Palonosetron "Accord"

A04AA05
 
 

Serotonin-receptorantagonister af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af kvalme og opkastninger forårsaget af medicinsk kræftbehandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

  • Voksne. 250 mikrogram som langsom (30 sek.) i.v. bolus ca. 30 min. før start af kemoterapi.
  • Børn > 1 måned. 20 mikrogram/kg legemsvægt (dog højst 1.500 mikrogram) som i.v. infusion over 15 minutter ca. 30 min. før start af kemoterapi.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister. 

Forsigtighedsregler

  • Subakut tarmobstruktion, idet tarmmotiliteten kan påvirkes.
  • Forsigtighed ved forlænget QT-interval eller øget risiko herfor (fx elektrolytforstyrrelser, kongestiv hjerteinsufficiens og bradyarytmi) pga. risiko for torsades de pointes. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Obstipation
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte AV-blok, Bradykardi, Myokardieiskæmi, Supraventrikulær ekstrasystoli Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Synsforstyrrelser  (nedsat syn)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Mundtørhed
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Perifer neuropati
Psykiske forstyrrelser Angst, Eufori, Somnolens Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Allergisk dermatitis, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion  (ved parenteral adm.)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Palonosetron "Accord"

Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af 5-HT3-receptorantagonister og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Serotonin-receptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner. 

Farmakokinetik

  • Fordelingsvolumen ca. 8,3 l/kg.
  • Metaboliseres delvis i leveren via CYP2D6 og i mindre grad via CYP3A4 og CYP1A2 til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 40 timer.
  • Ca. 40 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
  • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 97 %.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,0-3,9. 


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 179520
5 ml
149,00 29,80 149,00
 
 

Revisionsdato

21.06.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...