Docetaxel "Kabi"

L01CD02
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum, som påvirker funktionen af mikrotubuli. 

Anvendelsesområder

 • Mammacancer
 • Ikke-småcellet lungekræft
 • Prostatacancer
 • Gastrisk adenokarcinom
 • Hoved-halscancer.

Anvendes som enkeltstofs- eller kombinationsbehandling, se produktresumé

Docetaxel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg docetaxel. 

Doseringsforslag

Voksne. 100 mg/m2 legemsoverflade (monoterapi) eller 75 mg/m2 (kombinationsterapi) som i.v. infusion over 1 time. 

Gentages efter 3 uger. Efterfølgende doser skal gives individuelt efter klinisk tolerans og under hensyntagen til den inducerede neutropeni og trombocytopeni, som kan kræve dosisreduktion. 

 

Bemærk: 

 • På grund af betydelig risiko for overfølsomhedsreaktioner samt væskeretention skal alle patienter præmedicineres med oralt kortikosteroid.

Advarsel: 

 • Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Svær overfølsomhed for taxaner pga. risiko for krydsallergi. Der synes at være mindst risiko for krydsreaktion med albuminbundet paclitaxel.  

Forsigtighedsregler

 • Præmedicinering med oralt kortikosteroid pga. risiko for betydelige overfølsomhedsreaktioner (åndenød, behandlingskrævende hypotension, angioødem og generaliseret urticaria). Hvis disse reaktioner opstår, skal infusionen straks afbrydes, symptomatisk behandling indledes, og evt. næste behandling gives efter specielle retningslinjer. Svagere, forbigående reaktioner (rødmen, hudreaktioner, åndenød, hypotension eller takykardi) kræver ikke afbrydelse af behandlingen.
 • Knoglemarvsinsufficiens, og hyppig kontrol af leukocyttal og trombocyttal bør altid foretages.
 • Leverfunktionen bør måles før behandlingsstart og før hver cyklus.
 • I alvorlige tilfælde af perifer neuropati anbefales 25% dosisreduktion for de følgende docetaxelbehandlinger.

 

Alkoholindhold
Koncentrat til infusionsvæske indeholder 50 % v/v alkohol. 1 ml koncentrat til infusionsvæske (svarende til 20 mg docetaxel) indeholder ca. 0,4 g alkohol, der svarer til ca. 3 % af én genstand. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Smerter.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Dyspnø, Væskeretention.
Anæmi, Neutropeni.
Myalgi.
Perifer neuropati.
Alopeci, Hudreaktioner, Negleforandringer.
Allergiske reaktioner, Infektioner.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Gastro-intestinal blødning, Obstipation.
Arytmier, Hypertension, Hypotension.
Trombocytopeni.
Artralgi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hjerteinsufficiens.
Sjældne (0,01-0,1%) Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose, Myokardieinfarkt, Tromboemboli.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Ototoksicitet.
Ikke kendt Enterocolitis.
Anafylaktisk reaktion.
Maculaødem.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ritonavir og grapefrugtjuice, nedsætter clearance af docetaxel. Samtidig administration bør undgås.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4388, 4264, 4270, 2790, 4268, 4267, 4269, 2954, 2955, 692, 691, 2789

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Fremmer dannelsen af mikrotubuli fra tubulin-dimerer og stabiliserer mikrotubuli ved at hindre depolymerisation. Dette medfører hæmning af den normale dynamiske reorganisering af det mikrotubulære netværk, som er essentielt for cellens nødvendige funktioner i interfase og mitose. Desuden induceres dannelsen af unormale grupperinger af mikrotubuli gennem hele cellecyklus og under mitosen. Resistensudvikling forekommer. 

Farmakokinetik

 • Plasmakoncentrationen aftager trifasisk med plasmahalveringstid hhv. 4 minutter, 36 minutter og 11 timer.
 • Ca. 80% udskilles med galden i form af inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat tilsættes 250 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Koncentrationen af docetaxel i den brugsfærdige infusionsvæske må ikke overstige 0,74 mg/ml. Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 6 timer ved stuetemperatur (inkl. infusionstid).

  

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af docetaxel bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ 1 ml 381016
1 ml
114,05
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 80 mg/ 4 ml 395665
4 ml
221,10
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 160 mg/ 8 ml 580144
8 ml
611,95

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...