Kyprolis

L01XG02
 
 

Cytotoksisk middel til behandling af myelomatose. 

Anvendelsesområder

Myelomatose, når mindst én anden behandling tidligere er prøvet.
Anvendes i kombination med lenalidomid og dexamethason, med daratumumab og dexamethason eller med dexamethason alene. 

 

Carfilzomib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg, 30 mg eller 60 mg carfilzomib. 

Doseringsforslag

Voksne 

Dosis administreres på dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16 i en 28-dages cyklus.  

 

Initialdosis 20 mg/m2 (dog højst 44 mg) som i.v. infusion over 10 minutter (kombination med lenalidomid og dexamethason) eller 30 minutter (kombination med daratumumab og dexamethason eller dexamethason alene) på dag 1 og 2.  

 • I kombination med lenalidomid og dexamethason: Ved god tolerans øges dosis til 27 mg/m2 (dog højst 60 mg) fra dag 8 i cyklus 1. Fra cyklus 13 udelades carfilzomib-dosis på dag 8 og 9. Behandlingen vurderes efter 18 cykli.
 • I kombination med daratumumab og dexamethason eller med dexamethason alene: Ved god tolerans øges dosis til 56 mg/m2 (dog højst 123 mg) fra dag 8 i cyklus.
  Behandling kan fortsætte indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

 

Carfilzomib administreres i kombination med dexamethason og evt. lenalidomid, se produktresume.  

 

Bemærk: 

 • Ved legemsoverfladeareal > 2,2 m2 beregnes dosis ud fra 2,2 m2.
 • Dosisreduktion eller ændring i behandlingsplanen kan være nødvendig pga. bivirkninger, især trombocytopeni, neutropeni og påvirkning af nyrefunktionen, se produktresumé.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med tegn på hjerteinsufficiens (NYHA III-IV) eller anden hjertesygdom bør have foretaget grundig helbredsundersøgelse forud for behandling med carfilzomib.
 • Forlænget QT-interval er set under behandling med carfilzomib.
 • Leverenzymer og bilirubin skal monitoreres ved behandlingsstart og månedligt under behandlingen.
 • Pga. risiko for reaktivering af herpes zoster bør antiviral profylakse overvejes.
 • Reaktivering af hepatitis B er set. Ved positiv hepatitis B-serologi bør antiviral profylakse overvejes.
 • Risiko for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Opmærksomhed på nye eller forværrede neurologiske, kognitive eller adfærdsmæssige tegn og symptomer, der kan tyde på PML.

 

Natriumindhold
1 ml brugsfærdig infusionsvæske indeholder 0,3 mmol natrium, som svarer til ca. 18 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Luftvejsinfektion.
Infusionsrelaterede reaktioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Muskelkramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Perifer neuropati.
Søvnløshed.
Dyspnø, Hoste, Nasopharyngitis, Pneumoni.
Hypertension, Perifere ødemer.
Almindelige (1-10 %) Leukopeni.
Atrieflimren, Hjerteinsufficiens, Palpitationer, Takykardi.
Katarakt, Sløret syn.
Dyspepsi, Tandsmerter.
Kulderystelser.
Influenzalignende symptomer, Sepsis, Virale infektioner.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Forhøjet serum-urat, Nedsat plasma-albumin.
Dehydrering, Hypercalcæmi, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Knoglesmerter, Muskelsvaghed, Muskuloskeletale smerter.
Hypæstesi, Paræstesier.
Angst.
Nyresvigt, Urinvejsinfektion.
Brystsmerter.
Dysfoni, Epistaxis, Lungeødem.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Dyb venetrombose, Flushing, Hypotension, Lungeemboli, Pulmonal hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hjertestop, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi, Nedsat uddrivningsfraktion, Pericarditis, Perikardieansamling.
Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation.
Multiorgansvigt.
Kolestase, Leverinsufficiens.
Allergiske reaktioner.
Tumorlysesyndrom.
Hæmolytisk uræmisk syndrom.
Akut respiratorisk distress syndrom, Interstitiel lungesygdom, Pneumonitis, Respirationsdepression.
Cerebrovaskulære tilfælde, Hypertensiv krise, Pulmonal blødning.
Sjældne (0,01-0,1 %) Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Trombotisk mikroangiopati.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvindelige patienter skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 måned efter afslutning af behandlingen. 

Mandlige patienter skal benytte sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer aktiviteten af S26 proteasomet, hvorved proteolysen af intracellulære ubiquiterede proteiner ophører med nedsat proliferation og øget apoptose af myelomceller til følge. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,4 l/kg ved steady state.
 • Plasmahalveringstid < 1 time.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas med 10 mg, 30 mg eller 60 mg opløses i 5 ml, 15 ml  henholdsvis 29 ml sterilt vand til en slutkoncentration på 2 mg/ml.
 • Den beregnede dosis kan fortyndes med isotonisk glucose-infusionsvæske, se endvidere medfølgende brugsanvisning.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Den brugsfærdige opløsning er holdbar 4 timer ved stuetemperatur (højst 25°C) eller 24 timer ved opbevaring i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

  

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af carfilzomib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Carfilzomibpulver til infusionsvæske, opl.  10 mgpulver til infusionsvæske, opl.  30 mgpulver til infusionsvæske, opl.  60 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 10 mg 176097
1 stk. (Orifarm)
1.908,90
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 10 mg 542915
1 stk.
1.908,90
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 30 mg 090435
1 stk.
5.693,05
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 30 mg 512705
1 stk. (Orifarm)
5.693,05
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 60 mg 492738
1 stk. (Abacus)
11.369,25
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 60 mg 534401
1 stk.
11.369,25

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

04.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...