Hemangiol®

C07AA05
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og med nogen membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Behandling af prolifererende Infantilt hæmangiom, som kræver systemisk behandling: 

 • Livs- eller funktionstruende hæmangiom
 • Ulcereret hæmangiom med smerter og/eller manglende reaktion på enkle sårplejetiltag
 • Hæmangiom med risiko for permanente ar eller vansiring.

  

Behandlingen skal påbegyndes hos spædbørn i alderen fra 5 uger til 5 måneder. 

  

Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med ekspertise i diagnosticering, behandling og håndtering af prolifererende infantilt hæmangiom. 

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 3,75 mg propranolol (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Børn 5 uger - 5 måneder 

 • Første uge: 1 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser
 • Anden uge: 2 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser
 • Vedligeholdelsesdosis: 3 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser, morgen og eftermiddag, med minimum 9 timer mellem doserne.

  

Bemærk 

 • Dosis skal tages under eller lige efter et måltid.
 • Dosis administreres vha. den medfølgende orale sprøjte.
 • Den orale opløsning kan fortyndes, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Hvis barnet ikke spiser, kaster op eller spytter dosis ud, anbefales det at springe den pågældende dosis over.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion pga. manglende data.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • For tidligt fødte børn, der ikke har opnået den korrigerede alder på 5 uger
 • Børn som ammes, og hvor moderen behandles med medicin kontraindiceret med propranolol
 • Astma
 • Bronkospasmer i anamnesen
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Hjertefejl som ikke er medicinsk kontrolleret
 • Sygdom i sinusknuden inkl. sinusblok
 • Bradykardi under flg. grænser:
  • 0-3 mdr.: 100 slag/min.
  • 3-6 mdr.: 90 slag/min.
  • 6-12 mdr.: 80 slag/min.
 • Lavt blodtryk under flg. grænser:
  • 0-3 mdr.: 65/45 mmHg
  • 3-6 mdr.: 70/50 mmHg
  • 6-12 mdr.: 80/55 mmHg
 • Kardiogent shock
 • Prinzmetals angina
 • Raynauds syndrom
 • Tilbøjelighed til hypoglykæmi
 • Fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Tegn på hypoglykæmi
 • Diabetes
 • Åndedrætslidelser
 • Hjerteinsufficiens
 • PHACE-syndrom
 • Stort segmentalt infantilt hæmangiom i ansigtet
 • Amning af mødre, som behandles med propranolol
 • Hypersensitivitet, da propranolol kan forværre reaktionen og nedsætte virkningen af adrenalin
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Hyperkaliæmi
 • Psoriasis.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Uro
Undersøgelser Blodtryksændringer
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Psykiske forstyrrelser Somnolens Irritabilitet, Mareridt
Luftveje, thorax og mediastinum Bronchiolitis obliterans, Bronkospasme
Hud og subkutane væv Dermatitis  i bleområdet, Erytem
Vaskulære sygdomme Kolde hænder og fødder
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Hjerte AV-blok
Immunsystemet Urticaria
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Hud og subkutane væv Alopeci
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose
Hjerte Bradykardi
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Vaskulære sygdomme Raynauds syndrom, Vasokonstriktion

Interaktioner

Da der ikke foreligger specifikke studier hos børn, er lægemiddelinteraktioner med propranolol de samme, som kendes fra behandling med voksne. 

De to følgende situationer bør overvejes i tilfælde af kombination: 

 

 • Børn, der samtidig får anden medicin, især dem nævnt nedenfor.
 • Børn, der ammes af mødre, som indtager andre lægemidler, især dem nævnt nedenfor. Nødvendigheden af at afbryde amningen bør drøftes i sådanne tilfælde.

 

Interaktioner for voksne: 

 • Verapamil, diltiazem, lidocain og antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Både digoxin og β-blokkere forlænger AV-overledningstiden og nedsætter hjertefrekvensen. Samtidig brug kan øge risikoen for bradykardi.
 • Fluoxetin og paroxetin reducerer omsætningen af propranolol på grund af hæmning af CYP2D6.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Samtidig administration af enzyminduktorer, som fx rifampicin eller phenobarbital kan nedsætte P-propranolol.
 • Kombination med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske respons over for insulin.
 • Administration af cholestyramin eller colestipol sammen med propranolol har resulteret i et fald på op til 50 % af S-propranolol.
 • Halogenerede anæstesistoffer kan svække myokardiekontraktilitet, når de administreres sammen med propranolol. β-stimulerende midler kan anvendes til at modvirke β-blokaden.
 • Ved samtidig indgift af theophyllin nedsættes den metaboliske omsætning af theophyllin, hvorved dettes plasmakoncentration og effekt øges, specielt ved langvarig dosering.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Baggrund: Der er data for ca. 1.600 1. trimester-eksponerede øget uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Derudover tyder data på øget risiko for tidlig fødsel, men i hvilket omfang denne observation skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom er uklart. 

Præparatet er dog forbeholdt spædbørn. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  

Præparatet er dog forbeholdt spædbørn. 


Se endvidere

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE).  

Forgiftning

Farmakodynamik

Propranolol har vist sig at inhibere proliferationen af store infantile hæmangiomer og accelerere involutionen. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. udtalt first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer (propranolol) og 5-8 timer (aktiv metabolit).
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Flasken skal ikke omrystes.
 • Oral opløsning kan fortyndes med babymælk eller mælk/frugtjuice.
  • 1 tsk. mælk til børn < 5 kg
  • 1 spsk. mælk til børn > 5 kg
  • må ikke fortyndes i en fuld sutteflaske.

  

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 2 måneder beskyttet mod lys.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (der.pla.pæ) oral opløsning 3,75 mg/ml 576993
120 ml
1.955,25 16,29 695,08

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

22.12.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...