Praxbind

V03AB37
 
 

Specifik antidot til dabigatran. Se Dabigatran (forgiftninger)

Anvendelsesområder

Specifik antidot til dabigatran. Reverterer dabigatrans antikoagulerende virkning, fx: 

 • inden akutte operationer/akutte procedurer
 • ved livstruende eller ukontrolleret blødning.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas (50 ml) indeholder 2,5 g idarucizumab. 

Doseringsforslag

Voksne 

5 g i.v. som 2 på hinanden følgende infusioner á 2,5 g, indgivet over 5-10 minutter eller som bolusinjektion. 

 

Supplerende 5 g kan evt. gives i følgende situationer: 

 • hvis der igen forekommer klinisk relevant blødning samtidigt med forhøjede koagulationsparametre
 • hvis forhøjede koagulationsparametre, som blev korrigeret ved injektion af idarucizumab, stiger igen på grund af restmængder af dabigatran i kroppen
 • hvis patienten skal have foretaget endnu et akut indgreb og har forhøjede koagulationsparametre.

 

Behandling med dabigatranetexilat kan genoptages efter 24 timer, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase. 

 

Bemærk:  

 • Der er begrænset erfaring vedr. børn og unge < 18 år. For data, se SPC.

Forsigtighedsregler

Ved fuldstændig ophævelse af dabigatrans virkning bør anden tromboseprofylakse overvejes, indtil behandling med dabigatranetexilat kan genoptages.  

 

Natriumindhold 

1 hætteglas indeholder 1,1 mmol natrium, som svarer til ca. 64 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Der er endnu ikke påvist bivirkninger. 

Interaktioner

Der er ikke gennemført formelle interaktionsstudier med andre lægemidler. Baseret på farmakokinetiske egenskaber og den meget specifikke binding til dabigatran betragtes klinisk relevante interaktioner med andre lægemidler som usandsynlige. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. I praksis vil behandlingsindikationen oftest være absolut. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (12 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Humaniseret monoklonalt antistoffragment (Fab), som bindes til dabigatran med meget høj affinitet, cirka 300 gange stærkere end dabigatrans bindingsaffinitet til trombin, og desuden til dabigatrans metabolitter og neutraliserer derved den antikoagulerende virkning. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 8,9 l ved steady state.
 • Metaboliseres som andre antistoffer til små peptider og aminosyrer.
 • Eliminationen forløber bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 50 minutter og ca. 10 timer.
 • Ca. 30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Uåbnede hætteglas kan sammenlagt opbevares i højst 48 timer ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys eller i højst 6 timer ved stuetemperatur (højst 25°C) udsat for lys.
 • Kan genplaceres i køleskab én gang. Antal timer, som præparatet har været opbevaret uden for køleskab, noteres på pakningen inden genplacering i køleskab.
 • Evt. ikke-anvendte hætteglas skal kasseres efter 48 timer henholdsvis 6 timer ved stuetemperatur.
 • Efter anbrud kan hætteglasset opbevares i højst 1 time ved stuetemperatur.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektions- og infusionsvæske, opl. 2,5 g/ 50 ml 450413
2 stk.
20.196,55 10.098,28
 
 

Revisionsdato

02.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...