt i døgnet som kontinuerlig i.v. infusion over 24 timer eller oral indgift af 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser. Så snart patientens tilstand tillader det, skiftes der til oral behandling. 


Nyretransplantation 

 • Voksne
  • Behandlingen indledes 4 dage før (levende donor) eller umiddelbart før (afdød donor) transplantationen.
   Initialt. Oral indgift af 0,2 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn
  • Præoperativt. 0,15 mg/kg legemsvægt oralt.
  • Postoperativt. 0,075-0,1 mg/kg legemsvægt i døgnet som kontinuerlig i.v. infusion. Så snart tilstanden tillader det, skiftes til oral behandling: Initialt 0,3 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

Vedligeholdelsesbehandling. Individuel dosering. Behandlingen er principielt livslang. Der henvises til speciallitteratur. 

 

Truende afstødning af hjerte eller nyre 

Tilfælde, som ikke kan behandles med anden immunsuppressiv behandling, se speciallitteratur.

Bemærk: 

 • Skift mellem forskellige lægemiddelformer, herunder forskellige orale formuleringer, af tacrolimus bør så vidt muligt undgås pga. risiko for klinisk betydende forskelle i biotilgængelighed. Skift til anden lægemiddelform eller ændring i dosisregime kræver tæt monitorering, og evt. dosisjustering forestået af specialist.
 • Suspensionen bør indtages mindst 1 time før eller 2-3 timer efter et måltid. Se endvidere "Håndtering og holdbarhed" nedenfor.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at reducere dosis ved stærk nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolider
 • Samtidig behandling med ciclosporin.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved patienter, som er i behandling med nefrotoksiske midler, fx aminoglykosider, amphotericin B, melphalan eller sulfonamid/trimethoprim, samt andre immunosuppressiva end glukokortikoider.
 • Under behandlingen monitoreres:
  • Nyrefunktionen
  • Serum-kalium
  • Serum-magnesium
  • Blodsukker
  • Blodtryk (induceret hypertension behandles)
  • Vægt
  • Blodkoncentration af tacrolimus.
 • På grund af risiko for øjenpåvirkning med synstab eller blindhed, bør patienten rådes til at kontakte lægen ved øjensymptomer som sløret syn, defekter i synsfeltet, ændret farvesyn eller fotofobi.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Visuel forveksling af styrker. Der ordineres 0,5 mg, men udleveres 5 mg i flere dage. Indlæggelse, forhøjede nyretal, angioødem.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Leverpåvirkning.
Diabetes, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi.
Hovedpine, Tremor.
Søvnløshed.
Hypertension.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Leukocytose, Leukopeni, Polycytæmi, Trombocytopeni.
Myokardieiskæmi, Takykardi.
Tinnitus.
Fotofobi, Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation, Meteorisme, Opkastning, Stomatitis.
Feber, Kraftesløshed, Smerter, Svimmelhed.
Icterus, Kolestase.
Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet serum-urat, Vægtøgning.
Acidose, Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi, Hypermagnesiæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Kramper, Muskelkramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Bevidsthedspåvirkning, Paræstesier, Perifer neuropati.
Angst, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Konfusion, Mareridt, Spisevægring.
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning, Oliguri.
Dyspnø, Hoste, Nasal tilstopning, Pharyngitis, Pleuraekssudat.
Acne, Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Hypervolæmi, Hypotension, Tromboemboli, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Koagulationsforstyrrelser, Pancytopeni.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Ventrikulær hypertrofi.
Katarakt.
Pancreatitis.
Multiorgansvigt.
Hypoproteinæmi.
Ekg-forandringer.
Dehydrering, Hyperfosfatæmi, Hypoglykæmi.
Encefalopati, Hukommelsesbesvær, Koma.
Psykose, Talebesvær.
Anuri, Hæmolytisk uræmisk syndrom.
Astma, Respirationsdepression.
Dermatitis, Fotosensibilitet.
Cerebral hæmoragi, Dyb venetrombose.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hypoprotrombinæmi.
Perikardieansamling.
Blindhed.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Akut respiratorisk distress syndrom.
Trombocytopenisk purpura.
Trombotisk mikroangiopati.
Meget sjældne (< 0,01 %) Leverinsufficiens.
Stevens-Johnsons syndrom.
Myasteni.
Ikke kendt Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Neutropeni  (febril), Pure Red Cell Aplasia  (PRCA).
Opticus neuritis.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.

Som ved anden immunsuppressiv behandling er der beskrevet øget forekomst af maligne hudlidelser, ligesom maligne tumorer er beskrevet i forbindelse med behandlingen. 

