Octreotid "Sun"

H01CB02
 
 

Syntetisk, cyklisk octapeptid-analog til somatostatin. 

Anvendelsesområder

 • Akromegali, ved manglende remission efter kirurgi og/eller strålebehandling eller som primær terapi, hvis operation ikke er mulig/afvises af patienten samt i nogle tilfælde præoperativt ved makroadenomer.
 • Tumorstabiliserende behandling af gastro-entero-neuroendokrine tumorer (NET) grad 1 og en del af grad 2 (Ki-67 indeks op til 10-15 %), hvis operation med et kurativt sigte ikke er mulig/afvises af patienten.
 • Lindring af hormonrelaterede symptomer, der ledsager neuroendokrine tumorer (navnlig carcinoide tumorer).
 • TSH-secernerende adenomer, ved manglende remission efter kirurgi og/eller strålebehandling eller som primær terapi, hvis operation ikke er mulig/afvises af patienten.
 • Forebyggelse af komplikationer ved pancreaskirurgi.
 • Blødende gastro-øsofageale varicer hos cirrosepatienter.
 • Kan også benyttes ved refraktær hypoglykæmi udløst af quinin givet i forbindelse med behandling af P. falciparum-infektion. Se endvidere Quinin.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i ampul. 1 ampul (1 ml) indeholder 0,1 mg (100 mikrogram) octreotid. 

Injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 hætteglas (5 ml) indeholder 1 mg (1.000 mikrogram) octreotid. 

Doseringsforslag

Akromegali 

 • Voksne. Initialt. 50-100 mikrogram s.c. 2-3 gange dgl. Vedligeholdelsesdosis individuelt, sædvanligvis 200-300 mikrogram i døgnet.
  Døgndosis bør ikke overstige 1,5 mg.

 

GEP-tumorer 

 • Voksne. Individuelt, initialt sædvanligvis 50 mikrogram s.c. 1-2 gange dgl., stigende til 100-200 mikrogram 3 gange dgl.
  I specielle tilfælde kan en højere dosis være påkrævet.

 

Forebyggelse af komplikationer ved pancreaskirurgi 

 • 100 mikrogram s.c. 3 gange dgl. i 7 på hinanden følgende dage med start på operationsdagen mindst én time før laparotomi.

 

Blødende gastro-øsofageale varicer 

 • Voksne. 25 mikrogram/time i op til 5 dage som kontinuerlig i.v. infusion.
 • Kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid infusionsvæske.

Bemærk: 

 • Dosisjustering kan være nødvendig ved levercirrose.
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Forsigtighedsregler

Diabetes mellitus 

Octreotid påvirker udover væksthormon også insulin og glucagon inhibitorisk. Forsigtighed ved diabetes mellitus. Monitorering af den antidiabetiske behandling anbefales. 

 

Galdesten 

Forsigtighed ved påvisning af galdesten før eller under behandling. Galdesten ses meget almindeligt og kan være forbundet med cholecystitis og dilatation af galdegangen. Ultralydsundersøgelse af galdeblæren kan foretages før langtidsbehandling og evt. herefter med 6 til 12 måneders interval, hvis det vurderes at være indiceret.  

 

Monitorering 

 • Leverfunktionen bør monitoreres under behandlingen.
 • Thyroideafunktionen bør monitoreres hos patienter, der er i behandling med octreotid i længere tid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation.
Galdesten**.
Ubehag på indstiksstedet*.
Hyperglykæmi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Thyroideapåvirkning  (fx nedsat TSH og nedsat T4).
Dyspepsi, Meteorisme, Opkastning, Steatoré.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Cholecystitis.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin.
Hypoglykæmi, Nedsat appetit, Nedsat glucosetolerans.
Dyspnø.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Dehydrering.
Ikke kendt hyppighed Trombocytopeni.
Arytmier, AV-blok***.
Pancreatitis.
Hepatitis, Kolestase.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

* Der er set noduli på indstiksstedet, der kan være palpable i over 6 mdr. Præparatskift kan evt. forsøges. 

** Tilstedeværelsen af galdesten hos patienter under behandling med octreotid er normalt asymptomatisk. Symptomatiske sten skal behandles på normal vis. 

*** Set ved behandling med høje doser som kontinuerlig infusion.  

 

Bivirkninger med ikke kendt hyppighed stammer fra spontane indberetninger efter markedsføring. 

Interaktioner

 • Octreotid hæmmer absorptionen af ciclosporin.
 • Samtidig indgift af octreotid og bromocriptin øger biotilgængeligheden af bromocriptin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt anbefales graviditet ikke under behandling, det anbefales at behandlingen pauseres ved konstateret graviditet. Behandling er en specialistopgave; der er teoretisk risiko for nedsat placentaperfusion og uterus-kontraktioner. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmmer frigivelse af: 

 • Væksthormon
 • Glucagon
 • Insulin
 • Serotonin
 • Vasoaktiv-intestinalpeptid (VIP)
 • Gastrin og andre gastro-intestinale peptider.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i udstrakt grad, formentlig i leveren.
 • Injektionsvæske, opløsning. Absorberes næsten fuldstændigt efter s.c. injektion. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter. Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer.
 • Injektionsvæske, suspension. Depotpræparat (bionedbrydeligt depot). Maksimal plasmakoncentration initialt på dag 1. Herefter ses subterapeutisk plasmakoncentration i ca. 7 dage. Plasmakoncentrationen stiger igen til maksimum omkring dag 14, hvorefter den forbliver relativt konstant de flg. 3-4 uger. Steady state efter 3 injektioner hver 4. uge.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Injektionsvæske i ampuller 

 • Indgives ufortyndet som s.c. injektion.
 • Fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske før i.v. infusion.

  

Injektionsvæske i hætteglas 

Indgives ufortyndet som s.c. injektion. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 2 uger ved højst 25°C.
 • Efter åbning: Hætteglas kan opbevares i højst 2 uger i køleskab (2-8°C).
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 8 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Octreotidinjektionsvæske, opl.  0,1 mg/1 mlinjektionsvæske, opl.  1 mg/5 ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Phenol : injektionsvæske, opl. 1 mg/5 ml
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 0,1 mg/1 ml, injektionsvæske, opl. 1 mg/5 ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,1 mg/1 ml, injektionsvæske, opl. 1 mg/5 ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,1 mg/1 ml 538067
5 x 1 ml
486,25 97,25 681,02
(BEGR) injektionsvæske, opl. 1 mg/5 ml 594153
5 ml
1.092,85 218,57 7.642,31
 
 

Revisionsdato

12.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...