Interaktioner

 • Tacrolimus forlænger halveringstiden for ciclosporin med øget nyretoksisk virkning af ciclosporin til følge. Ciclosporin kan øge koncentrationen af tacrolimus. Kombinationen skal undgås.
 • Risiko for nyretoksisk virkning øges ved samtidig indgift af amphotericin B eller aminoglykosider.
 • CYP3A4-hæmmere, fx amprenavir, atazanavir, clarithromycin, erythromycin, fluconazol, itraconazol, lopinavir og ritonavir samt grapefrugtjuice, øger koncentrationen af tacrolimus pga. nedsat clearance.
 • Potente CYP3A4-inducerende midler, fx carbamazepin, phenobarbital, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, nedsætter koncentrationen af tacrolimus pga. øget clearance. Se endvidere Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Lansoprazol kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus.
 • Virkningen af orale kontraceptiva kan nedsættes.
 • Ændringer i leverfunktion under behandling med direkte aktive antivirale (DAA) midler mod hepatitis C kan påvirke tacrolimus's farmakokinetik. Derfor er det nødvendigt med tæt monitorering og dosisjustering af tacrolimus.
 • Vaccinationer kan have nedsat effekt, og brug af levende, svækkede vacciner skal undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 600 eksponerede gravide i løbet af graviditeten - de fleste heraf også i 1. trimester. De fleste data stammer fra nyretransplanterede patienter, som oftest har været i behandling med andre immunosuppressiva samtidigt, og det er i nogle datasæt ikke muligt at adskille specifik lægemiddeleksponering og outcome specielt for ciclosporin, tacrolimus og azathioprin. Der er overordnet ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Der er en overhyppighed af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Confounding by indication er utvivlsomt en bias, som påvirker disse observationer. 

Referencer: 3711, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4284

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 0,1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Udløser formentlig en suppression af de T-lymfocytmedierede immunreaktioner samt af det primære og sekundære antistofrespons på T-lymfocytafhængig stimulation. 
 • Suppressionen opnås via en hæmning af enzymet calcineurin, der defosforylerer en række regulatoriske proteiner i antigen-stimuleret lymfocytaktivering. Herved reduceres bl.a. produktionen af flere proinflammatoriske cytokiner.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 20-25% med betydelig variation. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionen.
 • Maksimal plasmakoncentration 1-3 timer efter oral administration.
 • Steady state efter ca. 3 dage.
 • Bindes i høj grad til erytrocytter med fordelingsforholdet 20:1 i helblod:plasma.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer (levertransplanterede), 15,6 timer (nyretransplanterede) og ca. 43 timer (raske frivillige).
 • Metabolitterne udskilles hovedsageligt med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning 

Indholdet af et/flere breve granulat tilsættes under omrøring den beregnede mængde postevand (stuetemperatur), idet der anvendes 2 ml vand pr. 1 mg tacrolimus. PVC-holdigt udstyr skal undgås. Efter indtagelse skylles glasset med vand, som også drikkes. 

Se produktresumé eller medfølgende indlægsseddel for detaljeret brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

Færdig suspension bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Tacrolimusgranulat til oral suspension  0,2 mggranulat til oral suspension  1 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : granulat til oral suspension 0,2 mg, granulat til oral suspension 1 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) granulat til oral suspension 0,2 mg 059882
50 stk.
497,65 248,83
(BEGR) granulat til oral suspension 1 mg 059938
50 stk.
2.421,05 242,11

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4277. Kamarajah SK, Arntdz K, Bundred J et al. Outcomes of Pregnancy in Recipients of Liver Transplants. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30529735 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4278. Colla L, Diena D, Rossetti M et al. Immunosuppression in pregnant women with renal disease: review of the latest evidence in the biologics era. J Nephrol. 2018; 31(3):361-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476421 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4279. Sarkar M, Bramham K, Moritz MJ et al. Reproductive health in women following abdominal organ transplant. Am J Transplant. 2018; 18(5):1068-76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446243 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4281. Bramham K, Nelson-Piercy C, Gao H et al. Pregnancy in renal transplant recipients: a UK national cohort study. Clin J Am Soc Nephrol. 2013; 8(2):290-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23085724 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4280. Deshpande NA, James NT, Kucirka LM et al. Pregnancy outcomes of liver transplant recipients: a systematic review and meta-analysis. Liver Transpl. 2012; 18(6):621-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344967 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4284. Kainz A, Harabacz I, Cowlrick IS et al. Review of the course and outcome of 100 pregnancies in 84 women treated with tacrolimus. Transplantation. 2000; 70(12):1817-21, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11152103 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

02.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...